Zamowienie publiczne 8-20/d

Zakończone:


Treść:

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku: „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1448 B przejście przez miejscowość Sokole
(gm. Michałowo)”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich
wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób
będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust.
2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe
numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej –
mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 50668101000000, ul. Zaścianki,
Szosa Baranowicka 37 , 15-522 Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, e-mail
pzd@pzd.bialystok.pl, faks (085) 740-22-19.
Adres strony internetowej (URL): www.pzd.bialystok.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie
dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku
wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z
zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.pzd.bialystok.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pzd.bialystok.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
https://bzp.uzp.gov.pl/PodgladZP400.aspx?id=930c8ecf-b110-4ba2-a1...
1 z 9 05.03.2020, 13:28
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera
Adres:
15-522 Białystok, Zaścianki, Szosa Baranowicka 37 pok. nr 9
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1448 B przejście przez
miejscowość Sokole (gm. Michałowo)”
Numer referencyjny: ZP.2620.8.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na „Przebudowę z rozbudową drogi
powiatowej Nr 1448 B przejście przez miejscowość Sokole (gm. Michałowo)”. Zamawiający oczekuje wykonania n/w robót na odc.
770m: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym Karczowanie drzew i krzaków
Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) Roboty rozbiórkowe Przestawienie krzyża Roboty ziemne
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie Mechaniczne oczyszczenie i
skropienie nawierzchni Podbudowa z kruszywa naturalnego i podbudowa z kruszywa łamanego Wykonanie podbudowy betonowej o
grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej i nawierzchni z kostki brukowej Wykonanie
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca i warstwa ścieralna Humusowanie skarp z obsianiem
Umocnienie dna rowów płytami betonowymi Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na zaprawie cementowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementowo-piaskową Przepusty pod zjazdami Oznakowanie pionowe Ustawienie krawężników i obrzeży betonowych
Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej Wykonanie schodów terenowych - skarpowych Wykonanie kanalizacji deszczowej
Zbiornik retencyjno-rozsączający Ułożenie przepustów pod koroną drogi Bariery ochronne linowe Przebudowa sieci
telekomunikacyjnej Przebudowa sieci energetycznej Przebudowa sieci wodociągowej Regulacja pionowa zasuw wodociągowych
II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45233290-8
45233222-1
45232130-2
45232310-8
45232200-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie
obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
https://bzp.uzp.gov.pl/PodgladZP400.aspx?id=930c8ecf-b110-4ba2-a1...
2 z 9 05.03.2020, 13:28
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który
został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-10-22
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać się, że: a) wykonał (zakończona
robota) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu , a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: - 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni z betonu
asfaltowego lub mieszanki mineralno -bitumicznej (warstwa wiążąca lub ścieralna) w ilości min. 2 000 m2 każda; - 3 roboty
budowlane polegające na wykonaniu przepustu śr. 60 cm o dł. min. 8 mb każda b) dysponuje lub będzie dysponował: - osobą, którą
skieruje do realizacji niniejszego zamówienia, jako kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186, z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów albo odpowiadające im kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w
przepisach odrębnych, posiadającą min. 24 miesiące doświadczenia przy budowie lub przebudowie lub rozbudowie dróg/ulic na
stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót (należy wskazać do oferty); -osobą, którą skieruje do realizacji niniejszego
zamówienia, jako kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz.
1186, z późn. zm.) lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w przepisach
odrębnych, posiadająca min. 24 miesiące doświadczenia przy budowie lub przebudowie kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej lub wodociągu na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót kanalizacyjnych lub kierownika robót sanitarnych
-osobą, którą skieruje do realizacji niniejszego zamówienia, jako kierownika robót telekomunikacyjnych posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186, z późn. zm.) lub
odpowiadające im kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, posiadająca min.
24 miesiące doświadczenia przy budowie lub przebudowie sieci telefonicznej na stanowisku kierownika budowy na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika robót telekomunikacyjnych/ teletechnicznych. -osobą, którą skieruje do realizacji niniejszego
zamówienia, jako kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektro -energetycznych w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186, z późn. zm.) lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe, które
zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, posiadająca min. 24 miesiące doświadczenia przy budowie lub
przebudowie sieci elektrycznej na stanowisku kierownika budowy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót
elektrycznych. -osobą, którą skieruje do realizacji niniejszego zamówienia do geodezyjnej obsługi inwestycji, posiadającą
uprawnienia geodezyjne w specjalności geodezyjna obsługa inwestycji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i
nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub
doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje
następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE
NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA
KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
https://bzp.uzp.gov.pl/PodgladZP400.aspx?id=930c8ecf-b110-4ba2-a1...
