Zamowienie publiczne 49-20/d

Zako鎍zone:


Tre嗆:Og這szenie nr 572816-N-2020 z dnia 2020-08-10 r.

Powiatowy Zarz康 Dróg w Bia造mstoku: Budowa drogi powiatowej nr 1421 B na odcinku Ruda Rzeczka - Klimki (gmina Czarna Bia這stocka) - ZP.2620.49.2020
OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe
Og這szenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó貨inansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
 
O zamówienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, które b璠 realizowa造 zamówienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj osób b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych
Nie

Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia osób nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, osób zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y
Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y
Nie
Post瘼owanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:  
Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj帷ych
Nie

Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, którzy wspólnie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania post瘼owania wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej – maj帷e zastosowanie krajowe prawo zamówie publicznych:  
Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarz康 Dróg w Bia造mstoku, krajowy numer identyfikacyjny 50668101000000, ul. Za軼ianki, Szosa Baranowicka  37   , 15-522  Bia造stok, woj. podlaskie, pa雟two Polska, tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, e-mail pzd@pzd.bialystok.pl, faks (085) 740-22-19.
Adres strony internetowej (URL): www.pzd.bialystok.pl
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub formatów plików, które nie s ogólnie dost瘼ne  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Jednostki organizacyjne administracji samorz康owej
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je瞠li dotyczy):
Podzia obowi您ków mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zamówienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):
 
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokumentów z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)
Tak
www.pzd.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pzd.bialystok.pl

Dost瘼 do dokumentów z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem
Nie
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
Elektronicznie
Nie
adres
 

Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
 
Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofert nale篡 z這篡 osobi軼ie, za po鈔ednictwem operatora pocztowego lub kuriera
Adres:
15-522 Bia造stok, Za軼ianki, Szosa Baranowicka 37 pok. nr 9

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub formatów plików, które nie s ogólnie dost瘼ne
Nie
Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Budowa drogi powiatowej nr 1421 B na odcinku Ruda Rzeczka - Klimki (gmina Czarna Bia這stocka) - ZP.2620.49.2020
Numer referencyjny: ZP.2620.49.2020
Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz窷ci:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:

Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

Maksymalna liczba cz窷ci zamówienia, na które mo瞠 zosta udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Zamawiaj帷y oczekuje wykonania n/w robót na odc. 2073m: Odtworzenie trasy i punktów wysoko軼iowych dróg z przeniesieniem punktów osnowy geodezyjnej Karczownaie drzew i krzaków Mechaniczne usuni璚ie warstwy ziemi urodzajnej Roboty rozbiórkowe Roboty ziemne Wykonanie przepustów z blachy falistej Wykonanie kanalizacji deszczowej Profilowanie i zag瘰zczenie pod這瘸 Koryto na g喚boko嗆 20 cm Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych mechanicznie Wykonanie podbudów Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wi捫帷a i 軼ieralna Humusowanie skarp z obsianiem Umocnienie skarp brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej Uzupe軟ienie poboczy kruszywem U這瞠nie przepustów rurowych plastikowych pod zjazdami Ustawienie barier ochronnych Ustawienie kraw瞛ników i obrzezy betonowych Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej Wjazdy i wyjazdy z betonowej kostki brukowej Wykonanie zjazdów z nawierzchni utwardzon z betonu asfaltowego Rury os這nowe dwudzielne Przebudowa wodoci庵u 鈔. 110 mm Przebudowa przy陰czy wodoci庵owych Regulacja pionowa zaworów Regulacja pionowa szafki telefonicznej

II.5) Gówny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45233290-8
45233222-1
45232130-2


II.6) Ca趾owita warto嗆 zamówienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje si udzielenie zamówie, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunków na jakich zostan udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane b璠zie zamówienie lub okres, na który zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi帷ach:    lub dniach:
lub
data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia: 2021-10-22

