Zamowienie publiczne 78-16/d

Zako鎍zone:

Og這szenie nr 332205 - 2016 z dnia 2016-10-28 r.

Bia造stok: Przebudowa drogi powiatowej nr 1287 B Bobrowniki - Chomontowce (Gm. Gródek)
OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó貨inansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: tak
Numer og這szenia: 311963-2016

Og這szenie o zmianie og這szenia zosta這 zamieszczone w Biuletynie Zamówie Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

Post瘼owanie zosta這 przeprowadzone przez centralnego zamawiaj帷ego

nie

Post瘼owanie zosta這 przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

nie

Post瘼owanie zosta這 przeprowadzone wspólnie przez zamawiaj帷ych

nie

Post瘼owanie zosta這 przeprowadzone wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania post瘼owania wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej – maj帷e zastosowanie krajowe prawo zamówie publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarz康 Dróg w Bia造mstoku, krajowy numer identyfikacyjny 5066810100000, ul. Za軼ianki, Szosa Baranowicka  37, 15522   Bia造stok, pa雟two Polska, woj. podlaskie, tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, faks (085) 740-22-19, e-mail pzd@pzd.bialystok.pl
Adres strony internetowej (URL): www.pzd.bialystok.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorz康owej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je瞠li dotyczy):

Podzia obowi您ków mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (je瞠li zamówienie zosta這 udzielone przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez ka盥ego z zamawiaj帷ych, je瞠li zamówienie zosta這 udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych w sekcji I nale篡 wskaza który z zamawiaj帷ych zawar umow):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1287 B Bobrowniki - Chomontowce (Gm. Gródek)

Numer referencyjny (je瞠li dotyczy):

78/D/2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:

Zamawiaj帷y oczekuje wykonania n/w robót na odc. 1,97 km: Odtworzenie trasy i punktów wysoko軼iowych w terenie równinnym Karczowanie krzaków i poszycia i karczowanie pni Mechaniczne usuni璚ie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15 cm Za這瞠nie rur os這nowych Roboty ziemne Profilowanie i zag瘰zczenie pod這瘸 w gr. kat I-VI Wyrównanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie Wykonanie nawierzchni 篤irowych U這瞠nie przepustów rurowych pod zjazdami Wykonanie hydroobsiewu skarp obiekty in篡nierskie Odtworzenie trasy i punktów wysoko軼iowych w terenie równinnym Rozebranie przepustów Rozebranie 軼ianek czo這wych przepustów Roboty ziemne U這瞠nie przepustów pod koron drogi, o 鈔. 60 cm U這瞠nie przepustów pod koron drogi, o 鈔. 80 cm Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju eliptycznym 144x97 cm Umocnienie skarp brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej

II.4) Informacja o cz窷ciach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na cz窷ci:

Nie

II.5) Gówny Kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV: 45233220-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Og這szenie dotyczy zako鎍zenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAPost瘼owanie/cz窷 zosta這 uniewa積ione nie
Nale篡 poda podstaw i przyczyn uniewa積ienia post瘼owania:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/10/2016
IV.2 Ca趾owita warto嗆 zamówienia

Warto嗆 bez VAT428679.80
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z pa雟tw nieb璠帷ych cz這nkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drog elektroniczn: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zosta這 udzielone wykonawcom wspólnie ubiegaj帷ym si o udzielenie:
nie
Choru篡 i Syn Grzegorz Choru篡,  biuro@choruzyisyn.pl,  ul. Chodkiewiczów 83,  16-040,  Gródek,  kraj/woj. podlaskie
Wykonawca jest ma造m/鈔ednim przedsi瑿iorc: tak
Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa cz這nkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy pa雟twa:
Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa nie b璠帷ego cz這nkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy pa雟twa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO列I ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/warto嗆 umowy 469805,88
Oferta z najni窺z cen/kosztem 469805,88
> Oferta z najwy窺z cen/kosztem 517124,72
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Warto嗆 lub procentowa cz窷 zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 Dyrektor PZD w Bia造mstoku

mgr in. Marek J璠rzejewski

 


Tre嗆:

Og這szenie nr 311963 - 2016 z dnia 2016-09-22 r.
Bia造stok: Przebudowa drogi powiatowej nr 1287 B Bobrowniki - Chomontowce (Gm. Gródek)
OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe
Og這szenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó貨inansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, które b璠 realizowa造 zamówienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj osób b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych
nie
Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia osób nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, osób zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y
Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y
nie
Post瘼owanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj帷ych
nie
Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, którzy wspólnie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania post瘼owania wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej – maj帷e zastosowanie krajowe prawo zamówie publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarz康 Dróg w Bia造mstoku, krajowy numer identyfikacyjny 5066810100000, ul. Za軼ianki, Szosa Baranowicka  37, 15522   Bia造stok, woj. podlaskie, pa雟two , tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, e-mail pzd@pzd.bialystok.pl, faks (085) 740-22-19.
Adres strony internetowej (URL): www.pzd.bialystok.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je瞠li dotyczy):
Podzia obowi您ków mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zamówienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokumentów z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)
nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
nie
www.pzd.bialysk.pl
Dost瘼 do dokumentów z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem
tak
15-522 Bia造stok, Za軼ianki, Szosa Baranowicka 37 pok nr 17
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
Elektronicznie
nie
adres
Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób:
nie
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub formatów plików, które nie s ogólnie dost瘼ne
nie
Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1287 B Bobrowniki - Chomontowce (Gm. Gródek)
Numer referencyjny: 78/D/2016
Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz窷ci:
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: I.                    Zamawiaj帷y oczekuje wykonania n/w robót na odc. 1,97 km: Odtworzenie trasy i punktów wysoko軼iowych w terenie równinnym Karczowanie krzaków i poszycia i karczowanie pni Mechaniczne usuni璚ie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15 cm Za這瞠nie rur os這nowych Roboty ziemne Profilowanie i zag瘰zczenie pod這瘸 w gr. kat I-VI Wyrównanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie Wykonanie nawierzchni 篤irowych U這瞠nie przepustów rurowych pod zjazdami Wykonanie hydroobsiewu skarp obiekty in篡nierskie Odtworzenie trasy i punktów wysoko軼iowych w terenie równinnym Rozebranie przepustów Rozebranie 軼ianek czo這wych przepustów Roboty ziemne U這瞠nie przepustów pod koron drogi, o 鈔. 60 cm U這瞠nie przepustów pod koron drogi, o 鈔. 80 cm Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju eliptycznym 144x97 cm Umocnienie skarp brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej
II.5) Gówny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:45233220-7
II.6) Ca趾owita warto嗆 zamówienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje si udzielenie zamówie, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunków na jakich zostan udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Przed逝瞠nie wzmacnianego odcinka na warto嗆 nie wi瘯sz ni 214 000,00 z netto.
II.8) Okres, w którym realizowane b璠zie zamówienie lub okres, na który zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zako鎍zenia: 30/11/2016
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepisów
Okre郵enie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre郵enie warunków: - Wykonawca b璠zie posiada wa積 polis ubezpieczeniow, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej na sum nie ni窺z ni 500 000,00 PLN w zakresie dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zamówienia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
