Zamowienie publiczne 51-16/d

Zakończone:

 51/D/2016

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY

1.      Pełna nazwa zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
15 – 522 Białystok, Zaścianki, 15-522 Białystok
ul. Szosa Baranowicka 37, tel. 740-22-17,740-21-49, fax. 740-22-19
Sekcja Techniczna.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Opracowanie dokumentacji projektowej – Przebudowa z rozbudową odcinka drogi powiatowej Nr 1439 B Waliły-Stacja – Królowe Stojło  (Gm. Gródek)

przeprowadzono w trybie: przetargu nieograniczonego w dniu 14.06.2016 r

2.      Ogłoszenie o przetargu zamieszczono:

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku,
ul. Szosa Baranowicka 37, w dniu: 06-06-2016 r ,  na stronie internetowej oraz w  biuletynie ZP         

nr 70579 -2016 w dniu 06.06.2016 r

3.      Liczba otrzymanych ofert:           1 oferta

4.      Liczba ofert odrzuconych:             0 ofert

5.      Kryteria wyboru ofert:     cena ofertowa –  95 %

                                           okres gwarancji-   5%

6.      W postępowaniu udział wzięli wymienieni niżej Oferenci :

Lp

Nazwa Oferenta

Siedziba  oferenta

Adres oferenta

Cena

brutto zł

Gwarancja

1

DROGOWSKAZ

M. Gwiazdowski

A. Sosnowski

M. Grzybowska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

      15-620 Białystok

ul. Elewatorska 13/22

84 870,00

 

 

4 lata

 

 

7.      Postępowanie na to zadanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp

(Dz. U. 2015 poz. 2164) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaka zamawiający zamierza

 przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 30 000,00 zł  i zamawiający nie może jej zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Białystok, dnia 2016-06-15

 

 Dyrektor PZD w Białymstoku

mgr inż. Marek Jędrzejewski


Treść:

51/D/2016

Białystok: Opracowanie dokumentacji projektowej - Przebudowa z rozbudową odcinka drogi powiatowej Nr 1439 B Waliły-Stacja - Królowe Stojło (Gm. Gródek)
Numer ogłoszenia: 70579 - 2016; data zamieszczenia: 06.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku , Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok, woj. podlaskie, tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, faks (085) 740-22-19.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.bialystok.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej - Przebudowa z rozbudową odcinka drogi powiatowej Nr 1439 B Waliły-Stacja - Królowe Stojło

(Gm. Gródek).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Stan istniejący 1.1. Szerokość istniejącej jezdni i korona - dane ewidencyjne Początek opracowania - km rob. 0+000 - przyjęto na końcu nawierzchni bitumicznej Koniec opracowania - km ok. 2+000 - przyjęto ok. 200m za mostem na rzece Supraśl - przekrój szlakowy, jezdnia szer. 5,0m, korona drogi szer. 8,0m. 1.2. Rodzaj i stan istniejącej jezdni. Nawierzchnia brukowcowa - stan zły 1.3. Obiekty inżynierskie Przepusty - 3 przepusty betonowe ramowe o świetle poziomym 1,0m - do przebudowy na stalowe z rur lub blach stalowych karbowanych z powloką antykorozyjną Most na rzece Supraśl - stan dobry. 1.4. Niweleta drogi Niweleta drogi wymaga niewielkich korekt. 1.5. Stan rowów i innych urządzeń odwadniających Rowy przydrożne wymagają renowacji. Przepusty pod korą drogi wymagają przebudowy. 1.6. Urządzenia obce – wodociąg

 2. DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 2.1. Wnioskowany charakter robót: przebudowa z rozbudową 2.2. Parametry techniczne do projektowania: 2.2.1. Prędkość projektowa Vp - w terenie zabudowanym - 40 lub 30 km/h - w terenie niezabudowanym - 50 lub 40 km/h 2.2.2. Klasa drogi - L 2.2.3. Przekrój normalny: szlakowy - szer. jezdni 5,5m lub 6,0m; szer. poboczy 2x1,25m; 2.3. Konstrukcja (technologia) nawierzchni 2.3.1. Kategoria ruchu - KR2 2.3.2 Podbudowa - kruszywo naturalne/ łamane stabilizowane; przewidzieć do wykorzystania bruk po przekruszeniu 2.3.3. Nawierzchnia - beton asfaltowy; 2.4. Propozycje dotyczące odwodnienia i bezpieczeństwa ruchu Rowy przydrożne wg potrzeb; przebudowa przepustów pod koroną drogi; budowa przepustów na połącze-niach z drogami bocznymi; rowy odparowujące na wysokości przepustów Rozwiązanie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1437 B. Jeden zjazd do jednej działki. 2.5. Propozycje dotyczące zadrzewienia Przewidzieć do wycinki wszystkie drzewa zagrażające bezpieczeństwu ruchu lub kolidujące z przebudową drogi. Drzewa przewidziane do wycinki należy ponumerować na mapie syt-wys. Przewidzieć do wycinki zbędne zakrzaczenie. 2.6. Propozycje przebudowy (zabezpieczenia) urządzeń towarzyszących Nie przewiduje się przebudowy urządzeń obcych. W przypadku stwierdzenia kolizji, w porozumieniu z Zamawiającym, ustalić zakres przełożenia urządzenia obcego i formę zapłaty za opracowanie branżowe.

