Zamowienie publiczne 62-17/d

Zakończone:

62/D/2017

Ogłoszenie nr 500011389-N-2017 z dnia 10-08-2017 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku: Opracowanie dokumentacji projektowej na: przebudowę drogi powiatowej Nr 1539 B na odcinku wsi Zawady (Gm. Turośń Kościelna)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  tak
Numer ogłoszenia: 549900-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 5066810100000, ul. Zaścianki, Szosa Baranowicka  37, 15522   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, e-mail pzd@pzd.bialystok.pl, faks (085) 740-22-19.
Adres strony internetowej (url): www.pzd.bialystok.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowej na: przebudowę drogi powiatowej Nr 1539 B na odcinku wsi Zawady (Gm. Turośń Kościelna)

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 62/D/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Stan istniejący (dane ewidencyjne podlegające weryfikacji) 1.1. Szerokość istniejącej jezdni i korona Początek opracowania km rob. 0+000 należy założyć na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1539 B i drogi gminnej w kierunku wsi Trypucie. Koniec opracowania km rob. około 0+850 - droga o nawierzchni bitumicznej szer. 5,0 – 6,0m, przekrój szlakowy i uliczny - szerokość w liniach rozgraniczających 10,0m – 15,0m 1.2. Rodzaj i stan istniejącej jezdni wykorzystywanej jako podbudowa Konstrukcja jezdni wymaga wymiany. 1.3. Obiekty inżynierskie – dwa przepusty pod koroną drogi – do przebudowy 1.4. Niweleta drogi - Niweleta drogi wymaga zaprojektowania. 1.5. Stan rowów - przewidzieć budowę/renowację rowów przydrożnych na odcinkach szlakowych. 1.6. Urządzenia obce w pasie drogowym - linia energetyczna napowietrzna i doziemna - linia telefoniczna doziemna - sieć wodociągowa 2. DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 2.1. Parametry techniczne do projektowania: 2.2.1. Prędkość projektowa Vp - 40 lub 30 km/h - teren zabudowany 2.2.2. Klasa drogi - L 2.2.3. Przekrój poprzeczny (normalny): - Uliczny, półuliczny, szlakowy w zależności od charakteru zabudowy, szer. jezdni 6,0m, chodniki utwardzone o zmiennej szerokości ( w zależności od szerokości pasa drogowego), - Na odcinkach szlakowych szer. korony drogi 8,5m. W otoczeniu przepustu na rowie melioracyjnym szer. korony 9,0m z uwagi na potrzebę ustawienia barier ochronnych. 2.2. Konstrukcja (technologia) nawierzchni: 2.2.1. Kategoria ruchu – KR1 2.2.2. Podbudowa: kruszywowa, 2.2.3. Nawierzchnia – beton asfaltowy 2.2.4. Krawężniki betonowe 20x30cm 2.2.5. Chodniki z kostki betonowej typu polbruk gr. 6cm. 2.2.6. Zjazdy gospodarcze przez chodnik z kostki betonowej typu polbruk gr. 8cm na podbudowie z kruszywa. 2.2.7. Zjazdy gospodarcze na odcinkach szlakowych i zjazdy na drogi boczne o nawierzchni z betonu asfaltowego o konstrukcji jak na drodze głównej. 2.3. Propozycje dotyczące odwodnienia i bezpieczeństwa ruchu Obniżone ścieki przy krawężnikach z wyprowadzeniem wód opadowych do studzienek ściekowych i przykanalikami do rowów przydrożnych lub odcinkowa kanalizacja deszczowa. Budowa/przebudowa rowów przydrożnych na długości przekrojów szlakowych. Jeden zjazd do jednej działki w uzgodnionej z właścicielem lokalizacji. Chodniki utwardzone na długości przekroju ulicznego i półulicznego. Rozwiązanie skrzyżowań z drogami gminnymi. 2.5. Propozycje dotyczące zadrzewienia Przewidzieć do wycinki wszystkie drzewa zagrażające bezpieczeństwu ruchu i uniemożliwiające wykonanie przebudowy drogi. Drzewa przewidziane do wycinki należy ponumerować na mapie syt-wys. Przewidzieć do wycinki zbędne zakrzaczenie. 2.4. Propozycje przebudowy (zabezpieczenia) urządzeń towarzyszących Nie przewiduje się przełożenia urządzeń obcych. W przypadku stwierdzenia kolizji, ustalić z Zamawiającym zakres przełożenia urządzeń obcych oraz formę zapłaty za opracowanie branżowe. W zakresie opracowania należy uwzględnić regulację wysokościową istniejących studni urządzeń obcych. 3. ZAKRES OPRACOWANIA 3.1. Opracować wszystkie niezbędne materiały i uzyskać wszystkie uzgodnienia do pozwolenia na budowę. Koszt uzgodnień ponosi wykonawca dokumentacji projektowej. Zamawiający przewiduje realizacje inwestycji na podstawie decyzji pozwolenie na budowę wydanej w oparciu o przepisy ustawy „Prawo budowlane”. Projekt wykonać na aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1:500. Tytuł projektu budowlanego uzgodnić z Zamawiającym. Prawidłowe wykonanie mapy obejmuje następujące czynności: - porównanie istniejącej mapy z terenem i naniesienie na nią istniejących i projektowanych elementów infrastruktury technicznej oraz obiektów inżynierskich, rowów przydrożnych, ogrodzeń trwałych i nietrwałych, - obliczenie współrzędnych punktów granicznych do wkartowania na mapę pasa drogowego, - wykonanie pomiarów aktualizacyjnych (sytuacyjno – wysokościowych), - opracowanie mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 - rejestracja opracowania w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Białymstoku. Zamawiający wymaga, aby do mapy do celów projektowych były dołączone dokumenty dotyczące lokalizacji i rzędnych reperów państwowych/roboczych, w odniesieniu do których określono rzędne wykazane na mapie oraz układu odniesienia. 3.2. Dodatkowo należy opracować: - operaty wodnoprawne – przebudowa/budowa rowów, przepustów, elementy kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wód opadowych do wód lub do ziemi, - badania geotechniczne podłoża nawierzchni wykonane w projektowanej jezdni drogi co 100m, a w przypadku gruntów wątpliwych z częstotliwością umożliwiającą opracowanie przekroi geologicznych, - projekt stałej organizacji ruchu – oznakowanie pionowe i poziome Dokumentację należy przekazać: 1. Materiały do decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - 3 egz. 2. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 - 1 egz. 3. Projekt budowlany - 4 egz. 4. Projekt wykonawczy (techniczny) branża drogowa z częścią przedmiarową i ST - 5 egz. 5. Projekt wykonawczy (techniczny) branża sanitarna (elementy kanalizacji deszczowej) z częścią przedmiarową i ST - 5 egz. 6. Operaty wodnoprawne - po 3egz. + wersja elektroniczna – po 2 płytki 7. Badania geotechniczne podłoża nawierzchni - 2 egz. 8. Plan wyrębu drzew i krzewów - 3 egz. 9. Projekt stałej organizacji ruchu - 4 egz. Obowiązuje wersja elektroniczna całej dokumentacji projektowej - 1 płyta Obowiązuje przedstawienie do dnia 29.09.2017r. koncepcji zagospodarowania terenu w wersji papierowej, do której Zamawiający ustosunkuje się w ciągu pięciu dni roboczych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71322000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 48780.49
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: DROGOWIEC Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@spdrogowiec.pl
Adres pocztowy: ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3
Kod pocztowy: 15-333
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 47724,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 47724,00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 47724,00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