3 z 9 05.03.2020, 13:28
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 3 USTAWY PZP:
8.1. Wykonawca składa: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. (w przypadku wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym lub polskiej
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zamawiający dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych). 8.2.
Dokumenty podmiotów zagranicznych: 8.2.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 8.2.2. Jeżeli w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem, zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8.2.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu
złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu. 8.3. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu
wymienionego w pkt. 8.1. Zapisy pkt. 8.2 stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: 9.1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane
(na lub wg załącznika nr 5 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – inne dokumenty; 9.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i
doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (na lub wg załącznika nr 6 do SIWZ); 9.3. oświadczenie, że osoby
wymienione w wykazie spełniają warunki wymagane przez Zamawiającego – załącznik nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
11.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy wykonawca, w celu wstępnego
potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć do
oferty oddzielnie oświadczenia wstępne, o których mowa w pkt. 7.1 SIWZ (na lub wg załącznika nr 1 i 2 do SIWZ). 11.2. W
przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych
podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest: 11.2.1. zamieścić informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu
wykonawcy, składanym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i
niepodlegania wykluczeniu – w załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ, 11.2.2. złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego
zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania – w załączniku nr 1 do SIWZ,
11.2.3. złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia (na lub wg załącznika nr 3 do SIWZ), które określa w szczególności: 11.2.3.1. zakres dostępnych
wykonawcy zasobów innego podmiotu; 11.2.3.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego; 11.2.3.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego; 11.2.3.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi,
których wskazane zdolności dotyczą. 11.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 11.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy – nie
dotyczy. 11.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego
zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 11.5.1. zastąpił
ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 11.5.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części
zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 11.6. Wykonawca, w
https://bzp.uzp.gov.pl/PodgladZP400.aspx?id=930c8ecf-b110-4ba2-a1...
4 z 9 05.03.2020, 13:28
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z
innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu – Załącznik nr 4 do SIWZ. 11.7. W przypadku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
13.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 40 000,00 złotych. 13.2. Wadium musi obejmować okres związania
ofertą. 13.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 13.3.1. pieniądzu, 13.3.2. poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym, 13.3.3. gwarancjach bankowych, 13.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 13.3.5. poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości. 13.4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 13.5. Wadium wnoszone w pieniądzu
należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP SA 69 1020 1332 0000 1502 0385 7950 13.6. Wadium w
pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 13.7. W przypadku wnoszenia
wadium w formie innej niż w pieniądzu, oryginał dokumentu wadium należy złożyć w pok. Nr 17 Powiatowego Zarządu Dróg w
Białymstoku, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok, w terminie wyznaczonym na złożenie ofert, a kopię należy zamieścić w
ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia do oferty (luzem) oryginału dokumentu wraz z jego kopią wpiętą do oferty.
13.8. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium formie innej niż w pieniądzu, z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać
zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego
zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt. 13.13 bez potwierdzenia tych okoliczności. 13.9. Treść
gwarancji (poręczenia) wadialnej musi zawierać następujące elementy: 13.9.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta
gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz
wskazanie ich siedzib, 13.9.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie
przedmiotu zamówienia; 13.9.3. kwotę gwarancji/poręczenia, 13.9.4. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia
bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach
określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP . 13.10. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania , z wyjątkiem wykonawcy , którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktu poniżej. 13.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,
jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności , o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia , o którym mowa w
art. 25a ust. 1 pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13.12. Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13.13. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium
wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli: 13.13.1. odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie; 13.13.2. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 13.13.3.
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta. 13.14. Zgodnie
z art. 46 ust. 4a ustawy PZP Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co powodowało
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13.15. Zamawiający zwraca wadium
wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 13.13 SIWZ. 13.16. Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego. 13.17. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
https://bzp.uzp.gov.pl/PodgladZP400.aspx?id=930c8ecf-b110-4ba2-a1...
