Zamowienie publiczne 47-16/d

Zakończone:

47/D/2016

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY

1.      Pełna nazwa zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
15 – 522 Białystok, Zaścianki, 15-522 Białystok
ul. Szosa Baranowicka 37, tel. 740-22-17,740-21-49, fax. 740-22-19
Sekcja Techniczna.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Opracowanie dokumentacji projektowej na:

 Przebudowę dróg powiatowych  Nr 1973 B: Mężenin – Chlebiotki Nowe – do drogi 64 i Nr 1838 B: od drogi 64 – Strękowa Góra – Osowiec na terenie Powiatu Białostockiego (Gm. Zawady) przeprowadzono w trybie: przetargu nieograniczonego w dniu 08.06.2016 r. 

2.      Ogłoszenie o przetargu zamieszczono:

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku,
ul. Szosa Baranowicka 37, w dniu: 31-05-2016 r. ,  na stronie internetowej oraz w  biuletynie ZP         

nr 61521 -2016 w dniu 31.05.2016 r.

3.      Liczba otrzymanych ofert:       4 oferty
4.      Liczba ofert odrzuconych:         0 ofert
5.      Kryteria wyboru ofert:     cena ofertowa –  95 %

                                                okres gwarancji-   5%

6.      W postępowaniu udział wzięli wymienieni niżej Oferenci :

Lp

Nazwa Oferenta

Siedziba  oferenta

Adres oferenta

Cena

brutto zł/

punktacja

Gwarancja/

punktacja

Punktacja razem

1.

GEOBET Sp. z o.o.

woj. Warmińsko-Mazurskie

pow. Olsztyn

gm. Olsztyn

m. Olsztyn

 

      10-148 Olsztyn

ul. Aleja Przyjaciół 40 /7

 

394 707,00

30,34

4 lata

5,00

 

 

35,34

2.

DROGOWIEC

 Sp. z o.o.

 

 

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

      15-333 Białystok

ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3

236 160,00

50,72

4 lata

5,00

 

 

55,72

 

3.

Zakład Realizacji

Inwestycji

DROMOBUD

Wojciech

Borzuchowski

Polska

woj. Mazowieckie

pow. M. St. Warszawa

gm. M. St. Warszawa

 m. Warszawa

 

03 454 Warszawa

ul. Namysłowska 2A/74

 

146 554,50

81,72

4 lata

5,00

 

 

 

86,72

4.

DROSAN PROJEKT

mgr inż. M.

Pawluczuk

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Wasilków

m. Wasilków

 

16-010 Wasilków

ul. Gen. Sosnkowskiego 10

126 075,00

95,00

4 lata

5,00

 

100,00

7.      Oferta ważna z najniższą ceną:  –      126 075,00  zł  z 23% podatkiem VAT                     

            Oferta ważna z najwyższą  ceną: –     394 707,00 zł  z 23% podatkiem VAT

8.      Wybrano ofertę firmy :

DROSAN PROJEKT

mgr inż. M. Pawluczuk

16-010 Wasilków

ul. Gen. Sosnkowskiego 10

za cenę  126 075,00  zł

(słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych) brutto.

Była to oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów i spełniała wszystkie warunki.

Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż pięć dni od dnia zamieszczenia  ogłoszenia i wysłania pism powiadamiających faxem lub poczta elektroniczną.

mgr inż. Elżbieta Jasińska

Z-ca Dyrektora PZD w Białymstoku


Treść:

47/D/2016

Białystok: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę dróg powiatowych Nr 1973 B: Mężenin - Chlebiotki Nowe - do drogi 64 i Nr 1838 B: od drogi 64 - Strękowa Góra - Osowiec na terenie Powiatu Białostockiego (Gm. Zawady)
Numer ogłoszenia: 61521 - 2016; data zamieszczenia: 31.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku , Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok, woj. podlaskie, tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, faks (085) 740-22-19.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.bialystok.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę dróg powiatowych Nr 1973 B: Mężenin - Chlebiotki Nowe - do drogi 64 i Nr 1838 B: od drogi 64 - Strękowa Góra - Osowiec na terenie Powiatu Białostockiego (Gm. Zawady).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. STAN ISTNIEJĄCY (dane ewidencyjne) 1.1. Szerokość istniejącej jezdni i korona Kilometraż roboczy Droga Nr 1973 B Odc. od km 0+000 do km 8+600 - przekrój szlakowy - jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. 5,0 m, - szerokość korony drogi 8m, Droga Nr 1838 B Odc. od km 0+000 do km 1+400 - przekrój szlakowy - jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. 5,0 m, - szerokość korony drogi 8m, 1.2.Stan techniczny drogi. Korona drogi ukształtowana. Stan nawierzchni bitumicznej - zły. 1.3. Dane techniczne dotyczące obiektów inżynierskich Droga Nr 1973 B - km 0+450 - przepust sklepiony o świetle poziomym 1,0m L=11,0m - stan dobry - km 0+900 - przepust ramowy o świetle poziomym 4,0m L=11,0m - stan dostateczny - km 2+600 - przepust skrzynkowy o świetle poziomym 2,1m L=8,5m - stan dobry - km 4+800 - przepust ramowy o świetle poziomym 4,0m L=101,0m - stan dostateczny - km 7+050 - przepust skrzynkowy o świetle poziomym 1,6m L=10,50m - stan dostateczny - km 8+400 - przepust sklepiony o świetle poziomym 1,0m L=11,0m - stan dobry Droga Nr 1838 B - km 0+040 - przepust płytowy, przyczółki kamienne, światło poziome 0,8m, pionowe 0,7m L= 10m - przebudowany - km 0+150 - przepust rurowy Ø 80 , L= 20m - przebudowany 1.4.Stan rowów i innych urządzeń odwadniających Na przebudowywanym odcinku rowy wymagają oczyszczenia do właściwych rzędnych.

2. DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 2.1. Wnioskowany charakter robót: przebudowa z rozbudową 2.2. Parametry techniczne do projektowania 2.2.1. Prędkość projektowa Vp - w terenie zabudowanym - 40 lub 30 km/h - w terenie niezabudowanym - 50 lub 40 km/h 2.2.2. Klasa drogi - L 2.2.3. Przekrój poprzeczny (normalny): szlakowy, szer. jezdni 5,5m, szerokość poboczy po 1,25m i 1,50m na wysokości przepustów pod koroną drogi. 2.3. Konstrukcja (technologia) nawierzchni: 2.3.1. Kategoria ruchu - należy określić na podstawie prognozy ruchu w 10 roku eksploatacji przyjmując 2018 rok za rok wyjściowy i dane z przeprowadzonych pomiarów ruchu. 2.3.2 Podbudowa - istniejąca; na poszerzeniach - kruszywowa; 2.3.3. Nawierzchnia - beton asfaltowy (wyrównanie + warstwa ścieralna) 2.4. Propozycje dotyczące odwodnienia i bezpieczeństwa ruchu Rozwiązanie skrzyżowań z drogami gminnymi. Jeden zjazd do jednej działki w uzgodnionej z właścicielem lokalizacji. Zatoki autobusowe w lokalizacji uzgodnionej komisyjnie. Komisję, na wniosek wykonawcy dokumentacji, powoła Zamawiający. Renowacja rowów wg potrzeb, budowa przepustów w obrębie skrzyżowań. 2.5. Propozycje dotyczące zadrzewienia Przewidzieć do wycinki wszystkie drzewa zagrażające bezpieczeństwu ruchu lub kolidujące z przebudową drogi. Drzewa przewidziane do wycinki należy ponumerować na mapie syt-wys. Przewidzieć do wycinki i karczowania zbędne zakrzaczenie. Przewidzieć do usunięcia wszystkie karcze. 2.6. Propozycje przebudowy (zabezpieczenia) urządzeń towarzyszących Nie przewiduje się przebudowy urządzeń obcych. W przypadku stwierdzenia kolizji, ustalić z Zamawiającym zakres przełożenia urządzeń obcych oraz formę zapłaty za opracowanie branżowe.

