Zamowienie publiczne 7-2016/d

Zakończone:

 07/D/2016

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY

1.      Pełna nazwa zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
15 – 522 Białystok, Zaścianki, 15-522 Białystok
ul. Szosa Baranowicka 37, tel. 740-22-17,740-21-49, fax. 740-22-19
Sekcja Techniczna.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi powiatowej nr 1473 B przejście przez m. Załuki (gm. Gródek) przeprowadzono w trybie: przetargu  nieograniczonego w dniu: otwarcie ofert –  10.02.2016 r.

2.      Ogłoszenie o przetargu zamieszczono:

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku,
ul. Szosa Baranowicka 37,  na stronie internetowej oraz w  biuletynie  ZP nr 9049 - 2016;   w dniu 26.01.2016 r.

3.      Liczba otrzymanych ofert:      4 oferty

4.      Liczba ofert odrzuconych: - 0 ofert                                                        

5.      Kryteria wyboru ofert: - cena ofertowa – 95 %

                                                okres gwarancji -  5%

6.      W postępowaniu oferty złożyli wymienieni niżej Oferenci i uzyskali punktację :

Lp

Nazwa Oferenta

Siedziba  oferenta

Adres oferenta

Cena

Brutto zł

punktacja

Gwarancja

Miesiące

punktacja

Punktacja

razem

1

Przedsiębiorstwo

Eksploatacji

Ulic i Mostów Sp. z o.o.

 

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

15-680 Białystok

ul. Produkcyjna 102

 

 

597 531,72

88,52

 

 

48

5,00

 

 

93,52

2

STRABAG Sp. z o.o.

 

Polska

woj. Mazowieckie

pow. Pruszkowski

gm. Pruszków

m. Pruszków

05-800 Pruszków

ul. Parzniewska 10

 

 

633 028,18

83,55

 

 

48

5,00

 

 

88,55

3

Przedsiębiorstwo

Drogowo - Mostowe

MAKSBUD Sp. z o.o.

 

Polska

woj. Podlaskie

pow. Bielsk Podlaski

gm. Bielsk Podlaski

m. Bielsk Podlaski

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Mickiewicza 183

 

 

556 772,17

95,00

 

 

48

5,00

 

 

100,00

4

BK TRAS Roboty

 Drogowe

Borsukiewicz SJ

 

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białostocki

gm. Juchnowiec Kościelny

m. Hryniewicze

 

15-378 Białystok

Hryniewicze 66

 

 

 

573 939,91

92,16

 

 

48

5,00

 

 

97,16

7. Oferta z ważna z  najniższą ceną:  –       556 772,17 zł z 23% podatkiem VAT                       

Oferta  ważna z najwyższą  ceną:  -       633 028,18 zł  z 23% podatkiem VAT

8 .Wybrano ofertę  firmy:

Przedsiębiorstwo

Drogowo - Mostowe

MAKSBUD Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 183

17-100 Bielsk Podlaski

za cenę –  556 772,17 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote i siedemnaście groszy) łącznie z podatkiem VAT.

Oferta ta spełniała wszystkie warunki i uzyskała największą ilość punktów.

Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż pięć dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia i wysłania pism powiadamiających faxem.

 

Białystok, dnia 2016-03-01

 

Dyrektor PZD w Białymstoku

mgr inż. Marek Jędrzejewski


Treść:

Białystok: Przebudowę drogi powiatowej nr 1473B - przejście przez m. Załuki (gm. Gródek)
Numer ogłoszenia: 9049 - 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok, woj. podlaskie, tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, faks (085) 740-22-19.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.bialystok.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1473B - przejście przez m. Załuki (gm. Gródek).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Zamawiający oczekuje wykonania n/w robót na odc. 542 m: Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym Roboty rozbiórkowe (nawierzchnie, chodniki, poręcze, przepusty, słupki i znaki drogowe) Roboty ziemne Ułożenie przepustów rurowych pod koroną drogi Regulacja pionowa zaworów wodociągowych Sączki podłużne z tworzyw sztucznych Wykonanie kanalizacji deszczowej na odc. 206 m Profilowanie i zagęszczenie podłoża Warstwa geowłókniny Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego i podbudowy z kruszywa łamanego Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w-wa ścieralna Humusowanie z obsianiem skarp Umocnienie skarp brukowcem Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym Oznakowanie pionowe Ustawienie krawężników betonowych i obrzezy betonowych Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej Wjazdy i wyjazdy z bram z betonowej kostki brukowej (zjazdy gospodarcze) Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurą osłonową.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.24.52-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 03.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wpłaty wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w jednej z wybranych form: 1) pieniądzu na konto PZD w PKO BP SA 69 1020 1332 0000 1502 0385 7950 2) gwarancjach bankowych, 3) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami).