5 z 9 05.03.2020, 13:28
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy
ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich
udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli
licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 20,00
doświadczenie zawodowe kierownika budowy 20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
https://bzp.uzp.gov.pl/PodgladZP400.aspx?id=930c8ecf-b110-4ba2-a1...
6 z 9 05.03.2020, 13:28
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące
podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert
wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń
informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo
ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w
granicach unormowania artykułu 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania
zmiany postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1) w zakresie wynagrodzenia: a) w przypadku zmiany
stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania Umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i
usług oraz podatku akcyzowego, określonej w § 5 ust. 1 Umowy; b) w przypadku ustawowej zmiany wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia
przez Wykonawcę - o wartość wynikającą z tych zmian; c) w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te
będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę - o wartość wynikającą z tych zmian. 2) w zakresie terminu:
Przedłużenie terminu zakończenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie
terminu jej zakończenia, nastąpić może wyłącznie w następujących sytuacjach niezależnych od Wykonawcy: a) w przypadku
wystąpienia warunków atmosferycznych nie pozwalających na prowadzenie prac lub uniemożliwiających zapewnienie ich
odpowiedniej jakości zgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub wymagających odtworzenia wykonanych już elementów (opady
atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura powietrza) o czas występowania w/w warunków atmosferycznych, usunięcia skutków
w/w warunków atmosferycznych; b) w przypadku opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w
którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu wykonania roboty budowlanej, dopuszcza się możliwość wydłużenia tego terminu,
nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności; c) w przypadku wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób
https://bzp.uzp.gov.pl/PodgladZP400.aspx?id=930c8ecf-b110-4ba2-a1...
7 z 9 05.03.2020, 13:28
istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, innych obiektów budowlanych, które wymagają przebudowy lub innych przeszkód w gruncie np.
niewybuchów, wykopalisk, przeszkód geologicznych o czas po którym będzie możliwa kontynuacja robót; d) wystąpienia przerw w
realizacji robót budowlanych, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego, dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu
zakończenia realizacji robót budowlanych, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności; e) zlecenia robót zamiennych lub
nieprzewidzianych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego; f)
wystąpienia okoliczności wynikających z działania siły wyższej (przez którą rozumie się wydarzenia, które w chwili podpisania umowy
nie mogły być przez Strony przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od nich niezależne takie jak wojna, pożar,
wiatrołomy, susza, powódź, inne naturalne klęski, restrykcje lub prawne rozporządzenia, rządu, strajki itp.), uniemożliwiających
wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności; g) jeżeli wystąpi brak
możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, h) w przypadku wystąpienia niewybuchów lub
niewypałów wymagających wstrzymania robót i usunięcia przez specjalistyczne służby bądź ujawnienia odkryć archeologicznych
wymagających zgłoszenia właściwym organom; i) w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej, j) w przypadku wystąpienia
obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych braków dostaw materiałów, urządzeń niezbędnych do realizacji robót z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy (np. niedostępność materiałów na rynku, zakończenie lub wstrzymanie (przestój) ich produkcji, strajki
przewoźników, niewydolność infrastruktury transportowej), o ile okoliczności te uniemożliwiają prowadzenie robót, k) w przypadku
wniesienia odwołania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, zgód, pozwoleń lub ich uchylenia, zmiany,
wstrzymania wykonania, stwierdzenia nieważności przez właściwy organ/sąd, o ile okoliczności te mają wpływ na realizację robót; l)
zawsze, gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 3) w zakresie ochrony danych osobowych: w przypadku pojawienia się nowych
przepisów, interpretacji lub wytycznych. 4) Zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania
robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastąpić mogą w następujących sytuacjach: a) konieczności
zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za istotne bądź nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz.1186 ze zm.), c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
występowania niewybuchów lub niewypałów, których nieuwzględnienie może skutkować niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem przedmiotu umowy, d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej,
w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urządzeń lub innych obiektów
budowlanych, e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych
ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub wynikająca z niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń spowodowanych
zaprzestaniem produkcji, wycofaniem z rynku bądź długotrwałym przestojem produkcji lub w sytuacji konieczności zwiększenia
bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych albo usprawnienia lub przyspieszenia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych
dokumentacji projektowej lub uzyskania założonego efektu użytkowego lub obniżenia kosztów utrzymania bądź eksploatacji bądź
konserwacji obiektu/elementu robót w trakcie użytkowania obiektu, f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub
równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami/robotami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, h) pojawienia się
nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, powodującej zmianę
sposobu wykonywania Umowy, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztów
wykonywanych prac lub robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. 5) w zakresie odbioru wykonanych
robót i płatności za wykonane roboty: przewiduje się zmianę § 6 ust. 2 umowy w przypadku zmiany warunków finansowania
inwestycji. 3. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robót, innych podmiotów i osób wskazanych
w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniu warunków określonych odpowiednio w §
15 umowy. 4. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku ograniczenia zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu
wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli okaże się, że niektóre elementy robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub
technologicznego. W przypadku zmiany umowy z uwagi na okoliczności określone w ust. 2 pkt 4 lit. h) wynagrodzenie ulega
zmniejszeniu zgodnie z wyceną robót określoną w kosztorysie ofertowym. 5. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 - 4,
jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i sporządzenie przez nią stosownego protokołu wraz z opisem
zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 6. Każdorazowo zakres zmiany terminu wykonania
umowy musi być adekwatny do przyczyny powstania konieczności jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu) powinien
uwzględniać czas trwania przeszkody. 7. Maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy z przyczyn
określonych w ust 2 pkt 2 będzie równy okresowi przerwy w robotach (przestoju). Zamawiający doliczy do tego okresu, czas niezbędny
do ponownej mobilizacji Wykonawcy (sprzętu, potencjału osobowego, dostaw materiałów budowlanych).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-20, godzina: 09:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
https://bzp.uzp.gov.pl/PodgladZP400.aspx?id=930c8ecf-b110-4ba2-a1...
8 z 9 05.03.2020, 13:28
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały
być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
https://bzp.uzp.gov.pl/PodgladZP400.aspx?id=930c8ecf-b110-4ba2-a1...
9 z 9 05.03.2020, 13:28

Załączniki:

- 8_-_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pobierz
- 8-SIWZ_-_ROZDZIAL_I-V_-_Sokole.doc pobierz
- Rozdzial_IV-_Kosztorysy_ofertowe.zip pobierz
- Rozdzial_VI_-_dokumentacja_projektowa_-I.zip pobierz
- Rozdzial_VI_-_dokumentacja_projektowa_-II.zip pobierz
- Rozdzial_VII_-_Spcyfikacje_techniczne.zip pobierz
- przedmiar_robot_kanalizacja_deszczowa_Sokole_zmodyfikowany_13.03.2020.xlsx pobierz
- opis_przedmiotu_zamowienia_Sokole_zmodyfikowany_13.03.2020.xls pobierz
- Projekt_wykonawczy_KD_skrzynki_Sokole.zip pobierz
- ST_KD_Sokole_skrzynki.pdf pobierz
- Projekt_budowlany_Sokole.zip pobierz
- Projekt_wykonawczy_drogowy_ze_zbiornikiem.zip pobierz
- Odpowiedz_nr_1_z_dnia_13.03.2020__na_zapytania_do_przetargu_Sokole_-na_strone.pdf pobierz
- Odpowiedz_nr_2__z_dnia_13.03.2020__na_zapytania_do_przetargu__Sokole_-_na_strone.pdf pobierz
- Odpowiedz_nr_3_z_dnia_13.03.2020__na_zapytania_do_przetargu__Sokole_-_na_strone.pdf pobierz
- 8_-_zmiana_ogloszenia_o_zamowieniu.pdf pobierz
- 8-info._o_zmanie_tresci_siwz.pdf pobierz
- 8_-_wyjasnienia_tresci_siwz.pdf pobierz
- 8_-_ogloszenie_o_zmanie_ogloszenia_-_2.pdf pobierz
- 8_-_informacja_o_zmanie_tresci_siwz-2.pdf pobierz
- 8-_informacja_o_zmianie-_3.pdf pobierz
- komunikat_dot._sposobu_przeprowadzania_sesji_otwarcia_ofert.pdf pobierz
- 8__Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pobierz
- 8-Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf pobierz