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepisów
Okre郵enie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre郵enie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
Okre郵enie warunków: w celu potwierdzenia spe軟ienia warunku wykonawca winien wykaza si, 瞠: a) wykona (zako鎍zona robota) w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert w niniejszym post瘼owaniu , a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: - 3 roboty budowlane polegaj帷e na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego lub mieszanki mineralno -bitumicznej (warstwa wi捫帷a lub 軼ieralna) w ilo軼i min. 7 500 m2 ka盥a; - 3 roboty budowlane polegaj帷e na wykonaniu kanalizacji deszczowej lub kana逝 krytego 鈔. min 300 mm d. min. 100 m ka盥a; - 3 roboty budowlane polegaj帷e na wykonaniu przepustu z blachy falistej 鈔. min. 60 cm o d. mi. 10 m ka盥a. b) dysponuje lub b璠zie dysponowa: - osob, któr skieruje do realizacji niniejszego zamówienia, jako kierownika budowy posiadaj帷 uprawnienia budowlane bez ogranicze do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i in篡nieryjnej drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186, z pó幡. zm.) lub odpowiadaj帷e im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepisów albo odpowiadaj帷e im kwalifikacje zawodowe, które zosta造 uznane na zasadach okre郵onych w przepisach odr瑿nych, posiadaj帷 min. 24 miesi帷e do鈍iadczenia przy budowie lub przebudowie lub rozbudowie dróg/ulic na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót (nale篡 wskaza do oferty); -osob, któr skieruje do realizacji niniejszego zamówienia, jako kierownika robót sanitarnych posiadaj帷 uprawnienia budowlane bez ogranicze do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych bez ogranicze w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186, z pó幡. zm.) lub odpowiadaj帷e im kwalifikacje zawodowe, które zosta造 uznane na zasadach okre郵onych w przepisach odr瑿nych, posiadaj帷a min. 24 miesi帷e do鈍iadczenia przy budowie lub przebudowie kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej lub wodoci庵u na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót kanalizacyjnych lub kierownika robót sanitarnych; -osob, któr skieruje do realizacji niniejszego zamówienia do geodezyjnej obs逝gi inwestycji, posiadaj帷 uprawnienia geodezyjne w specjalno軼i geodezyjna obs逝ga inwestycji.
Zamawiaj帷y wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk osób wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zamówienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI
O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu
Tak
O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
8.1. Wykonawca sk豉da: odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. (w przypadku wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze S康owym lub polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, zamawiaj帷y dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajduj帷ych si w ogólnie dost瘼nych bazach danych). 8.2. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 8.2.1. Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.1 - sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e, 瞠 nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert; 8.2.2. Je瞠li w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje si dokumentów, o których mowa powy瞠j, zast瘼uje si je dokumentem, zawieraj帷ym odpowiednio o鈍iadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o鈍iadczenie osoby, której dokument mia dotyczy, z這穎ne przed notariuszem lub przed organem s康owym, administracyjnym albo organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego w豉軼iwym ze wzgl璠u na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert. 8.2.3. W przypadku w徠pliwo軼i co do tre軼i dokumentu z這穎nego przez wykonawc, zamawiaj帷y mo瞠 zwróci si do w豉軼iwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezb璠nych informacji dotycz帷ych tego dokumentu. 8.3. Zamawiaj帷y 膨da od wykonawcy, który polega na zdolno軼iach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach okre郵onych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt. 8.1. Zapisy pkt. 8.2 stosuje si odpowiednio.
III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
W zakresie warunku dotycz帷ego zdolno軼i technicznej lub zawodowej: 9.1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zosta造 wykonane (na lub wg za陰cznika nr 5 do SIWZ), z za陰czeniem dowodów okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczególno軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów – inne dokumenty; 9.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawc do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno軼i odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnie i do鈍iadczenia niezb璠nych do wykonania zamówienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami (na lub wg za陰cznika nr 6 do SIWZ); 9.3. o鈍iadczenie, 瞠 osoby wymienione w wykazie spe軟iaj warunki wymagane przez Zamawiaj帷ego –za陰cznik nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
