Zamowienie publiczne 5-19/s

Zakończone:


Treść:

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku: „Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich
wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób
będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust.
2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe
numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej –
mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 50668101000000, ul. Zaścianki,
Szosa Baranowicka 37 , 15-522 Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, e-mail
pzd@pzd.bialystok.pl, faks (085) 740-22-19.
Adres strony internetowej (URL): www.pzd.bialystok.pl
Adres profilu nabywcy:
Ogłoszenie nr 639289-N-2019 z dnia 2019-12-31 r.
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2d0e2...
1 z 10 31.12.2019, 11:00
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie
dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku
wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z
zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.pzd.bialystok.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pzd.bialystok.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera
Adres:
Szosa Baranowicka 37 pok. nr 9, Zaścianki, 15-522 Białystok
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2d0e2...
2 z 10 31.12.2019, 11:00
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony”
Numer referencyjny: PZD.I.ZP.3431/5SKA/D/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony - 1 szt.
II.5) Główny kod CPV: 34130000-7
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie
obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który
został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 2 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2d0e2...
3 z 10 31.12.2019, 11:00
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i
nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub
doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje
następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE
NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA
KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 1 USTAWY PZP
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2d0e2...
4 z 10 31.12.2019, 11:00
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 2 USTAWY PZP
Wypełnioną Szczegółową specyfikację techniczną oferowanego samochodu (wg załączonego wzoru – Zał. Nr 3 do SIWZ), w której
Wykonawca musi określić producenta, model oferowanego samochodu (zgodnie z Formularzem oferty) oraz wszystkie istotne
elementy (parametry) pojazdu (nie może być sformułowań nieprecyzyjnych takich jak „lub”, „np.”, „nie mniejsze niż”, „min.” itp.
bądź braku oznaczeń typu, nazwy); z oferty winno jasno wynikać, jaki rodzaj samochodu i jego elementy oferuje Wykonawca.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
11.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy wykonawca, w celu wstępnego
potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (jeśli warunki udziału zostały
określone w pkt 5) zobowiązany jest złożyć do oferty oddzielnie oświadczenie wstępne, o których mowa w pkt. 7.1 SIWZ (na lub
wg załącznika nr 1 do SIWZ). 11.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z
otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu –
Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00 złotych. 13.2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.
13.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 13.3.1. pieniądzu, 13.3.2. poręczeniach bankowych
lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
13.3.3. gwarancjach bankowych, 13.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 13.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
13.4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 13.5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP SA 69 1020 1332 0000 1502 0385 7950 13.6. Wadium w pieniądzu
uznaje się za wniesione z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 13.7. W przypadku wnoszenia wadium w
formie innej niż w pieniądzu, oryginał dokumentu wadium należy złożyć w pok. Nr 17 Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku,
ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok, w terminie wyznaczonym na złożenie ofert, a kopię należy zamieścić w ofercie.
Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia do oferty (luzem) oryginału dokumentu wraz z jego kopią wpiętą do oferty. 13.8. W
przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium formie innej niż w pieniądzu, z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać
zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego
zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt. 13.13 bez potwierdzenia tych okoliczności. 13.9. Treść
gwarancji (poręczenia) wadialnej musi zawierać następujące elementy: 13.9.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2d0e2...
5 z 10 31.12.2019, 11:00
gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz
wskazanie ich siedzib, 13.9.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie
przedmiotu zamówienia; 13.9.3. kwotę gwarancji/poręczenia, 13.9.4. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia
bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach
określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. 13.10. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy , którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktu poniżej. 13.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,
jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności , o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia , o którym mowa w
art. 25a ust. 1 pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13.12. Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13.13. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium
wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli: 13.13.1. odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie; 13.13.2. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 13.13.3.
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta. 13.14. Zgodnie
z art. 46 ust. 4a ustawy PZP Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co powodowało
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13.15. Zamawiający zwraca wadium
wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 13.13 SIWZ. 13.16. Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego. 13.17. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2d0e2...
6 z 10 31.12.2019, 11:00
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy
ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich
udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli
licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2d0e2...
7 z 10 31.12.2019, 11:00
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
okres gwarancji na silnik i podzespoły mechaniczne 20,00
okres gwarancji na powłokę lakierniczą 10,00
okres gwarancji na perforację nadwozia 10,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące
podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2d0e2...
8 z 10 31.12.2019, 11:00
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert
wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń
informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo
ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian do niniejszej umowy w stosunku
do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy dotyczących: 1) terminu wykonania zamówienia, 2) jakości lub
parametrów zaoferowanego Pojazdu. 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonane w następujących przypadkach: 1)
konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia z powodu: a) działania siły wyższej, tj. nadzwyczajnego zdarzenia lub
okoliczności, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec; b) zaistnienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, gdy
wykonywanie zamówienia nie było możliwe lub Wykonawca miał w istotny sposób utrudnione możliwości w spełnianiu świadczenia
(Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z uzasadnionym wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania zamówienia); c) z
przyczyn zależnych od Zamawiającego; d) jeżeli zmiany są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 2) gdy
zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 3) zmian przepisów prawa (w tym przepisów podatkowych) mających wpływ na warunki
realizacji umowy. 3. Do wprowadzenia jakichkolwiek zmian niezbędne jest wyrażenie zgody przez Strony w formie pisemnego aneksu
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2d0e2...
9 z 10 31.12.2019, 11:00
pod rygorem nieważności. 4. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że żaden z
powyższych zapisów nie obliguje Zamawiającego do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, a jedynie wprowadza taką możliwość.
Strona wnioskująca o zmianę Umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.
5. Zmiana musi być uzasadniona prawidłową realizacją przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-09, godzina: 10:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości
lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na
badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2d0e2...
10 z 10 31.12.2019, 11:00

Załączniki:

- 5ska_-_ogloszenia_o_zamowieniu.pdf pobierz
- 05_SKA-SIWZ_-_ROZDZIAL_I-IV.doc pobierz
- 5ska-_wyjasnienia_tresci_swiz.pdf pobierz
- 5ska-_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf pobierz
- 5ska-_info_o_zmianie_tresci_siwz.pdf pobierz
- 5ska_-_uniewaznienie.pdf pobierz