Okre郵enie warunków: 1. Wykonawca wyka瞠 si do鈍iadczeniem , w wykonaniu (zako鎍zeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: - 1 roboty budowlanej polegaj帷ej na: - wykonaniu nawierzchni 篤irowej lub podbudowy z kruszywa w ilo軼i min. 2000 m2, - wykonaniu przepustu 鈔. min 0,8 m z rur/blach stalowych karbowanych, 2. wykonawca powinien posiada lub mie dost瘼 do laboratorium wykonuj帷ego badania laboratoryjne w trakcie wykonywania zamówienia 3. wykonawca powinien posiada lub mie dost瘼 do oznakowania i zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym, zgodnie z:- za陰cznikiem 1 i 4 do rozporz康zenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó這wych warunków technicznych dla znaków i sygnaów drogowych oraz urz康ze bezpiecze雟twa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181), - rozporz康zeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze郾ia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729). 4 Wykonawca dysponuje lub b璠zie dysponowa osobami, które b璠 uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, legitymuj帷ymi si kwalifikacjami zawodowymi, do鈍iadczeniem i wykszta販eniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostan im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofert osoby, które spe軟iaj nast瘼uj帷e wymagania: 1) jedna osoba proponowana do pe軟ienia funkcji kierownika budowy: minimalne kwalifikacje zawodowe, do鈍iadczenie i wykszta販enie : - min. 2 lata do鈍iadczenia przy budowie lub przebudowie dróg na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych, posiadanie uprawnie budowlanych do kierowania robotami w specjalno軼i drogowej (bez ogranicze) lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane, które zosta造 wydane na podstawie obowi您uj帷ych przepisów, 2) obs逝ga geodezyjna min 1 osoba posiadaj帷a, uprawnienia w zakresie geodezyjna obs逝ga inwestycji
Zamawiaj帷y wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk osób wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zamówienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI
O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu
tak
O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1)za鈍iadczenia w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatków, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem podatkowym w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu; 2)za鈍iadczenia w豉軼iwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego albo innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu; 3)odpisu z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
1. Op豉con polis a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj帷y, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zamówienia 2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezb璠nym do wykazania spe軟iania warunku wiedzy i do鈍iadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto軼i, daty i miejsca wykonania, na formularzu zgodnym z tre軼i za陰cznika Nr 5 Nale篡 wykaza roboty budowlane potwierdzaj帷e spe軟ienie warunku, o którym mowa w pkt 5.1.2.c)1 Do wykazu nale篡 za陰czy dokumenty potwierdzaj帷e, 瞠 wskazane w wykazie roboty zosta造 wykonane nale篡cie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone. 3 O鈍iadczenie o laboratorium za陰cznik Nr 8 4 O鈍iadczenie o oznakowaniu za陰cznik Nr 9 5 Wykaz osób, które b璠 uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zamówienia, a tak瞠 zakresem wykonywanych przez nie czynno軼i, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami, na formularzu zgodnym z tre軼i za陰cznika Nr 6 . Wykaz musi potwierdza spe軟ienie warunku 5.1.2.c)5. Do wykazu nale篡 za陰czy o鈍iadczenie , 瞠 osoby wymienione w wykazie spe軟iaj warunki wymagane przez zamawiaj帷ego- za陰cznik Nr 7 6.Wykaz potencja逝 technicznego – sprz皻u potwierdzaj帷y spe軟ienie warunku 5.1.2.c)2) z którego b璠zie korzysta Wykonawca wraz z informacj o podstawie dysponowania tym potencja貫m technicznym- za陰cznik Nr 10.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zobowi您anie wymagane postanowieniami punktu 7.4. Instrukcji dla oferentów, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolno軼iach innych podmiotów w celu potwierdzenia spe軟iania warunków udzia逝 w post瘼owaniu – do陰czone do oferty 2. Pe軟omocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegaj帷ych si o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o wspó責zia豉niu, z której b璠zie wynika przedmiotowe pe軟omocnictwo. Pe軟omocnik mo瞠 by ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w post瘼owaniu albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone w formie orygina逝 lub notarialnie po鈍iadczonej kopii; 3. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (orygina lub kopia potwierdzona za zgodno嗆 z orygina貫m przez notariusza) wzgl璠nie do podpisania innych o鈍iadcze lub dokumentów sk豉danych wraz z ofert, chyba, 瞠 Zamawiaj帷y mo瞠 je uzyska w szczególno軼i za pomoc bezp豉tnych i ogólnodost瘼nych baz danych, w szczególno軼i rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiotów realizuj帷ych zadania publiczne Dz. U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskaza to wraz ze z這瞠niem oferty. o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów z這穎nych wraz z ofert;
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
Zamawiaj帷y wymaga wp豉ty wadium w wysoko軼i: 10 000,00 z (s這wnie: dziesi耩 tysi璚y z這tych) w jednej z wybranych form: 1) pieni康zu na konto PZD w PKO BP SA 69 1020 1332 0000 1502 0385 7950 2) gwarancjach bankowych, 3) por璚zeniach bankowych lub por璚zeniach spó責zielczej kasy oszcz璠no軼iowo - kredytowej, z tym 瞠 por璚zenie kasy jest zawsze por璚zeniem pieni篹nym, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z pó幡. zmianami)

IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
nie
Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa b璠zie zawarta:
Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) nie
Nale篡 wskaza elementy, których warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Nale篡 poda, które informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu


Czy wykonawcy, którzy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu: nie
Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60
gwarancja 20
do鈍iadczenie kierowika 20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
Minimalne wymagania, które musz spe軟ia wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Nale篡 poda informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysoko軼i nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:
Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:
Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a: nie
Nale篡 poda informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj帷e minimalne wymagania, którym musz odpowiada wszystkie oferty:
Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dost瘼ny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:
Sposób post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapuWykonawcy, którzy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowie zawartej umowy mo瞠 nast徙i za zgod obu stron z zachowaniem warunków okre郵onych w art. 144 ustawy Prawo zamówie publicznych wyra穎n na pi鄉ie pod rygorem niewa積o軼i takiej zmiany. 2. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wyst徙ienia co najmniej jednej z okoliczno軼i wymienionych poni瞠j, z uwzgl璠nieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 2.1. Zmiana terminu realizacji umowy: a) wyst徙ienia nieprzewidzianych okoliczno軼i uniemo磧iwiaj帷ych realizacj kontraktu w terminie poprzez wyj徠kowo niesprzyjaj帷e warunki atmosferyczne, si造 wy窺zej uniemo磧iwiaj帷ej prowadzenie robót, dokonywanie odbioru. b) zmiany b璠帷e nast瘼stwem okoliczno軼i le膨cych po stronie zamawiaj帷ego: - wstrzymanie robót przez zamawiaj帷ego, - konieczno嗆 usuni璚ia b喚dów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, - nieterminowe przekazanie terenu budowy, dokumentów budowy wymaganych przepisami prawa, c) b璠 mia造 miejsce uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez Zamawiaj帷ego lub Wykonawc, je瞠li zmiany te s korzystne dla Zamawiaj帷ego, d) zmiany b璠帷e nast瘼stwem dzia豉nia organów administracji, e) jakiegokolwiek opó幡ienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub daj帷ych si przypisa zamawiaj帷emu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiaj帷ego na terenie wykonywania prac budowlanych, f) dzia豉nia osób trzecich, nie b璠帷ych konsekwencj winy którejkolwiek ze stron, uniemo磧iwi wykonywanie prac, g) inne przyczyny zewn皻rzne niezale積e od zamawiaj帷ego oraz wykonawcy skutkuj帷e niemo積o軼i prowadzenia prac. W przypadku wyst徙ienia którejkolwiek z ww. okoliczno軼i termin wykonania umowy mo瞠 ulec odpowiedniemu przed逝瞠niu o czas niezb璠ny do zako鎍zenia wykonywania jej przedmiotu w sposób nale篡ty, nie d逝瞠j jednak ni okres trwania tych okoliczno軼i. 2.2. Zmiana sposobu spe軟ienia 鈍iadczenia: a) zmiany technologiczne, w szczególno軼i konieczno嗆 zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwi您a technicznych/technologicznych ni wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwi您a grozi這 niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, b) konieczno嗆 zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwi您a technicznych lub materia這wych ze wzgl璠u na zmiany obowi您uj帷ego prawa lub z uwagi na post瘼 technologiczny, c) zmiany jako軼i lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót, d) zmiana producenta urz康ze lub wyposa瞠nia, e) zmiany wymiarów, po這瞠nia lub wysoko軼i cz窷ci robót budowlanych, Ww. zmiany b璠 wprowadzane wy陰cznie w zakresie umo磧iwiaj帷ym oddanie przedmiotu umowy do u篡tkowania, a zamawiaj帷y mo瞠 ponie嗆 ryzyko zwi瘯szenia wynagrodzenia z tytu逝 takich zmian wy陰cznie w kwocie równej zwi瘯szonym z tego powodu kosztom. Wskazane zmiany mog by powi您ane z obni瞠niem wynagrodzenia na zasadach okre郵onych przez strony. 2.3. Zmiany osobowe Zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymuj帷e si co najmniej równowa積ymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by uzasadniona przez Wykonawc na pi鄉ie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiaj帷ego. Zamawiaj帷y zaakceptuje tak zmian w terminie 7 dni od daty przed這瞠nia propozycji wy陰cznie wtedy, gdy kwalifikacje i do鈍iadczenie wskazanych osób b璠 spe軟ia warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2.4. Zmiana wynagrodzenia: a) w przypadku rezygnacji przez zamawiaj帷ego z realizacji cz窷ci przedmiotu umowy – w takim przypadku wynagrodzenie przys逝guj帷e wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiaj帷y zap豉ci za wszystkie spe軟ione 鈍iadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniós w zwi您ku z wynikaj帷ymi z umowy planowanymi 鈍iadczeniami. 2.5 Zmiana podwykonawców: Wyst徙i konieczno嗆 dokonania (za zgod Zamawiaj帷ego) zmiany (nowy podwykonawca musi spe軟i takie same warunki jak podwykonawca pierwotny) lub wprowadzenia nowego podwykonawcy z zachowaniem wymaga dotycz帷ych cz窷ci, które nie mog by powierzone podwykonawcy lub tez ca趾owitej rezygnacji z udzia逝 podwykonawcy. 2.6 Zmiana dokumentacji projektowej : a) Je瞠li zmiany o których mowa w pkt 2.2 wymagaj zmiany specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, strona inicjuj帷a zmian przedstawi projekt zamienny zawieraj帷y opis proponowanych zmian wraz z informacj – o konieczno軼i lub nie – zmiany zg這szenia oraz przedmiar. Wymaga to akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez zamawiaj帷ego. b) je瞠li zmiana b璠zie mia豉 wp造w na wynagrodzenie wykonawcy podstaw obliczenia jej kosztów stanowi projekt zamienny, o którym mowa w pkt a oraz kalkulacja uproszczona sporz康zona w oparciu o uzgodniony z zamawiaj帷ym publikator cen jednostkowych robót budowlanych dla kwarta逝 poprzedzaj帷ego termin wykonania robót budowlanych. 2.7. Pozosta貫 zmiany: a) zmiana obowi您uj帷ej stawki VAT. Je郵i zmiana stawki VAT b璠zie powodowa zmian kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 zmian wynagrodzenia o kwot równ ró積icy w kwocie podatku zap豉conego przez Wykonawc, 3.Wszystkie powy窺ze postanowienia stanowi katalog zmian, na które Zamawiaj帷y mo瞠 wyrazi zgod. Powy窺ze zmiany do umowy winny by wprowadzone poprzez zmian do umowy – aneks. Nie stanowi jednocze郾ie zobowi您ania Zamawiaj帷ego do wyra瞠nia takiej zgody. W przypadku ka盥ej zmiany o której mowa powy瞠j po stronie wnosz帷ego propozycj zmian le篡 udokumentowanie powsta貫j okoliczno軼i. 4 Dokonanie nieistotnych zmian (zgodnie z definicj zawart w art. 36a ust 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) wynikaj帷ych z zasad wiedzy technicznej nie stanowi zmiany tej umowy je瞠li nie powoduje istotnego zwi瘯szenia wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z art. 144 us. 1 pkt.6 ustawy Pzp 5. Inne zmiany okre郵one w Istotnych dla stron postanowieniach umowy Rozdzia V SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):
字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
Data: 10/10/2016, godzina: 09:50,
Skrócenie terminu sk豉dania wniosków, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
nie
Wskaza powody:
J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
> polski
IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odków z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zamówie na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia, nie zosta造 mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Dyrektor PZD w Bia造mstoku