Dyrektor PZD w Białymstoku

mgr inż. Marek Jędrzejewski


Treść:

Początek formularza

62/D/2017
Ogłoszenie nr 549900-N-2017 z dnia 2017-07-14 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku: Opracowanie dokumentacji projektowej na: przebudowę drogi powiatowej Nr 1539 B na odcinku wsi Zawady (Gm. Turośń Kościelna)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych  Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej  Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 5066810100000, ul. Zaścianki, Szosa Baranowicka  37 , 15522   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, , e-mail pzd@pzd.bialystok.pl, , faks (085) 740-22-19.
Adres strony internetowej (URL): www.pzd.bialystok.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)  Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak  www.pzd.bialystok.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem  Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  Tak
Inny sposób:  Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera
Adres:  15-522 Białystok, Zaścianki, Szosa Baranowicka 37 pok. nr 9
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na: przebudowę drogi powiatowej Nr 1539 B na odcinku wsi Zawady (Gm. Turośń Kościelna)
Numer referencyjny:
62/D/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Stan istniejący (dane ewidencyjne podlegające weryfikacji) 1.1. Szerokość istniejącej jezdni i korona Początek opracowania km rob. 0+000 należy założyć na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1539 B i drogi gminnej w kierunku wsi Trypucie. Koniec opracowania km rob. około 0+850 - droga o nawierzchni bitumicznej szer. 5,0 – 6,0m, przekrój szlakowy i uliczny - szerokość w liniach rozgraniczających 10,0m – 15,0m 1.2. Rodzaj i stan istniejącej jezdni wykorzystywanej jako podbudowa Konstrukcja jezdni wymaga wymiany. 1.3. Obiekty inżynierskie – dwa przepusty pod koroną drogi – do przebudowy 1.4. Niweleta drogi - Niweleta drogi wymaga zaprojektowania. 1.5. Stan rowów - przewidzieć budowę/renowację rowów przydrożnych na odcinkach szlakowych. 1.6. Urządzenia obce w pasie drogowym - linia energetyczna napowietrzna i doziemna - linia telefoniczna doziemna - sieć wodociągowa 2. DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 2.1. Parametry techniczne do projektowania: 2.2.1. Prędkość projektowa Vp - 40 lub 30 km/h - teren zabudowany 2.2.2. Klasa drogi - L 2.2.3. Przekrój poprzeczny (normalny): - Uliczny, półuliczny, szlakowy w zależności od charakteru zabudowy, szer. jezdni 6,0m, chodniki utwardzone o zmiennej szerokości ( w zależności od szerokości pasa drogowego), - Na odcinkach szlakowych szer. korony drogi 8,5m. W otoczeniu przepustu na rowie melioracyjnym szer. korony 9,0m z uwagi na potrzebę ustawienia barier ochronnych. 2.2. Konstrukcja (technologia) nawierzchni: 2.2.1. Kategoria ruchu – KR1 2.2.2. Podbudowa: kruszywowa, 2.2.3. Nawierzchnia – beton asfaltowy 2.2.4. Krawężniki betonowe 20x30cm 2.2.5. Chodniki z kostki betonowej typu polbruk gr. 6cm. 2.2.6. Zjazdy gospodarcze przez chodnik z kostki betonowej typu polbruk gr. 8cm na podbudowie z kruszywa. 2.2.7. Zjazdy gospodarcze na odcinkach szlakowych i zjazdy na drogi boczne o nawierzchni z betonu asfaltowego o konstrukcji jak na drodze głównej. 2.3. Propozycje dotyczące odwodnienia i bezpieczeństwa ruchu Obniżone ścieki przy krawężnikach z wyprowadzeniem wód opadowych do studzienek ściekowych i przykanalikami do rowów przydrożnych lub odcinkowa kanalizacja deszczowa. Budowa/przebudowa rowów przydrożnych na długości przekrojów szlakowych. Jeden zjazd do jednej działki w uzgodnionej z właścicielem lokalizacji. Chodniki utwardzone na długości przekroju ulicznego i półulicznego. Rozwiązanie skrzyżowań z drogami gminnymi. 