Zamowienie publiczne 23-16/d

Zakończone:

23/D/2016

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY

1.     Pełna nazwa zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
15 – 522 Białystok, Zaścianki, 15-522 Białystok
ul. Szosa Baranowicka 37, tel. 740-22-17,740-21-49, fax. 740-22-19
Sekcja Techniczna.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin – Rzędziany – Etap I  ( gm. Tykocin).

przeprowadzono w trybie: przetargu  nieograniczonego w dniu: otwarcie ofert –  31.03.2016 r

 

2.     Ogłoszenie o przetargu zamieszczono:

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku,
ul. Szosa Baranowicka 37,  na stronie internetowej oraz w  biuletynie  ZP nr 24247 - 2016;                     w dniu 09.03.2016 r , ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP nr 28669 - 2016;  w dniu 21.03.2016 r

 

3.     Liczba otrzymanych ofert:      8 ofert

 


4.     Liczba ofert odrzuconych: - 0 ofert   

                                                             

5.     Kryteria wyboru ofert: - cena ofertowa – 95 %

                                                okres gwarancji -  5%

6.     W postępowaniu oferty złożyli wymienieni niżej Oferenci i uzyskali punktację :

Lp

Nazwa Oferenta

Siedziba  oferenta

Adres oferenta

Cena

brutto zł

punktacja

Gwarancja

Miesiące

punktacja

Punktacja

łączna

1

Konsorcjum

Lider

EKODROM Sp. z o.o.

 

 

Partner

Przedsiębiorstwo

Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o.

Polska

woj. Podlaskie

pow. Augustowski

gm. Augustów

m. Augustów

Polska

woj. Podlaskie

pow. Grajewski

gm. Grajewo

m. Grajewo

 

16-300 Augustów

ul. Mirabelki 25

 

 

 

 

19-203 Grajewo

ul. Robotnicza 4

 

 

 

 

4 579 871,11

83,76

 

 

 

 

84

5,00

 

 

 

 

88,76

2

Przedsiębiorstwo

Eksploatacji

Ulic i Mostów Sp. z o.o.

 

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

15-680 Białystok

ul. Produkcyjna 102

 

 

4 212 019,97

91,07

 

 

 

84

5,00

 

 

96,07

3

Przedsiębiorstwo

Drogowo - Mostowe

MAKSBUD Sp. z o.o.

 

Polska

woj. Podlaskie

pow. Bielsk Podlaski

gm. Bielsk Podlaski

m. Bielsk Podlaski

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Mickiewicza 183

 

 

4 531 810,95

84,65

 

 

84

5,00

 

 

89,65

4

Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo – Mostowych

TRAKT Sp. z o.o.

Polska

woj. Podlaskie

pow. Wysokomazowiecki

gm.Wysokie Mazowieckie

m. Wysokie Mazowieckie

18-200

Wysokie Mazowieckie

ul. 1 Maja 8

 

 

 

 

4 037 869,87

95,00

 

 

 

84

5,00

 

 

 

100,00

5

STRABAG Sp. z o.o.

 

Polska

woj. Mazowieckie

pow. Pruszkowski

gm. Pruszków

m. Pruszków

05-800 Pruszków

ul. Parzniewska 10

 

 

4 262 799,97

89,99

 

 

84

5,00

 

 

94,99

 

6

Przedsiębiorstwo

Budowy Dróg 

BITUM Sp. z o.o.

 

Polska

woj. Podlaskie

pow. Zambrów

gm. Zambrów

m. Zambrów

      

18-300 Zambrów

ul. Sitarska 1

 

 

6 114 996,99

62,73

 

72

2,50

 

 

65,23

7

               

 UNIBEP S.A.