mgr in. Marek J璠rzejewski

Za陰czniki:

SIWZ Rozdzia造 I-V - SIWZ_Rozdzial_I-_V_Przebudowa_dr._pow._nr_1287_B_Bobrowniki_-_Chomontowce.doc pobierz
SIWZ Rozdzia VI-1 Dokumentacja projektowa drogowa - SIWZ_Rozdzial_VI-1_Dokumentacja_projektowa_drogowa.zip pobierz
SIWZ Rozdzia VI-2 Dokumentacja projektowa obiekty in篡nierskie - SIWZ_Rozdzial_VI-2_Dokumentacja_projektowa_obiekty_inzynierskie.zip pobierz
SIWZ Rozdzia VI-3 SOR - SIWZ_Rozdzial_VI-3_SOR.zip pobierz
SIWZ Rozdzia VII-1 SST drogowe - SIWZ_Rozdzial_VII-1_SST_drogowe.zip pobierz
SIWZ Rozdzia VII-2 SST obiekty in篡nierskie - SIWZ_Rozdzial_VII-2__SST_obiekty_inzynierskie.pdf pobierz
Odpowiedz na zapytanie oferenta z dn.28.09.2016 - Odpowiedz_na_zapytanie_oferenta_z_dn._28.09.2016__Bobrowniki-Chomontowce_na_strone.pdf pobierz
informacja z otwarcia ofert - Informacja_z_otwarcia_ofert_Bobrowniki_-_Chomontowce__10.10.2016.pdf pobierz
Og這szenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.10.2016 - Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_Bobrowniki_Chomontowce.pdf pobierz