Zamowienie publiczne 7-20/s

Zako鎍zone:


Tre嗆:

Og這szenie nr 773410-N-2020 z dnia 29.12.2020 r.

Powiatowy Zarz康 Dróg w Bia造mstoku: Dostawa paliw p造nnych oraz olei smarowych do samochodów s逝瘺owych i sprz皻u drogowego Powiatowego Zarz康u Dróg w Bia造mstoku – ODM Micha這wo


OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

Og這szenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó貨inansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej Nie

O zamówienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, które b璠 realizowa造 zamówienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj osób b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych  Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y Nie

Post瘼owanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania Nie
Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj帷ych Nie
Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej Nie

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarz康 Dróg w Bia造mstoku, krajowy numer identyfikacyjny 50668101000000, ul. Za軼ianki, Szosa Baranowicka  37 , 15-522  Bia造stok, woj. podlaskie, pa雟two Polska, tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, e-mail pzd@pzd.bialystok.pl, faks (085) 740-22-19.
Adres strony internetowej (URL): www.pzd.bialystok.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Jednostki organizacyjne administracji samorz康owej

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokumentów z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL) Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.pzd.bialystok.pl
Dost瘼 do dokumentów z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
Elektronicznie Nie

Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób: Nie
Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: Ofert nale篡 z這篡 osobi軼ie, za po鈔ednictwem operatora pocztowego lub kuriera
Adres: 15-522 Bia造stok, Za軼ianki, Szosa Baranowicka 37 pok. nr 9
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub formatów plików, które nie s ogólnie dost瘼ne Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Dostawa paliw p造nnych oraz olei smarowych do samochodów s逝瘺owych i sprz皻u drogowego Powiatowego Zarz康u Dróg w Bia造mstoku – ODM Micha這wo
Numer referencyjny: ZP.2622.7.2020
Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz窷ci: Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Dostawa paliw p造nnych oraz olei smarowych do samochodów s逝瘺owych i sprz皻u drogowego Powiatowego Zarz康u Dróg w Bia造mstoku – ODM Micha這wo
II.5) Gówny kod CPV: 09132100-4
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

09134000-7

09211000-1

II.7) Czy przewiduje si udzielenie zamówie, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunków na jakich zostan udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiaj帷y przewiduje udzielania zamówie, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP warto嗆 tych zamówie nie przekroczy warto軼i netto: 48 780,49 z
II.8) Okres, w którym realizowane b璠zie zamówienie lub okres, na który zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zako鎍zenia: 31.12.2021
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu Tak
O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

8.1. Wykonawca sk豉da: odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. (w przypadku wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze S康owym lub polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, zamawiaj帷y dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajduj帷ych si w ogólnie dost瘼nych bazach danych). 8.2. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 8.2.1. Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.1 - sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e, 瞠 nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert; 8.2.2. Je瞠li w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje si dokumentów, o których mowa powy瞠j, zast瘼uje si je dokumentem, zawieraj帷ym odpowiednio o鈍iadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o鈍iadczenie osoby, której dokument mia dotyczy, z這穎ne przed notariuszem lub przed organem s康owym, administracyjnym albo organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego w豉軼iwym ze wzgl璠u na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert. 8.2.3. W przypadku w徠pliwo軼i co do tre軼i dokumentu z這穎nego przez wykonawc, zamawiaj帷y mo瞠 zwróci si do w豉軼iwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezb璠nych informacji dotycz帷ych tego dokumentu.

III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
W zakresie warunku dotycz帷ego kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepisów Wykonawca sk豉da: koncesje, zezwolenie, licencje lub dokument potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w pa雟twie cz這nkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

11.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj帷ych si o udzielenie zamówienia ka盥y wykonawca, w celu wst瘼nego potwierdzenia, 瞠 Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu, zobowi您any jest z這篡 do oferty oddzielnie o鈍iadczenia wst瘼ne, o którym mowa w pkt. 7.1 SIWZ (na lub wg za陰cznika nr 1 i 2 do SIWZ). 11.1.1. Przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegaj帷ych si o udzielenie zamówienia musi posiada uprawnienia do wykonywania dzia豉lno軼i w zakresie obrotu paliwami ciek造mi wymagane przepisami ustawy Prawo energetyczne, obejmuj帷e zakresem minimum paliwa b璠帷e przedmiotem zamówienia, z tym 瞠 wymóg posiadania uprawnie dotyczy wszystkich Wykonawców zamierzaj帷ych bezpo鈔ednio realizowa zamówienia. 11.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiaj帷emu o鈍iadczenie o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy z這篡li oferty w tym post瘼owaniu – Za陰cznik nr 4 do SIWZ. 11.3. W przypadku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wykonawca mo瞠 z這篡 wraz z o鈍iadczeniem dokumenty b康 informacje potwierdzaj帷e, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zakócenia konkurencji w post瘼owaniu. 15.9. Na ofert sk豉daj si: 15.9.1. wype軟iony formularz oferty sporz康zony wg wzoru stanowi帷ego Rozdzia II SIWZ; 15.9.2. o鈍iadczenia, o których mowa w pkt. 7.1 SIWZ; 15.9.3. wydruk cen dziennych za listopad 2019 15.9.4. o鈍iadczenie umo磧iwiaj帷e dokonanie oceny ofert odno郾ie kryteriów- na formularzu oferty, o którym mowa w pkt. 7.2. 15.9.5. pe軟omocnictwo (orygina lub notarialnie potwierdzona kopia) w przypadku, gdy upowa積ienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegaj帷ych si o zamówienie pe軟omocnictwo (orygina lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium: Nie
IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

odleg這嗆

30,00

opust cenowy

10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupe軟ienia umowy mog nast徙i za zgod stron z zachowaniem formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem niewa積o軼i. 2. Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku, gdy nast徙i zmiana powszechnie obowi您uj帷ych przepisów prawa w zakresie maj帷ym wp造w na realizacj umowy. 3. Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, o ile zmieni si ilo嗆 i rodzaj pojazdów posiadanych przez Zamawiaj帷ego. W przypadku pozyskania dodatkowych 鈔odków maksymalna warto嗆 umowy zostanie zwi瘯szona o 60 000,00 z brutto.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
Data: 11.01.2021, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu sk豉dania wniosków, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem): Nie
J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu > polski
IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków, które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia: Nie

Za陰czniki:

- 7_ska_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pobierz
- 7_ska_-SIWZ_Rozdzial_I-III_-__zakup_paliwa_ODM_Michalowo.doc pobierz
- video-1.pdf pobierz
- 7_ska_-_odpowiedz_z_dnia_31.12.2020_na_zapytania_oferenta_-_na_strone.pdf pobierz
- 7_ska_informacja_z_otwarcia.pdf pobierz
- 7__SKA-Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf pobierz