3. ZAKRES OPRACOWANIA 3.1. Opracować wszystkie niezbędne materiały i uzyskać wszystkie uzgodnienia do zgłoszenia robót budowlanych. Projekt wykonać na aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1:500. Tytuł projektu uzgodnić z Zamawiającym. Prawidłowe wykonanie mapy obejmuje następujące czynności: - porównanie istniejącej mapy z terenem i naniesienie na nią istniejących i projektowanych elementów infrastruktury technicznej oraz obiektów inżynierskich, rowów przydrożnych, ogrodzeń trwałych i nietrwałych, - obliczenie współrzędnych punktów granicznych do wkartowania na mapę pasa drogowego, - wykonanie pomiarów aktualizacyjnych (sytuacyjno - wysokościowych), - opracowanie mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 - rejestracja opracowania w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Białymstoku. Zamawiający wymaga, aby do mapy do celów projektowych były dołączone dokumenty dotyczące lokalizacji i rzędnych reperów państwowych/roboczych, w odniesieniu do których określono rzędne wykazane na mapie oraz układu odniesienia. 3.2. Dodatkowo należy opracować: - pomiary ruchu i prognozę ruchu na 20 lat - projekt stałej organizacji ruchu, Dokumentację należy przekazać: 1. mapa do celów projektowych w skali 1:500 - 1 egz. 2. Projekt wykonawczy (techniczny) branża drogowa z częścią przedmiarową i ST - 5 egz. 3. Plan wyrębu drzew i krzewów - 3 egz. 4. Projekt stałej organizacji ruchu - 4 egz. 5. Pomiary ruchu i prognoza ruchu - 2 egz. Obowiązuje wersja elektroniczna całej dokumentacji projektowej - 1 płyta Obowiązuje przedstawienie do dnia 29.07.2016r. koncepcji zagospodarowania terenu w wersji papierowej, do której Zamawiający ustosunkuje się w ciągu pięciu dni roboczych. Koncepcja może być opracowana na mapach zasadniczych dostępnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku, Białystok ul. Mickiewicza 3 Obowiązuje przedstawienie do dnia 16.09.2016r. koncepcji w wersji papierowej zawierającej rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe (zagospodarowanie terenu, profil podłużny z projektowaną niweletą, przekroje normalne, wybrane przekroje poprzeczne), do której Zamawiający ustosunkuje się w ciągu pięciu dni roboczych. Pozostałe Wymagania w stosunku do dokumentacji projektowej podano w Rozdziale 6. 3.3. Terminy przekazania Zamawiającemu elementów zamówienia zostały określone w formularzu cenowym..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: - 2 dokumentacji projektowych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. każda dokumentacja dotyczące projektu budowy lub przebudowy drogi/ulicy o długości min. 1 000,00 m dla których uzyskano pozwolenie na budowę

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby, które spełniają następujące wymagania:

1) min. jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta posiadająca minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie : - projektant powinien posiadać uprawnienia projektowe w specjalności drogi (bez ograniczeń) lub im równoważne. - projektant powinien zrealizować min.2 dokumentacje projektowe dotyczące projektu budowy lub przebudowy drogi/ulicy o długości min. 1 000,00 m każda , dla których uzyskano pozwolenie na budowę

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykazać usługi na potwierdzenie spełnienia warunku doświadczenia;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminów określonych w formularzu cenowym, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.bialystok.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie zamawiającego, pokój nr 17 lub za pośrednictwem poczty lub na w/p stronie internetowej.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

08.06.2016 godzina 11:50, miejsce: Siedziba Zamawiającego pokój nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Dyrektor PZD w Białymstoku

mgr inż. Marek Jędrzejewski

Załączniki:

SIWZ Rozdziały I-VI - SIWZ_Rozdzialy_I-VI_Opracowanie_dokumentacji_dr._pow._Nr_1973_B_Mezenin_-_dr._-_64_i__dr_1838_B_dr._64_-_Osowiec_doc.doc pobierz