11.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj帷ych si o udzielenie zamówienia ka盥y wykonawca, w celu wst瘼nego potwierdzenia, 瞠 Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu, zobowi您any jest z這篡 do oferty oddzielnie o鈍iadczenia wst瘼ne, o których mowa w pkt. 7.1 SIWZ (na lub wg za陰cznika nr 1 i 2 do SIWZ). 11.2. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spe軟iania warunków udzia逝 w post瘼owaniu polega na zasobach innych podmiotów, Wykonawca zobowi您any jest: 11.2.1. zamie軼i informacje o tych podmiotach we wst瘼nym o鈍iadczeniu wykonawcy, sk豉danym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotycz帷ym spe軟ienia warunków udzia逝 w post瘼owaniu i niepodlegania wykluczeniu – w za陰cznikach nr 1 i 2 do SIWZ, 11.2.2. z這篡 o鈍iadczenie, 瞠 w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powo逝je si w niniejszym post瘼owaniu, nie zachodz podstawy wykluczenia z post瘼owania – w za陰czniku nr 1 do SIWZ, 11.2.3. z這篡 dokumenty, w szczególno軼i zobowi您anie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na lub wg za陰cznika nr 3 do SIWZ), które okre郵a w szczególno軼i: 11.2.3.1. zakres dost瘼nych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 11.2.3.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawc, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 11.2.3.3. zakres i okres udzia逝 innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 11.2.3.4. czy podmiot, na zdolno軼iach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub us逝gi, których wskazane zdolno軼i dotycz. 11.3. W odniesieniu do warunków dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia, wykonawcy mog polega na zdolno軼iach innych podmiotów, je郵i podmioty te zrealizuj roboty budowlane lub us逝gi, do realizacji których te zdolno軼i s wymagane. 11.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowi您a si do udost瘼nienia zasobów, za szkod poniesion przez zamawiaj帷ego powsta陰 wskutek nieudost瘼nienia tych zasobów, chyba 瞠 za nieudost瘼nienie zasobów nie ponosi winy – nie dotyczy. 11.5. Je瞠li zdolno軼i techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, nie potwierdzaj spe軟ienia przez wykonawc warunków udzia逝 w post瘼owaniu lub zachodz wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiaj帷y 膨da b璠zie, aby wykonawca w terminie okre郵onym przez zamawiaj帷ego: 11.5.1. zast徙i ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 11.5.2. zobowi您a si do osobistego wykonania odpowiedniej cz窷ci zamówienia, je瞠li wyka瞠 zdolno軼i techniczne lub zawodowe lub sytuacj finansow lub ekonomiczn. 11.6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiaj帷emu o鈍iadczenie o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy z這篡li oferty w tym post瘼owaniu – Za陰cznik nr 4 do SIWZ. 11.7. W przypadku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wykonawca mo瞠 z這篡 wraz z o鈍iadczeniem dokumenty b康 informacje potwierdzaj帷e, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zakócenia konkurencji w post瘼owaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
13.1. Oferta musi by zabezpieczona wadium w wysoko軼i: 50 000,00 z這tych. 13.2. Wadium musi obejmowa okres zwi您ania ofert. 13.3. Wadium mo瞠 by wniesione w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach: 13.3.1. pieni康zu, 13.3.2. por璚zeniach bankowych lub por璚zeniach spó責zielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej, z tym, 瞠 por璚zenie kasy jest zawsze por璚zeniem pieni篹nym, 13.3.3. gwarancjach bankowych, 13.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 13.3.5. por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i. 13.4. Wadium musi by wniesione przed up造wem terminu sk豉dania ofert. 13.5. Wadium wnoszone w pieni康zu nale篡 wp豉ci przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj帷ego: PKO BP SA 69 1020 1332 0000 1502 0385 7950 13.6. Wadium w pieni康zu uznaje si za wniesione z chwil wp造wu 鈔odków na rachunek bankowy Zamawiaj帷ego. 13.7. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej ni w pieni康zu, orygina dokumentu wadium nale篡 z這篡 w pok. Nr 17 Powiatowego Zarz康u Dróg w Bia造mstoku, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Bia造stok, w terminie wyznaczonym na z這瞠nie ofert, a kopi nale篡 zamie軼i w ofercie. Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 za陰czenia do oferty (luzem) orygina逝 dokumentu wraz z jego kopi wpi皻 do oferty.

IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
Nie
Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa b璠zie zawarta:

Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
Nale篡 poda adres strony internetowej, na której aukcja b璠zie prowadzona:

Nale篡 wskaza elementy, których warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zamówienia:

Nale篡 poda, które informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
do鈍iadczenie zawodowe kierownika budowy 20,00
okres gwarancji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
Minimalne wymagania, które musz spe軟ia wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale篡 poda informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko軼i nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
Nale篡 poda informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj帷e minimalne wymagania, którym musz odpowiada wszystkie oferty:

Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dost瘼ny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:
Sposób post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
Termin sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj dla swej wa積o軼i formy pisemnej pod rygorem niewa積o軼i i b璠 dopuszczalne w granicach unormowania artyku逝 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych. 2. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania zmiany postanowie zawartej umowy w ni瞠j wymienionych przypadkach: 1) w zakresie wynagrodzenia: a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez w豉dz ustawodawcz w trakcie trwania Umowy, wynikaj帷ej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i us逝g oraz podatku akcyzowego, okre郵onej w § 5 ust. 1 Umowy; b) w przypadku ustawowej zmiany wysoko軼i minimalnego wynagrodzenia za prac albo wysoko軼i minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 pa寮ziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac - je瞠li zmiany te b璠 mia造 wp造w na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawc - o warto嗆 wynikaj帷 z tych zmian; c) w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spo貫cznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko軼i stawki sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne lub zdrowotne - je瞠li zmiany te b璠 mia造 wp造w na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawc - o warto嗆 wynikaj帷 z tych zmian. 2) w zakresie terminu: Przed逝瞠nie terminu zako鎍zenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których b璠zie zagro穎ne dotrzymanie terminu jej zako鎍zenia, nast徙i mo瞠 wy陰cznie w nast瘼uj帷ych sytuacjach niezale積ych od Wykonawcy: a) w przypadku wyst徙ienia warunków atmosferycznych nie pozwalaj帷ych na prowadzenie prac lub uniemo磧iwiaj帷ych zapewnienie ich odpowiedniej jako軼i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub wymagaj帷ych odtworzenia wykonanych ju elementów (opady atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura powietrza) o czas wyst瘼owania w/w warunków atmosferycznych, usuni璚ia skutków w/w warunków atmosferycznych; b) w przypadku opó幡ienia w wydawaniu decyzji, zezwole, uzgodnie itp., do wydania których w豉軼iwe organy s zobowi您ane na mocy przepisów prawa, je瞠li opó幡ienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zosta wydane oraz nie s nast瘼stwem okoliczno軼i, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialno嗆, skutkuj帷ych niemo磧iwo軼i dotrzymania terminu wykonania roboty budowlanej, dopuszcza si mo磧iwo嗆 wyd逝瞠nia tego terminu, nie wi璚ej jednak ni o czas trwania tych okoliczno軼i; c) w przypadku wyst徙ienia warunków terenu budowy odbiegaj帷ych w sposób istotny od przyj皻ych w dokumentacji projektowej, w szczególno軼i napotkania niezinwentaryzowanych lub