Zamowienie publiczne 66-20/d

Zako鎍zone:


Tre嗆:

Og這szenie nr 591451-N-2020 z dnia 2020-10-01 r.

Powiatowy Zarz康 Dróg w Bia造mstoku: 安iadczenie us逝g przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2020/2021 r. na terenie gminy Choroszcz
OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - Us逝gi

Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

Og這szenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó貨inansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej

Nie

O zamówienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, które b璠 realizowa造 zamówienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj osób b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y Nie

Post瘼owanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania Nie
Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj帷ych Nie
Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej Nie

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarz康 Dróg w Bia造mstoku, krajowy numer identyfikacyjny 50668101000000, ul. Za軼ianki, Szosa Baranowicka  37 , 15-522  Bia造stok, woj. podlaskie, pa雟two Polska, tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, e-mail pzd@pzd.bialystok.pl, faks (085) 740-22-19.
Adres strony internetowej (URL): www.pzd.bialystok.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Jednostki organizacyjne administracji samorz康owej
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokumentów z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL) Tak
Adres strony internetowej, na której zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.pzd.bialystok.pl
Dost瘼 do dokumentów z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
Elektronicznie Nie

Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób: Nie
Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: Ofert nale篡 z這篡 osobi軼ie, za po鈔ednictwem operatora pocztowego lub kuriera
Adres: 15-522 Bia造stok, Za軼ianki, Szosa Baranowicka 37 pok. nr 9
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub formatów plików, które nie s ogólnie dost瘼ne Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: 安iadczenie us逝g przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2020/2021 r. na terenie gminy Choroszcz
Numer referencyjny: ZP.2620.66.2020
Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Us逝gi
II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz窷ci: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:
wszystkich cz窷ci
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: 安iadczenie us逝g przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2020/2021 r. na terenie gminy Choroszcz
II.5) Gówny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90630000-2

II.7) Czy przewiduje si udzielenie zamówie, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunków na jakich zostan udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiaj帷y przewiduje udzielania zamówie, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP warto嗆 tych zamówie nie przekroczy warto軼i 55 555,56 z netto.
II.8) Okres, w którym realizowane b璠zie zamówienie lub okres, na który zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zako鎍zenia: 2021-04-16

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU
III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
Okre郵enie warunków: W celu potwierdzenia spe軟ienia warunku wykonawca winien wykaza si, 瞠 dysponuje lub b璠zie dysponowa niezb璠nymi do realizacji zamówienia jednostkami sprz皻owo-transportowymi, zgodnymi z opisem przedmiotu zamówienia i formularzami cenowym.
Zamawiaj帷y wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk osób wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zamówienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych osób: Nie

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu
Tak
O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Wykonawca sk豉da: odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. (w przypadku wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze S康owym lub polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, zamawiaj帷y dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajduj帷ych si w ogólnie dost瘼nych bazach danych). 8.2. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 8.2.1. Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.1 - sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e, 瞠 nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert; 8.2.2. Je瞠li w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje si dokumentów, o których mowa powy瞠j, zast瘼uje si je dokumentem, zawieraj帷ym odpowiednio o鈍iadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o鈍iadczenie osoby, której dokument mia dotyczy, z這穎ne przed notariuszem lub przed organem s康owym, administracyjnym albo organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego w豉軼iwym ze wzgl璠u na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert. 8.2.3. W przypadku w徠pliwo軼i co do tre軼i dokumentu z這穎nego przez wykonawc, zamawiaj帷y mo瞠 zwróci si do w豉軼iwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezb璠nych informacji dotycz帷ych tego dokumentu. 8.3. Zamawiaj帷y 膨da od wykonawcy, który polega na zdolno軼iach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach okre郵onych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt. 8.1. Zapisy pkt. 8.2 stosuje si odpowiednio

III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
W zakresie warunku dotycz帷ego zdolno軼i technicznej lub zawodowej: 9.1. Wykaz potencja逝 technicznego – sprz皻u potwierdzaj帷y spe軟ienie warunku, o którym mowa 5.1.3 z którego b璠zie korzysta Wykonawca wraz z informacj o podstawie dysponowania tym potencja貫m technicznym - za陰cznik Nr 5; 9.2. O鈍iadczenie o zapoznaniu si ze standardami zimowego utrzymania dróg – za陰cznik nr 6