 

Polska

woj. Podlaskie

pow. Bielski

gm. Bielsk Podlaski

m. Bielsk Podlaski

 

17-100 Bielsk Podlaski

ul. 3 Maja 19

 

4 328 693,23

88,62

 

84

5,00

 

 

93,62

8

BK TRAS Roboty Drogowe

Borsukiewicz SJ

 

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białostocki

gm. Juchnowiec

Kościelny

m. Hryniewicze

 

15-378 Białystok

Hryniewicze 66

 

 

 

5 010 773,46

76,55

 

 

84

5,00

 

 

81,55

 

 

  7. Ofert z najniższą ceną:  –         4 037 869,87 zł z 23% podatkiem VAT                      

  Oferta  z najwyższą  ceną:  -   6 114 996,99 zł  z 23% podatkiem VAT

8 .Wybrano ofertę  firmy:

Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo – Mostowych

TRAKT Sp. z o.o.

18-200 Wysokie Mazowieckie

ul. 1 Maja 8

za cenę –  4 037 869,87  zł  (słownie: cztery miliony trzydzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy) łącznie z podatkiem VAT.

Oferta ta spełniała wszystkie warunki i uzyskała największą ilość punktów.

Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż pięć dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia i wysłania pism powiadamiających faxem.

Białystok, dnia 2016-04-14

 

 Dyrektor PZD w Białymstoku

mgr inż. Marek Jędrzejewski


Treść:

23/D/2016

Białystok: Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin - Rzędziany - Etap I (gm. Tykocin)
Numer ogłoszenia: 24247 - 2016; data zamieszczenia: 09.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku , Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok, woj. podlaskie, tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, faks (085) 740-22-19.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.bialystok.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin - Rzędziany - Etap I (gm. Tykocin).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr1381 B Tykocin - Rzędziany - Etap I (gm. Tykocin) na długości 4100,00 m w tym:

- karczowanie pni

- roboty rozbiórkowe

- roboty ziemne

- wykonanie odwodnienia (przepusty i kanalizacja)

 - podbudowa - nawierzchnia (w-wa wiążąca i ścieralna)

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego)

- wykonanie elementów ulic (krawężniki, obrzeza, chodniki z kostki typu polbruk)

- przebudowa wodociągu

- przebudowa urządzeń teletechnicznych.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Wydłużenie przebudowywanego odcinka o wartości nie większej niż 967 000,00 zł netto.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.24.40-8, 45.23.23.10-8, 45.23.13.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wpłaty wadium w wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) w jednaj z wybranych form:

1) pieniądzu na konto zamawiającego w PKO BP SA 69 1020 1332 0000 1502 03857950

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: - 3 robót budowlanych polegających na:

- wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego ( warstwa wiążąca lub ścieralna) w ilości min. 10 000 m2 każda

- wykonaniu kanalizacji deszczowej lub kanału krytego na odcinku w ilości min. 200 m każda

- wykonaniu przepustu pod korona drogi z rur stalowych bądź blach falistych o śr. min. 800 mm każda

- wykonaniu nawierzchni z chodnika z kostki brukowej betonowej w ilości min. 500 m2 każda

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1) Wykonawca powinien posiadać lub mieć dostęp do wytwórni mas bitumicznych posiadającej certyfikat zakładowej kontroli produkcji zlokalizowanej w odległości nie większej niż 75 km od miejsca prowadzonych robót

2) wykonawca powinien posiadać lub mieć dostęp do laboratorium wykonującego badania laboratoryjne w trakcie wykonywania zamówienia

3) wykonawca powinien posiadać lub mieć dostęp do oznakowania i zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym, zgodnie z:- załącznikiem 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181), - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby, które spełniają następujące wymagania: 1) jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika budowy: minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie : - min. 2 lata doświadczenia przy budowie lub przebudowie dróg na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych, posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalności drogowej (bez ograniczeń) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów,

2) jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika robót instalacyjnych: minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie : - min.2 lata doświadczenia przy budowie lub przebudowie kanalizacji deszczowej na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót kanalizacyjnych, posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (bez ograniczeń ) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów,

3) obsługa geodezyjna min 1 osoba posiadająca, uprawnienia w zakresie geodezyjna obsługa inwestycji

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca powinien posiadać ważną polisę ubezpieczeniową, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę nie niższą niż

3 000 000,00 PLN w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  W wykazie należy wykazać roboty na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania doświadczenia;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Certyfikat zakładowej kontroli produkcji dla wytwórni mas bitumicznych z której będzie korzystał Wykonawca