3. ZAKRES OPRACOWANIA 3.1. Opracować wszystkie niezbędne materiały i uzyskać wszystkie uzgodnienia do pozwolenia na budo-wę. Koszt uzgodnień ponosi wykonawca dokumentacji projektowej. Zamawiający przewiduje uzyskanie zgody na realizację inwestycji drogowej w ramach Specustawy drogowej. Projekt wykonać na aktualnej mapie do celów projektowych. Tytuł projektu budowlanego uzgodnić z Zamawiającym. Prawidłowe wykonanie mapy obejmuje następujące czynności: - porównanie istniejącej mapy z terenem i naniesienie na nią istniejących i projektowanych elementów infrastruktury technicznej oraz obiektów inżynierskich, rowów przydrożnych, ogrodzeń trwałych i nietrwałych, - obliczenie współrzędnych punktów granicznych do wkartowania na mapę pasa drogowego, - wykonanie pomiarów aktualizacyjnych (sytuacyjno - wysokościowych), - opracowanie mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 - rejestracja opracowania w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Białym-stoku. Zamawiający wymaga, aby do mapy do celów projektowych były dołączone dokumenty dotyczące lokalizacji i rzędnych reperów państwowych/roboczych, w odniesieniu do których określono rzędne wykazane na mapie oraz układu odniesienia. 3.2. Dodatkowo należy opracować: - badania geotechniczne podłoża nawierzchni wykonane w projektowanej jezdni drogi co 100m, a w przypadku gruntów wątpliwych z częstotliwością umożliwiającą opracowanie przekroi geologicznych, - projekt stałej organizacji ruchu, - plan wyrębu drzew i krzewów. Dokumentację należy przekazać: 1. Materiały do opiniowania ze Specustawy drogowej wraz z naniesionymi na mapę projektowanymi podziałami działek - 7 egz. 2. mapa do celów projektowych w skali 1:500 - 1 egz. 3. Projekt budowlany - 4 egz 4. Projekt wykonawczy (techniczny) branża drogowa z częścią przedmiarową i ST - 5 egz. 5. Badania geotechniczne podłoża nawierzchni - 2 egz. 6. Plan wyrębu drzew i krzewów - 3 egz. 7. Projekt stałej organizacji ruchu - 4 egz. Obowiązuje wersja elektroniczna całej dokumentacji projektowej - 1 płyta Obowiązuje przedstawienie do dnia 29.07.2016r. koncepcji zagospodarowania terenu w wersji papierowej, do której Zamawiający ustosunkuje się w ciągu pięciu dni roboczych. Koncepcja może być opracowana na mapach zasadniczych dostępnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku, Białystok ul. Mickiewicza 3 Obowiązuje przedstawienie do dnia 31.08.2016r. koncepcji w wersji papierowej zawierającej rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe (zagospodarowanie terenu, profil podłużny z projektowaną niweletą, przekroje normalne, wybrane przekroje poprzeczne), oraz propozycje podziałów działek do przekazania Geodecie uwzględniające art. 60 i art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną, celem przygotowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Pozostałe Wymagania w stosunku do dokumentacji projektowej podano w Rozdziale 6. 3.3. Terminy przekazania Zamawiającemu elementów zamówienia zostały określone w formularzu cenowym..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: 2 dokumentacji projektowych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. dokumentacji dotyczącej projektu budowy lub przebudowy drogi/ulicy o długości min. 500,00 m każda i jednego projektu budowy lub przebudowy przepustu o średnicy min. 0,8 m , dla których uzyskano pozwolenie na budowę

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby, które spełniają następujące wymagania: 1) min. jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta posiadająca minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie :

- projektant powinien posiadać uprawnienia projektowe w specjalności drogi (bez ograniczeń) lub im równoważne.

- projektant powinien zrealizować min.2 dokumentacje projektowe dotyczące projektu budowy lub przebudowy drogi/ulicy o długości min. 500,00 m każda i jednego projektu budowy lub przebudowy przepustu o średnicy min. 0,8 m , dla których uzyskano pozwolenie na budowę

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykazać usługi na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminów określonych w formularzu cenowym, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.bialystok.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie zamawiającego, pokój nr 17 lub za pośrednictwem poczty lub na w/p stronie internetowej.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

14.06.2016 godzina 08:50, miejsce: Siedziba Zamawiającego pokój nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Dyrektor PZD w Białymstoku

mgr inż. Marek Jędrzejewski

 

Załączniki:

SIWZ Rozdziały I-VI - SIWZ_Rozdzialy_I-VI_dokumentacja_dr._nr_1439_B_Walily_Stacja_-_Krolowe_Stojlo.doc pobierz