Zamowienie publiczne 80-16/d

Zako鎍zone:

Og這szenie nr 332337 - 2016 z dnia 2016-10-28 r.

Bia造stok: 安iadczenie us逝g w zakresie zimowego utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2016/2017 r. na terenie Gminy Supra郵
OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó貨inansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: tak
Numer og這szenia: 316735-2016

Og這szenie o zmianie og這szenia zosta這 zamieszczone w Biuletynie Zamówie Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

Post瘼owanie zosta這 przeprowadzone przez centralnego zamawiaj帷ego

nie

Post瘼owanie zosta這 przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

nie

Post瘼owanie zosta這 przeprowadzone wspólnie przez zamawiaj帷ych

nie

Post瘼owanie zosta這 przeprowadzone wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania post瘼owania wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej – maj帷e zastosowanie krajowe prawo zamówie publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarz康 Dróg w Bia造mstoku, krajowy numer identyfikacyjny 5066810100000, ul. Za軼ianki, Szosa Baranowicka  37, 15522   Bia造stok, pa雟two Polska, woj. podlaskie, tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, faks (085) 740-22-19, e-mail pzd@pzd.bialystok.pl
Adres strony internetowej (URL): www.pzd.bialystok.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorz康owej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je瞠li dotyczy):

Podzia obowi您ków mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (je瞠li zamówienie zosta這 udzielone przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez ka盥ego z zamawiaj帷ych, je瞠li zamówienie zosta這 udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych w sekcji I nale篡 wskaza który z zamawiaj帷ych zawar umow):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego:

安iadczenie us逝g w zakresie zimowego utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2016/2017 r. na terenie Gminy Supra郵

Numer referencyjny (je瞠li dotyczy):

80/D/2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Us逝gi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:

II.4) Informacja o cz窷ciach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na cz窷ci:

Tak

II.5) Gówny Kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV: 90630000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Og這szenie dotyczy zako鎍zenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZ呇 NR: 1  

NAZWA: utrzymanie dróg

Post瘼owanie/cz窷 zosta這 uniewa積ione nie
Nale篡 poda podstaw i przyczyn uniewa積ienia post瘼owania:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/10/2016
IV.2 Ca趾owita warto嗆 zamówienia

Warto嗆 bez VAT12195.12
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z pa雟tw nieb璠帷ych cz這nkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drog elektroniczn: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zosta這 udzielone wykonawcom wspólnie ubiegaj帷ym si o udzielenie:
nie
Roboty Drogowe Micha Worobiej,  ,  ul. Puszkina 29,  15-190,  Bia造stok,  kraj/woj. podlaskie
Wykonawca jest ma造m/鈔ednim przedsi瑿iorc: tak
Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa cz這nkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy pa雟twa:
Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa nie b璠帷ego cz這nkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy pa雟twa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO列I ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/warto嗆 umowy 15000,00
Oferta z najni窺z cen/kosztem 15000,00
> Oferta z najwy窺z cen/kosztem 15000,00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Warto嗆 lub procentowa cz窷 zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZ呇 NR: 2  

NAZWA: utrzymanie chodników

Post瘼owanie/cz窷 zosta這 uniewa積ione nie
Nale篡 poda podstaw i przyczyn uniewa積ienia post瘼owania:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/10/2016
IV.2 Ca趾owita warto嗆 zamówienia

Warto嗆 bez VAT4065.04
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z pa雟tw nieb璠帷ych cz這nkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drog elektroniczn: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zosta這 udzielone wykonawcom wspólnie ubiegaj帷ym si o udzielenie:
nie
Roboty Drogowe Micha Worobiej,  ,  ul. Puszkina 29,  15-190,  Bia造stok,  kraj/woj.
Wykonawca jest ma造m/鈔ednim przedsi瑿iorc: tak
Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa cz這nkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy pa雟twa:
Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa nie b璠帷ego cz這nkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy pa雟twa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO列I ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/warto嗆 umowy 5000,00
Oferta z najni窺z cen/kosztem 5000,00
> Oferta z najwy窺z cen/kosztem 6451,61
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Warto嗆 lub procentowa cz窷 zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 Dyrektor PZD w Bia造mstoku

mgr in. Marek J璠rzejewski


Tre嗆:

Og這szenie nr 316735 - 2016 z dnia 2016-10-03 r.
Bia造stok: 安iadczenie us逝g w zakresie zimowego utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2016/2017 r. na terenie Gminy Supra郵
OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - Us逝gi
Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe
Og這szenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó貨inansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, które b璠 realizowa造 zamówienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj osób b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych
nie

Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia osób nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, osób zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y
Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y
nie
Post瘼owanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj帷ych
nie

Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, którzy wspólnie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania post瘼owania wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej – maj帷e zastosowanie krajowe prawo zamówie publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarz康 Dróg w Bia造mstoku, krajowy numer identyfikacyjny 5066810100000, ul. Za軼ianki, Szosa Baranowicka  37, 15522   Bia造stok, woj. podlaskie, pa雟two , tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, e-mail pzd@pzd.bialystok.pl, faks (085) 740-22-19.
Adres strony internetowej (URL): www.pzd.bialystok.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je瞠li dotyczy):
Podzia obowi您ków mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zamówienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokumentów z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.pzd.bialystok.pl

Dost瘼 do dokumentów z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem
nie
Za軼ianki,15-522 Bia造stok, Szosa Baranowicka 37, pokój nr 17

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:

Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Ofert nale篡 osobi軼ie lub za po鈔ednictwem operatora pocztowego
Adres:
Za軼ianki,15-522 Bia造stok, Szosa Baranowicka 37, pokój nr 9

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub formatów plików, które nie s ogólnie dost瘼ne
nie
Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: 安iadczenie us逝g w zakresie zimowego utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2016/2017 r. na terenie Gminy Supra郵
Numer referencyjny: 80/D/2016
Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: us逝gi
II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz窷ci:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:
wszystkich cz窷ci


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:

II.5) Gówny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90630000-2
II.6) Ca趾owita warto嗆 zamówienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje si udzielenie zamówie, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunków na jakich zostan udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zwi瘯szenie ilo軼i us逝g na warto嗆 nie wi瘯sz ni 32 000,00 z netto.
II.8) Okres, w którym realizowane b璠zie zamówienie lub okres, na który zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zako鎍zenia: 15/04/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepisów
Okre郵enie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre郵enie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
Okre郵enie warunków: 1. Wykonawca dysponuje niezb璠nymi do realizacji zamówienia jednostkami sprz皻owo-transportowymi, zgodnymi z opisem przedmiotu zamówienia i formularzami cenowymi
Zamawiaj帷y wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk osób wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zamówienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI
O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu
tak
O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
Wykaz potencja逝 technicznego – sprz皻u potwierdzaj帷y spe軟ienie warunku 5.1.2.c)1) z którego b璠zie korzysta Wykonawca wraz z informacj o podstawie dysponowania tym potencja貫m technicznym - za陰cznik Nr 5.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
O鈍iadczenie o zapoznaniu si ze standardami zimowego utrzymania dróg – za陰cznik nr 6.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
nie
Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa b璠zie zawarta:

Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) nie
Nale篡 wskaza elementy, których warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Nale篡 poda, które informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapuCzy wykonawcy, którzy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu: nie
Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas realizacji us逝gi 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
Minimalne wymagania, które musz spe軟ia wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Nale篡 poda informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko軼i nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a: nie
Nale篡 poda informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj帷e minimalne wymagania, którym musz odpowiada wszystkie oferty:

Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dost瘼ny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:
Sposób post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapuWykonawcy, którzy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowie zawartej umowy mo瞠 nast徙i za zgod obu stron z zachowaniem warunków okre郵onych w art. 144 ustawy Prawo zamówie publicznych wyra穎n na pi鄉ie pod rygorem niewa積o軼i takiej zmiany. 2. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wyst徙ienia co najmniej jednej z okoliczno軼i wymienionych poni瞠j, z uwzgl璠nieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 2.1. Zmiana terminu realizacji umowy: a) wyst徙ienia nieprzewidzianych okoliczno軼i uniemo磧iwiaj帷ych realizacj kontraktu w terminie poprzez wyj徠kowo niesprzyjaj帷e warunki atmosferyczne, si造 wy窺zej uniemo磧iwiaj帷ej prowadzenie robót, dokonywanie odbioru.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
Data: 11/10/2016, godzina: 09:50,
Skrócenie terminu sk豉dania wniosków, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
nie
Wskaza powody:

J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
> polski
IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odków z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zamówie na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia, nie zosta造 mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH
Cz窷 nr: 1    Nazwa: utrzymanie dróg
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:安iadczenie us逝g przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2016/2017 r. na terenie Gminy Supra郵
2) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Warto嗆 cz窷ci zamówienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zako鎍zenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas realizacji us逝gi 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Za陰cznik A SIWZ

Cz窷 nr: 2    Nazwa: utrzymanie chodników
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:安iadczenie us逝g przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2016/2017 r. na terenie Gminy Supra郵
2) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Warto嗆 cz窷ci zamówienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zako鎍zenia: 15/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
cena 60
czas realizacji us逝gi 40

6) INFORMACJE DODATKOWE: Za陰cznik B SIWZ

 

Dyrektor PZD w Bia造mstoku

mgr in. Marek J璠rzejewski

Za陰czniki:

SIWZ Rozdzia造 I-VI - SIWZ_Rozdzial_I-_VI_zima_gmina_Suprasl_2016-2017.doc pobierz
informacja z otwarcia ofert - Informacja_z_otwarcia__ofert_zimowe_utrzymanie_gmina_Suprasl..pdf pobierz
Og這szenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.10.2016 - ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_ofert.pdf pobierz