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o posiadaniu oznakowania (wg wzoru Zamawiającego)

2. oświadczenie o laboratorium (wg wzoru Zamawiającego)

3. oświadczenie o użyciu materiałów brukarskich posiadających znak CE (wg wzoru Zamawiającego)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu zakończenia robót, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. Inne zmiany zostały określone w SIWZ - Rozdział V Istotne dla stron postanowienia umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.bialystok.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego, pokój nr 17 lub za pośrednictwem poczty lub na w/p stronie internetowej.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

24.03.2016 godzina 09:50, miejsce: W siedzibie Zamawiającego, pokój nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Dyrektor PZD w Białymstoku

mgr inż. Marek Jędrzejewski

Załączniki:

SIWZ Rozdziały I-V - SIWZ_Rozdzial_I-V_Przebudowowa_z_rozbudowa__dr._pow._Nr_1381_B_Tykocin_-_Rzedziany_Etap_I.doc pobierz
SIWZ Rozdział VI 1.1. PW branza drogowa - opis - SIWZ_Rozdzial_VI_1.1_PW__branza_drogowa_Opis_Przebudowowa_z_rozbudowa__dr._pow._Nr_1381_B_Tykocin_-_Rzedziany_Etap_I.zip pobierz
SIWZ Rozdział VI 1.2. 1 PW branza drogowa - rysunki cz. 1 - SIWZ_Rozdzial_VI_1.2.1_PW__branza_drog._Rys_1_Przebudowowa_z_rozbudowa__dr._pow._Nr_1381_B_Tykocin_-_Rzedziany_Etap_I.zip pobierz
SIWZ Rozdział VI 1.2. 2 PW branza drogowa - rysunki cz. 2 - SIWZ_Rozdzial_VI_1.2.2_PW__branza_drog._Rys_2_Przebudowowa_z_rozbudowa__dr._pow._Nr_1381_B_Tykocin_-_Rzedziany_Etap_I.zip pobierz
SIWZ Rozdział VI 1.2. 3 PW branza drogowa - rysunki cz. 3 - SIWZ_Rozdzial_VI_1.2.3_PW__branza_drog._Rys_3_Przebudowowa_z_rozbudowa__dr._pow._Nr_1381_B_Tykocin_-_Rzedziany_Etap_I.zip pobierz
SIWZ Rozdział VI 2. PW kanalizacja - opis - SIWZ_Rozdzial_VI_2_PW_kanalizacja_deszczowa__Przebudowowa_z_rozbudowa__dr._pow._Nr_1381_B_Tykocin_-_Rzedziany_Etap_I.zip pobierz
SIWZ Rozdział VI 3. PW wodociąg - SIWZ_Rozdzial_VI_3_PW__wodociag_Przebudowowa_z_rozbudowa__dr._pow._Nr_1381_B_Tykocin_-_Rzedziany_Etap_I.zip pobierz
SIWZ Rozdział VI 4. PW plan wyrębu - SIWZ_Rozdzial_VI_4_Plan_wyrebu__Przebudowowa_z_rozbudowa__dr._pow._Nr_1381_B_Tykocin_-_Rzedziany_Etap_I.zip pobierz
SIWZ Rozdział VI 5. Rojekt Stałej Organizacji Ruchu - SIWZ_Rozdzial_VI_5_PSOR__Przebudowowa_z_rozbudowa__dr._pow._Nr_1381_B_Tykocin_-_Rzedziany_Etap_I.zip pobierz
SIWZ Rozdział VII ST - SIWZ_Rozdzial_VII_SST_Przebudowowa_z_rozbudowa__dr._pow._Nr_1381_B_Tykocin_-_Rzedziany_Etap_I.zip pobierz
Projekt wykonawczy-branża teletechniczna - PW_Tykocin_-_Rzedziany_branzy_teletechnicznej.pdf pobierz