2.5. Propozycje dotyczące zadrzewienia Przewidzieć do wycinki wszystkie drzewa zagrażające bezpieczeństwu ruchu i uniemożliwiające wykonanie przebudowy drogi. Drzewa przewidziane do wycinki należy ponumerować na mapie syt-wys. Przewidzieć do wycinki zbędne zakrzaczenie. 2.4. Propozycje przebudowy (zabezpieczenia) urządzeń towarzyszących Nie przewiduje się przełożenia urządzeń obcych. W przypadku stwierdzenia kolizji, ustalić z Zamawiającym zakres przełożenia urządzeń obcych oraz formę zapłaty za opracowanie branżowe. W zakresie opracowania należy uwzględnić regulację wysokościową istniejących studni urządzeń obcych. 3. ZAKRES OPRACOWANIA 3.1. Opracować wszystkie niezbędne materiały i uzyskać wszystkie uzgodnienia do pozwolenia na budowę. Koszt uzgodnień ponosi wykonawca dokumentacji projektowej. Zamawiający przewiduje realizacje inwestycji na podstawie decyzji pozwolenie na budowę wydanej w oparciu o przepisy ustawy „Prawo budowlane”. Projekt wykonać na aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1:500. Tytuł projektu budowlanego uzgodnić z Zamawiającym. Prawidłowe wykonanie mapy obejmuje następujące czynności: - porównanie istniejącej mapy z terenem i naniesienie na nią istniejących i projektowanych elementów infrastruktury technicznej oraz obiektów inżynierskich, rowów przydrożnych, ogrodzeń trwałych i nietrwałych, - obliczenie współrzędnych punktów granicznych do wkartowania na mapę pasa drogowego, - wykonanie pomiarów aktualizacyjnych (sytuacyjno – wysokościowych), - opracowanie mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 - rejestracja opracowania w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Białymstoku. Zamawiający wymaga, aby do mapy do celów projektowych były dołączone dokumenty dotyczące lokalizacji i rzędnych reperów państwowych/roboczych, w odniesieniu do których określono rzędne wykazane na mapie oraz układu odniesienia. 3.2. Dodatkowo należy opracować: - operaty wodnoprawne – przebudowa/budowa rowów, przepustów, elementy kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wód opadowych do wód lub do ziemi, - badania geotechniczne podłoża nawierzchni wykonane w projektowanej jezdni drogi co 100m, a w przypadku gruntów wątpliwych z częstotliwością umożliwiającą opracowanie przekroi geologicznych, - projekt stałej organizacji ruchu – oznakowanie pionowe i poziome Dokumentację należy przekazać: 1. Materiały do decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - 3 egz. 2. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 - 1 egz. 3. Projekt budowlany - 4 egz. 4. Projekt wykonawczy (techniczny) branża drogowa z częścią przedmiarową i ST - 5 egz. 5. Projekt wykonawczy (techniczny) branża sanitarna (elementy kanalizacji deszczowej) z częścią przedmiarową i ST - 5 egz. 6. Operaty wodnoprawne - po 3egz. + wersja elektroniczna – po 2 płytki 7. Badania geotechniczne podłoża nawierzchni - 2 egz. 8. Plan wyrębu drzew i krzewów - 3 egz. 9. Projekt stałej organizacji ruchu - 4 egz. Obowiązuje wersja elektroniczna całej dokumentacji projektowej - 1 płyta Obowiązuje przedstawienie do dnia 29.09.2017r. koncepcji zagospodarowania terenu w wersji papierowej, do której Zamawiający ustosunkuje się w ciągu pięciu dni roboczych.
II.5) Główny kod CPV: 71322000-1
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-15
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1 Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: - dwóch dokumentacji projektowych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. każda dokumentacja dotyczące projektu budowy lub przebudowy drogi/ulicy o długości min. 500,00 m wraz z kanalizacją deszczową o dług. min. 50 m dla których uzyskano pozwolenie na budowę