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: - 3 robót budowlanych polegających na: - wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego ( warstwa wiążąca lub ścieralna) w ilości min. 1 000 m2, każda - wykonanie kanalizacji deszczowej lub kanału krytego na odcinku w ilości min. 100 m każda
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) Wykonawca powinien posiadać lub mieć dostęp do wytwórni mas bitumicznych posiadającej certyfikat zakładowej kontroli produkcji zlokalizowanej w odległości nie większej niż 75 km od miejsca prowadzonych robót 2) wykonawca powinien posiadać lub mieć dostęp do laboratorium wykonującego badania laboratoryjne w trakcie wykonywania zamówienia 3) wykonawca powinien posiadać lub mieć dostęp do oznakowania i zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym, zgodnie z:- załącznikiem 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181), - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729).
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby, które spełniają następujące wymagania: 1) jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika budowy: minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie : - min. 2 lata doświadczenia przy budowie lub przebudowie dróg na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych, posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalności drogowej (bez ograniczeń) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów, 2) jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika robót instalacyjnych: minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie : - min.2 lata doświadczenia przy budowie lub przebudowie kanalizacji deszczowej na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót kanalizacyjnych, posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (bez ograniczeń ) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów, 3) obsługa geodezyjna min 1 osoba posiadająca, uprawnienia w zakresie geodezyjna obsługa inwestycji
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien posiadać ważną polisę ubezpieczeniową, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę nie niższą niż 600 000,00 PLN w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
   W wykazie należy wykazać roboty na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania doświadczenia;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3.2)

  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o posiadaniu oznakowania (wg wzoru Zamawiającego) 2. oświadczenie o laboratorium (wg wzoru Zamawiającego) 3. oświadczenie o oznakowaniu materiałów brukarskich znakiem CE (wg wzoru Zamawiającego)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena - 95
 • 2. Gwarancja - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu zakończenia robót, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. Inne zmiany zostały określone w SIWZ - Rozdział V Istotne dla stron postanowienia umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.bialystok.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego pokój nr 17 lub za pośrednictwem poczty lub na w/p stronie internetowej.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2016 godzina 09:50, miejsce: W siedzibie Zamawiającego pokój nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

mgr inż. Elżbieta Jasińska

 

Z-ca Dyrektora PZD w Białymstoku

Załączniki:

SIWZ Rozdziały I-V - SIWZ_Rozdzial_I-V_Przebudowowa_dr._pow._Nr_1473_B_przejscie_przez_m._Zaluki.doc pobierz
SIWZ rozdział VI-1 projekt wykonawczy - roboty drogowe - Projekt_wykonawczy_m._Zaluki_-_roboty_drogowe.pdf pobierz
SIWZ Rozdział VI-2 projekt wykonawczy - kanalizacja deszczowa - Projekt_wykonwaczy_m._Zaluki_-_kanalizacja_deszczowa.pdf pobierz
SIWZ Rozdział VII Specyfikacje techniczne - SIWZ_Rozdzial_VII-specyfikacje_techniczne-Zaluki.pdf pobierz
Odpowiedz na zapytania oferenta z dn. 01.02.2016 - odpowiedz_na_zapytania_oferenta_z_dn._01.02.2016_Zaluki_na_strone.pdf pobierz
Opis przedmiotu zamówienia zm. 05.02.2016 - opis_przedmiotu_zamowienia_Zaluki_zm._05.02.2016.xls pobierz
Kosztorys ofertowy zm. 05.02.0216 - Kosztorys_ofertowy_m._Zaluki__zm._05.02.2016.xls pobierz
Przedmiar robót zm. 05.02.2016 - Przedmiar_robot_-_branza_drogowa-Zaluki_zm._05.02.2016.xls pobierz
Odpowiedz na zapytania oferenta z dn. 08.02.2016 - Odpowiedz_na_zapytania_oferenta_z_dn._08.02.2016_Zaluki_na_strone.doc pobierz