Rysunek techniczny przepustów P1 i P2 - Zal.9_Inwentaryzacja,_Rysunek_ogolny,_Profil_cieku_-_przepusty_P.pdf pobierz
Rysunki techniczne przepustów z rur PEHD - Zal.8_Schemat_powtarzalny_Tykocin-Rzedziany_PB.pdf pobierz
Kosztorys ofertowy zm. 17.03.2016 - Kosztorys_ofertowy_-_skorygowany__Tykocin-Rzedziany.xlsb pobierz
Odpowiedz na zapytania oferenta z dn. 16.03.2016 - odpowiedz_na_zapytania_oferenta_z_dn._16.03.2016.pdf pobierz
Odpowiedz nr 1 na zapytania oferenta z dn. 17.03.2016 - odpowiedz_nr_1_na_zapytania_oferenta_z_dn._17.03.2016.pdf pobierz
Odpowiedz nr 2 na zapytania oferenta z dn. 17.03.2016 - odpowiedz_nr_2_na_zapytania_oferenta_z_dn._17.03.2016.pdf pobierz
Odpowiedz nr 3 na zapytania oferenta z dn. 17.03.2016 - odpowiedz_nr_3_na_zapytania_oferenta_z_dn._17.03.2016.pdf pobierz
Odpowiedz nr 4 na zapytania oferenta z dn. 17.03.2016 - odpowiedz_nr_4_na_zapytania_oferenta_z_dn._17.03.2016.pdf pobierz
Odpowiedz nr 5 na zapytania oferenta z dn. 17.03.2016 - odpowiedz_nr_5_na_zapytania_oferenta_z_dn._17.03.2016.pdf pobierz
Odpowiedz nr 6 na zapytania oferenta z dn. 17.03.2016 - Odpowiedz_nr_6_na_zapytania_z_dnia_17-03-2016_dr_1381B_Tykocin-Rzedziany.pdf pobierz
Odpowiedz nr 7 na zapytania oferenta z dn. 17.03.2016 - Odpowiedz_nr_7_na_zapytania_z_dnia_17-03-2016_dr_1381B_Tykocin-Rzedziany.pdf pobierz
Zmiana terminu składania ofert - Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.doc pobierz
Modyfikacja zapisów SIWZ z dnia 21.03.2016 - Modyfikacja_SIWZ_z_21.03.2016.doc pobierz
Odpowiedz nr 1 na zapytania oferenta z dn. 21.03.2016 - odpowiedz_nr_1_na_zapytania_oferenta_z_dn._21.03.2016.pdf pobierz
Odpowiedz nr 2 na zapytania oferenta z dn. 21.03.2016 - odpowiedz_nr_2_na_zapytania_oferenta_z_dn._21.03.2016.pdf pobierz
Odpowiedz nr 3 na zapytania oferenta z dn. 21.03.2016 - odpowiedz_nr_3_na_zapytania_oferenta_z_dn._21.03.2016.pdf pobierz
Odpowiedz nr 4 na zapytania oferenta z dn. 21.03.2016 - odpowiedz_nr_4_na_zapytania_oferenta_z_dn._21.03.2016.pdf pobierz
Odpowiedz nr 5 na zapytania oferenta z dn. 21.03.2016 - odpowiedz_nr_5_na_zapytania_oferenta_z_dn._21.03.2016.pdf pobierz
Odpowiedz nr 6 na zapytania oferenta z dn. 21.03.2016 - odpowiedz_nr_6_na_zapytania_oferenta_z_dn._21.03.2016.pdf pobierz
Kosztorys ofertowy zm. 21.03.2016 - Kosztorys_ofertowy_-_zamienny_Tykocin-Rzedziany.xlsb pobierz
Projekt stałej organizacji ruchu część rysunkowa - Projekt_stalej_organizacji_ruchu_-_czesc_rysunkowa.zip pobierz
Zał. nr 2 do Projektu Wykonawczego - Zal._2_Tabela_powierzchni_i_objetosci_rozbiorki_nawierzchni_asfaltowej_-_dr._pow._Tykocin-_Rzedzi.pdf pobierz
Zał. nr 3 do Projektu Wykonawczego - Zal._3_Tabela_powierzchni_i_objetosci_rozbiorki_nawierzchni_brukowcowej_-_dr._pow._Tykocin-_Rzedz.pdf pobierz