2.Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby, które spełniają następujące wymagania:

1) min. jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta posiadająca minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie : - projektant powinien posiadać uprawnienia projektowe w specjalności drogi (bez ograniczeń) lub im równoważne. - projektant powinien zrealizować min.2 dokumentacje projektowe dotyczące każda projektu budowy lub przebudowy drogi/ulicy o długości min. 500,00 m dla których uzyskano pozwolenie na budowę,

2) min jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta posiadająca minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie - projektant powinien posiadać uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych , wentylacyjnych, gazowych ,wodociągowych i kanalizacyjnych (bez ograniczeń ) lub im równoważne - projektant powinien opracować min. 1 dokumentację projektowa dotycząca projektu budowy lub przebudowy kanalizacji deszczowej o dług. min. 50 m. dla której uzyskano pozwolenie na budowę
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W ofercie należy wpisać imię i nazwisko projektanta branży drogowej oraz ilość opracowanych przez niego dokumentacji projektowych odpowiadających kryteriom oceny ofert

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1)Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a)Wykaz usług projektowych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, na formularzu zgodnym z treścią załącznika Nr 5 Należy wykazać usługi potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 5.1.2.c)1. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane należycie.

 b)Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na formularzu zgodnym z treścią załącznika Nr 6 . Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku 5.1.2.c)2 . Do wykazu należy załączyć oświadczenie , że osoby wymienione w wykazie spełniają warunki wymagane przez zamawiającego- załącznik Nr 7
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Zobowiązanie wymagane postanowieniami punktu 7.4. Instrukcji dla oferentów, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – dołączone do oferty

2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;

3. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja i rękojmia

20,00

doświadczenie projektanta

20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne - nie dotyczy
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem – nie dotyczy
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna – nie dotyczy

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminów określonych w formularzu cenowym, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-24, godzina: 09:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  > polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 Dyrektor PZD w Białymstoku

mgr inż. Marek Jędrzejewski

 

 

 


Załączniki:

SIWZ Rozdziały I-VI - SIWZ_Rozdzial_I-_VI___dokumentacja_proj._Przebudowa__dr._pow._Nr_1539_B_na_odcinku_wsi_Zawady_gm_Turosn_Koscielna.doc pobierz
Informacja z otwarcia ofert z dnia 24.07.2017 r - Informacja_z_otwarcia_dokumentacja_projektowa___m._Zawady__dn._24.07.2017_r..pdf pobierz
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.08.2017 - OGLOSZENIE_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY_62D_PT_Zawady._07.08.2017_r.pdf pobierz