b喚dnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, innych obiektów budowlanych, które wymagaj przebudowy lub innych przeszkód w gruncie np. niewybuchów, wykopalisk, przeszkód geologicznych o czas po którym b璠zie mo磧iwa kontynuacja robót; d) wyst徙ienia przerw w realizacji robót budowlanych, powsta造ch z przyczyn zale積ych od Zamawiaj帷ego, dopuszcza si mo磧iwo嗆 wyd逝瞠nia terminu zako鎍zenia realizacji robót budowlanych, nie wi璚ej jednak ni o czas trwania tych okoliczno軼i; e) zlecenia robót zamiennych lub nieprzewidzianych, je瞠li terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemo磧iwiaj dotrzymanie pierwotnego terminu umownego; f) wyst徙ienia okoliczno軼i wynikaj帷ych z dzia豉nia si造 wy窺zej (przez któr rozumie si wydarzenia, które w chwili podpisania umowy nie mog造 by przez Strony przewidziane i zosta造 spowodowane przez okoliczno軼i od nich niezale積e takie jak wojna, po瘸r, wiatro這my, susza, powód, inne naturalne kl瘰ki, restrykcje lub prawne rozporz康zenia, rz康u, strajki itp.), uniemo磧iwiaj帷ych wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie, nie wi璚ej jednak ni o czas trwania tych okoliczno軼i; g) je瞠li wyst徙i brak mo磧iwo軼i wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezale積ych od Wykonawcy, h) w przypadku wyst徙ienia niewybuchów lub niewypaów wymagaj帷ych wstrzymania robót i usuni璚ia przez specjalistyczne s逝瘺y b康 ujawnienia odkry archeologicznych wymagaj帷ych zg這szenia w豉軼iwym organom; i) w przypadku wyst徙ienia katastrofy budowlanej, j) w przypadku wyst徙ienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych braków dostaw materiaów, urz康ze niezb璠nych do realizacji robót z przyczyn niezale積ych od Wykonawcy (np. niedost瘼no嗆 materiaów na rynku, zako鎍zenie lub wstrzymanie (przestój) ich produkcji, strajki przewo幡ików, niewydolno嗆 infrastruktury transportowej), o ile okoliczno軼i te uniemo磧iwiaj prowadzenie robót, k) w przypadku wniesienia odwo豉nia/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, zgód, pozwole lub ich uchylenia, zmiany, wstrzymania wykonania, stwierdzenia niewa積o軼i przez w豉軼iwy organ/s康, o ile okoliczno軼i te maj wp造w na realizacj robót; l) zawsze, gdy zmiany s korzystne dla Zamawiaj帷ego, 3) w zakresie ochrony danych osobowych: w przypadku pojawienia si nowych przepisów, interpretacji lub wytycznych. 4) Zmiany umowy w zakresie materiaów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nast徙i mog w nast瘼uj帷ych sytuacjach: a) konieczno軼i zrealizowania jakiejkolwiek cz窷ci robót, obj皻ej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwi您a technicznych lub technologicznych, ni wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikaj帷ych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwi您a grozi這 niewykonaniem lub nienale篡tym wykonaniem przedmiotu umowy, b) konieczno軼i realizacji robót wynikaj帷ych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za istotne b康 nieistotne odst瘼stwo od projektu budowlanego, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz.1186 ze zm.), c) wyst徙ienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegaj帷ych od przyj皻ych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wyst瘼owania niewybuchów lub niewypaów, których nieuwzgl璠nienie mo瞠 skutkowa niewykonaniem lub nienale篡tym wykonaniem przedmiotu umowy, d) wyst徙ienia warunków terenu budowy odbiegaj帷ych od przyj皻ych w dokumentacji projektowej, w szczególno軼i napotkania niezinwentaryzowanych lub b喚dnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urz康ze lub innych obiektów budowlanych, e) konieczno軼i zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwi您a technicznych lub materia這wych ze wzgl璠u na zmiany obowi您uj帷ego prawa lub wynikaj帷a z niedost瘼no軼i na rynku