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

11.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj帷ych si o udzielenie zamówienia ka盥y wykonawca, w celu wst瘼nego potwierdzenia, 瞠 Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu, zobowi您any jest z這篡 do oferty oddzielnie o鈍iadczenie wst瘼ne, o którym mowa w pkt. 7.1 SIWZ (na lub wg za陰cznika nr 1 i 2 do SIWZ). 11.2. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spe軟iania warunków udzia逝 w post瘼owaniu polega na zasobach innych podmiotów, Wykonawca zobowi您any jest: 11.2.1. zamie軼i informacje o tych podmiotach we wst瘼nym o鈍iadczeniu wykonawcy, sk豉danym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotycz帷ym spe軟ienia warunków udzia逝 w post瘼owaniu i niepodlegania wykluczeniu – w za陰czniku nr 1 i 2 do SIWZ, 11.2.2. z這篡 o鈍iadczenie, 瞠 w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powo逝je si w niniejszym post瘼owaniu, nie zachodz podstawy wykluczenia z post瘼owania – w za陰czniku nr 1 i 2 do SIWZ, 11.2.3. z這篡 dokumenty, w szczególno軼i zobowi您anie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na lub wg za陰cznika nr 3 do SIWZ), które okre郵a w szczególno軼i: 11.2.3.1. zakres dost瘼nych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 11.2.3.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawc, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 11.2.3.3. zakres i okres udzia逝 innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 11.2.3.4. czy podmiot, na zdolno軼iach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub us逝gi, których wskazane zdolno軼i dotycz. 11.3. W odniesieniu do warunków dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia, wykonawcy mog polega na zdolno軼iach innych podmiotów, je郵i podmioty te zrealizuj roboty budowlane lub us逝gi, do realizacji których te zdolno軼i s wymagane. 11.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowi您a si do udost瘼nienia zasobów, za szkod poniesion przez zamawiaj帷ego powsta陰 wskutek nieudost瘼nienia tych zasobów, chyba 瞠 za nieudost瘼nienie zasobów nie ponosi winy – nie dotyczy. 11.5. Je瞠li zdolno軼i techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, nie potwierdzaj spe軟ienia przez wykonawc warunków udzia逝 w post瘼owaniu lub zachodz wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiaj帷y 膨da b璠zie, aby wykonawca w terminie okre郵onym przez zamawiaj帷ego: 11.5.1. zast徙i ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 11.5.2. zobowi您a si do osobistego wykonania odpowiedniej cz窷ci zamówienia, je瞠li wyka瞠 zdolno軼i techniczne lub zawodowe lub sytuacj finansow lub ekonomiczn. 11.6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiaj帷emu o鈍iadczenie o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy z這篡li oferty w tym post瘼owaniu – Za陰cznik nr 4 do SIWZ. 11.7. W przypadku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wykonawca mo瞠 z這篡 wraz z o鈍iadczeniem dokumenty b康 informacje potwierdzaj帷e, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zakócenia konkurencji w post瘼owaniu. 15.9.1. wype軟iony formularz oferty sporz康zony wg wzoru stanowi帷ego Rozdzia II SIWZ; 15.9.2. wype軟iony formularz cenowy; 15.9.3. informacja o cz窷ci zamówienia jak Wykonawca zamierza powierzy podwykonawcy na formularzu oferty; 15.9.4. o鈍iadczenia, o których mowa w pkt. 7.1 SIWZ; 15.9.5. o鈍iadczenie umo磧iwiaj帷e dokonanie oceny ofert odno郾ie kryteriów- na formularzu oferty, o którym mowa w pkt. 7.2. 15.9.6. pe軟omocnictwo (orygina lub notarialnie potwierdzona kopia) w przypadku, gdy upowa積ienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegaj帷ych si o zamówienie pe軟omocnictwo (orygina lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 15.9.7. o鈍iadczenie Wykonawcy, 瞠 wype軟i obowi您ki informacyjne dot. art. 13 lub 14 RODO.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium: Nie
IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

czas rozpocz璚ia us逝gi

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana postanowie zawartej umowy mo瞠 nast徙i za zgod obu stron z zachowaniem warunków okre郵onych w art. 144 ustawy Prawo zamówie publicznych wyra穎n na pi鄉ie pod rygorem niewa積o軼i takiej zmiany. 2. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w poni窺zych przypadkach: Wyd逝瞠nie lub skrócenie terminu wykonania us逝g mo瞠 nast徙i w zale積o軼i od wyst瘼uj帷ych warunków atmosferycznych .Warto嗆 umowy mo瞠 zosta zmieniona w oparciu o zapisy § 6 ust. 3 i 4 Istotnych postanowie umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
Data: 2020-10-12, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu sk豉dania wniosków, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem): Nie
J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu > polski
IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków, które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia: Nie

ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH

Cz窷 nr:

1

Nazwa:

zimowe utrzymanie dróg- Choroszcz

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: 安iadczenie us逝g zimowego utrzymania dróg w sezonie 2020/2021 r. na terenie gminy Choroszcz
2) Wspólny S這wnik Zamówie(CPV): 90620000-9, 90630000-2
4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zako鎍zenia: 2021-04-16
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

czas rozpocz璚ia us逝gi

40,00

Cz窷 nr:

2

Nazwa:

zimowe utrzymanie chodników - Choroszcz

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: 安iadczenie us逝g zimowego utrzymania chodników w sezonie 2020/2021 r. na terenie gminy Choroszcz
2) Wspólny S這wnik Zamówie(CPV): 90620000-9, 90630000-2
4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zako鎍zenia: 2021-04-16
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

czas rozpocz璚ia us逝gi

40,00

Za陰czniki:

- 66_-SIWZ_Rozdzial_I-VI_-__siwz__zima_Choroszcz.doc pobierz
- komunikat.pdf pobierz
- video-1.pdf pobierz
- 66_ogloszenie_o_zamowieniu_zima_gm._Choroszcz_2020.pdf pobierz
- 66-Informacja_z_otwarcia_ofert__Choroszcz.pdf pobierz
- 66_-_ogloszenie_o_wyborze_oferty_gm._Choroszcz.pdf pobierz