Zamowienie publiczne 57-16/d

Zakończone:

57/D/2016

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY

1.     Pełna nazwa zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
15 – 522 Białystok, Zaścianki, 15-522 Białystok
ul. Szosa Baranowicka 37, tel. 740-22-17,740-21-49, fax. 740-22-19
Sekcja Techniczna.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin – Rzędziany – Etap I  ( gm. Tykocin) od km 4+100 do km 4+700. 

przeprowadzono w trybie: przetargu  nieograniczonego w dniu: otwarcie ofert –  04.07.2016 r.

2.     Ogłoszenie o przetargu zamieszczono:

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku,
ul. Szosa Baranowicka 37,  na stronie internetowej oraz w  biuletynie  ZP nr 91645 - 2016;  w dniu 17.06.2016 r.

3.     Liczba otrzymanych ofert:      3 oferty

4.     Liczba ofert odrzuconych: - 0 ofert                                      

5.     Kryteria wyboru ofert: - cena ofertowa – 95 %

                                                okres gwarancji -  5%

6.     W postępowaniu oferty złożyli wymienieni niżej Oferenci i uzyskali punktację :

Lp

Nazwa Oferenta

Siedziba  oferenta

Adres oferenta

Cena

Brutto  zł

punkty

Gwarancja

Miesiące

punkty

Punktacja

razem

1

Przedsiębiorstwo

Eksploatacji

Ulic i Mostów Sp. z o.o.

 

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

15-680 Białystok

ul. Produkcyjna 102

 

 

582 123,00

73,13

 

 

48

5

 

 

78,13

2

STRABAG Sp. z o.o.

 

Polska

woj. Mazowieckie

pow. Pruszkowski

gm. Pruszków

m. Pruszków

05-800 Pruszków

ul. Parzniewska 10

 

 

624 561,37

68,16

48

5

 

 

73,16

3

Przedsiębiorstwo

 Robót

Drogowo – Mostowych

TRAKT Sp. z o.o.

Polska

woj. Podlaskie

pow. Wysokomazowiecki

gm. Wysokie Mazowieckie

m. Wysokie Mazowieckie

18-200

Wysokie Mazowieckie

ul. 1 Maja 8

 

 

 

448 113,35

95,00

48

5

 

 

 

100,00

 

7.    Oferta z najniższą ceną:  –         448 113,35 zł z 23% podatkiem VAT                      

  Oferta  z najwyższą  ceną:  -      624 561,37 zł  z 23% podatkiem VAT

 8. Wybrano ofertę  firmy:

Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo – Mostowych

TRAKT Sp. z o.o.

18-200 Wysokie Mazowieckie

ul. 1 Maja 8

za cenę –  448 113,35  zł  (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy sto trzynaście złotych trzydzieści pięć groszy) łącznie z podatkiem VAT.

Oferta ta spełniała wszystkie warunki i uzyskała największą ilość punktów.

Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż pięć dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia i wysłania pism powiadamiających faxem.

 

Białystok, dnia 2016-07-11

 


 Dyrektor PZD w Białymstoku

mgr inż. Marek Jędrzejewski


Treść:

57/D/2016

Białystok: Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1381B Tykocin - Rzędziany- Etap I (gm. Tykocin) od km 4+100 do km 4+700

Numer ogłoszenia: 91645 - 2016; data zamieszczenia: 17.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku , Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok, woj. podlaskie, tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, faks (085) 740-22-19.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.bialystok.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1381B Tykocin - Rzędziany - Etap I (gm. Tykocin) od km 4+100 do km 4+700.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zamawiający oczekuje wykonania n/w robót:

 1 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM

2 KARCZOWANIE PNI O ŚREDNICY 36-55 CM

3 KARCZOWANIE DRZEW O ŚREDNICY PONAD 55 CM 4

KARCZOWANIE ZAGAJNIKÓW LUB KRZAKÓW

5 MECHANICZNE USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) GR. W-WY 20 CM

6 ROZEBRANIE PRZEPUSTÓW Z RUR BETONOWYCH ŚR. 40 CM

7 ROZEBRANIE PRZEPUSTÓW Z RUR BETONOWYCH ŚR. 60 CM

8 WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH III KAT. Z TRANSPORTEM NA ODL.1KM

9 ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE (BEZ TRANSPORTU) WYKONYWANE MECHANICZNIE

10 WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE Z GRUNTU KAT. II UZYSKANEGO Z WYKOPU

11 WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE Z GRUNTU KAT.II Z POZYSKANIEM I TRANSPORTEM GRUNTU

12 MELIORACJE WODNE (skrócenie zbieracza )

13 WARSTWA MROZOCHRONA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM C 1,5/2. GR. W-WY 20 CM

14 OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

15 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

16 PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO GR. W-WY 20 CM

17 PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO Z DODATKIEM DESTRUKTU BITUMICZNEGO GR. 20 CM

18 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIĄŻĄCA GR. 8 CM

19 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIĄŻĄCA GR. 5 CM

20 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA GR. 4 CM

 21 WYKONANIE FREZOWANIA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO, GR W-WY 6 CM

22 UMOCNIENIE SKARP BRUKIEM, ROWÓW I UŁOŻENIE ŚCIEKÓW (BRUKOWIEC Z ODZYSKU)

23 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI ŚR. 40 CM

24 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI ŚR. 60 CM

25 OZNAKOWANIE POZIOME - PRZERYWANE

26 USTAWIENIE SŁUPKÓW Z RUR STALOWYCH DLA ZNAKÓW DROGOWYCH

27 PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH DO GOTOWYCH SŁUPKÓW

28 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej wraz z założeniem rur osłonowych na odcinku od km 4+100 do km 4+800.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.23.10-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wpłaty wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w jednej z wybranych form:

1) pieniądzu na konto PZD w PKO BP SA 69 1020 1332 0000 1502 0385 7950

2) gwarancjach bankowych,

3) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: - 3 robót budowlanych polegających na: - wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego ( warstwa wiążąca lub ścieralna) w ilości min. 3 000 m2 - każda

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1) Wykonawca powinien posiadać lub mieć dostęp do wytwórni mas bitumicznych posiadającej certyfikat zakładowej kontroli produkcji zlokalizowanej w odległości nie większej niż 75 km od miejsca prowadzonych robót

2) wykonawca powinien posiadać lub mieć dostęp do laboratorium wykonującego badania laboratoryjne w trakcie wykonywania zamówienia

3) wykonawca powinien posiadać lub mieć dostęp do oznakowania i zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym, zgodnie z:- załącznikiem 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181), - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby, które spełniają następujące wymagania: 1) jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika budowy: minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie : - min. 2 lata doświadczenia przy budowie lub przebudowie dróg na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych, posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalności drogowej (bez ograniczeń) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów,

2) jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika robót teletechnicznych: minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie : - min.2 lata doświadczenia przy budowie lub przebudowie sieci telefonicznej na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót teletechnicznych,, posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej (bez ograniczeń) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów,

3) obsługa geodezyjna min 1 osoba posiadająca, uprawnienia w zakresie geodezyjna obsługa inwestycji

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca powinien posiadać ważną polisę ubezpieczeniową, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę nie niższą niż 400 000,00 PLN w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  W wykazie należy wykazać roboty na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania doświadczenia;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Certyfikat zakładowej kontroli produkcji dla wytwórni mas bitumicznych z której będzie korzystał Wykonawca

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o posiadaniu oznakowania (wg wzoru Zamawiającego)

2. oświadczenie o laboratorium (wg wzoru Zamawiającego)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu zakończenia robót, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. Inne zmiany zostały określone w SIWZ - Rozdział V Istotne dla stron postanowienia umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.bialystok.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego, pokój nr 17 lub za pośrednictwem poczty lub na w/p stronie internetowej.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

04.07.2016 godzina 09:50, miejsce: W siedzibie Zamawiającego, pokój nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Dyrektor PZD w Białymstoku

mgr inż. Marek Jędrzejewski

Załączniki:

SIWZ Rozdziały I-V - SIWZ_Rozdzial_I-V_Przebudowowa_dr._pow._Nr_1381_B_Tykocin-Rzedziany_Etap_I_od_km_4+100_do_km_4+700.doc pobierz
SIWZ Rozdział VI Projekt wykonawczy - SIWZ_Rozdzial_VI-1_Projekt_wykonawczy_Tykocin_-_Rzedziany_4+100_4+700.zip pobierz
SIWZ rozdział VI-2 projekt wykonawczy - branża telekomunikacyjna - SIWZ_Rozdzial_VI-2_Projekt_wykonawczy_-_branza_telekomunikacyjna.zip pobierz
SIWZ Rozdział VI-3 projekt stałej organizacji ruchu - SIWZ_Rozdzial_VI-3__Projekt_stalej_organizacji_ruchu.zip pobierz
SIWZ Rozdział VII specyfikacje techniczne - SIWZ_Rozdzial_VII__SST_Tykocin_-_Rzedziany_4+100_-_4+700.zip pobierz
Modyfikacja SIWZ z dnia 21.06.2016 r - Modyfikacja_zapisow_SIWZ_rozdzial_V_Istotne_dla_stron_postanowienia_umowy_z_dnia_21.06.2016.doc pobierz
Odpowiedz na zapytania oferenta z dn. 27.06.2016 - Odpowiedz_na_zapytania_oferenta_z_dn._27.06.2016__Tykocin-Rzedziany_na_strone.pdf pobierz
Kosztorys ofertowy zm. 27.06.0216 - kosztorys_ofertowy__zm._27.06.2016_tykocin-rzedziany_z_przepustami_0,6_km_(2016).xls pobierz
opis przedmiotu zamówienia zm. 27.06.2016 - opis_przedmiotu_zamowienia_zm._27.06.2016_Tykocin-Rzedziany_4+100_-_4+700.xls pobierz
przedmiar robót zm. 27.06.02016 - PRZEDMIAR_ROBOT_zm._27.06.2016__tykocin-rzedziany_z_przepustami__(4+100_-_4+700).xls pobierz
opis i przedmiar branża teletechniczna - opis_techniczny_i_przedmiar_branza_teletechniczna.pdf pobierz
Odpowiedz na zapytania oferenta z dn. 30.06.2016 - Odpowiedz_na_zapytania_oferenta_z_dn._30.06.2016__Tykocin-Rzedziany_na_strone.pdf pobierz