materiaów lub urz康ze spowodowanych zaprzestaniem produkcji, wycofaniem z rynku b康 d逝gotrwa造m przestojem produkcji lub w sytuacji konieczno軼i zwi瘯szenia bezpiecze雟twa realizacji robót budowlanych albo usprawnienia lub przyspieszenia procesu budowy b康 usuni璚ia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania za這穎nego efektu u篡tkowego lub obni瞠nia kosztów utrzymania b康 eksploatacji b康 konserwacji obiektu/elementu robót w trakcie u篡tkowania obiektu, f) wyst徙ienia niebezpiecze雟twa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami/robotami w zakresie niezb璠nym do unikni璚ia lub usuni璚ia tych kolizji, g) wyst徙ienia si造 wy窺zej uniemo磧iwiaj帷ej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, h) pojawienia si nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót budowlanych stanowi帷ych przedmiot zamówienia, powoduj帷ej zmian sposobu wykonywania Umowy, pozwalaj帷ej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztów wykonywanych prac lub robót, jak równie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. 5) w zakresie odbioru wykonanych robót i p豉tno軼i za wykonane roboty: przewiduje si zmian § 6 ust. 2 umowy w przypadku zmiany warunków finansowania inwestycji. 3. Strony dopuszczaj mo磧iwo嗆 zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robót, innych podmiotów i osób wskazanych w ofercie, pod warunkiem wyra瞠nia zgody Zamawiaj帷ego na tak zmian oraz spe軟ieniu warunków okre郵onych odpowiednio w § 15 umowy. 4. Strony dopuszczaj mo磧iwo嗆 zmiany umowy w przypadku ograniczenia zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, je瞠li oka瞠 si, 瞠 niektóre elementy robót b璠 zb璠ne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego. W przypadku zmiany umowy z uwagi na okoliczno軼i okre郵one w ust. 2 pkt 4 lit. h) wynagrodzenie ulega zmniejszeniu zgodnie z wycen robót okre郵on w kosztorysie ofertowym. 5. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 - 4, jest z這瞠nie uzasadnionego wniosku przez stron inicjuj帷 zmian i sporz康zenie przez ni stosownego protoko逝 wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno軼i stanowi帷ych podstaw do 膨dania takiej zmiany. 6. Ka盥orazowo zakres zmiany terminu wykonania umowy musi by adekwatny do przyczyny powstania konieczno軼i jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu) powinien uwzgl璠nia czas trwania przeszkody. 7. Maksymalny okres przesuni璚ia terminu zako鎍zenia realizacji przedmiotu umowy z przyczyn okre郵onych w ust 2 pkt 2 b璠zie równy okresowi przerwy w robotach (przestoju). Zamawiaj帷y doliczy do tego okresu, czas niezb璠ny do ponownej mobilizacji Wykonawcy (sprz皻u, potencja逝 osobowego, dostaw materiaów budowlanych).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
Data: 2020-08-26, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu sk豉dania wniosków, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):

Wskaza powody:

J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
> polski
IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków, które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH


Za陰czniki:

- 49-_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pobierz
- 49-SIWZ_-_ROZDZIAL_I-V_-Ruda_Rzeczka.doc pobierz
- Rozdzial_IV-_Kosztorysy_ofertowe.zip pobierz
- Rozdzial_VI_-_dokumentacja_projektowa.zip pobierz
- Rozdzial_VII_-_Spcyfikacje_techniczne.zip pobierz
- komunikat_04.08..pdf pobierz
- video.pdf pobierz
- Odpowiedz_z_dnia_17.08.2020__na_zapytania_do_przetargu_Klimki-Ruda_Rzeczka_na_strone.pdf pobierz
- Odpowiedz_z_dnia_19.08.2020__na_zapytania_do_przetargu_Klimki-Ruda_Rzeczka_na_strone.pdf pobierz
- 49_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pobierz
- 49_-_ogloszenie_o_wyborze.pdf pobierz