Zamowienie publiczne 46-16/d

Zakończone:

 46/D/2016

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY

1.      Pełna nazwa zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
15 – 522 Białystok, Zaścianki, 15-522 Białystok
ul. Szosa Baranowicka 37, tel. 740-22-17,740-21-49, fax. 740-22-19
Sekcja Techniczna.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na  Opracowanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1440 B na odcinku ulicy Polnej w Gródku (Gm. Gródek) przeprowadzono w trybie: przetargu nieograniczonego w dniu 08.06.2016 r 

2.      Ogłoszenie o przetargu zamieszczono:

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku,
ul. Szosa Baranowicka 37, w dniu: 31-05-2016 r ,  na stronie internetowej oraz w  biuletynie ZP  nr 61441 -2016 w dniu 31.05.2016 r

3.      Liczba otrzymanych ofert:       3 oferty

4.      Liczba ofert odrzuconych:         1 oferta

5.      Kryteria wyboru ofert:     cena ofertowa –  95 %

                                           okres gwarancji-   5%

6.      W postępowaniu udział wzięli wymienieni niżej Oferenci :

Lp

Nazwa Oferenta

Siedziba  oferenta

Adres oferenta

Cena

brutto zł/

punktacja

Gwara-

ncja/

punktacja

Punktacja razem

1.

GEOBET Sp. z o.o.

woj. Warmińsko-Mazurskie

pow. Olsztyn

gm. Olsztyn

m. Olsztyn

 

      10-148 Olsztyn

ul. Aleja Przyjaciół 40 /7

 

48 708,00

4 lata

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6  ustawy PZP – zawiera błędy w

obliczeniu ceny

2.

DROGOWIEC

 Sp. z o.o.

 

 

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

      15-333 Białystok

ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3

57 933,00

42,36

4 lata

5,00

 

 

47,36

 

3.

DROSAN PROJEKT

mgr inż. M. Pawluczuk

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Wasilków

m. Wasilków

 

16-010 Wasilków

ul. Gen. Sosnkowskiego 10

25 830,00

95,00

4 lata

5,00

 

100,00

 

7.      Oferta ważna z najniższą ceną:  –      25 830,00  zł  z 23% podatkiem VAT                     

           Oferta ważna z najwyższą  ceną: –     57 933,00 zł  z 23% podatkiem VAT

8.      Wybrano ofertę firmy :

DROSAN PROJEKT

mgr inż. M. Pawluczuk

16-010 Wasilków

ul. Gen. Sosnkowskiego 10

za cenę  25 830,00  zł

(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych) brutto.

Była to oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów i spełniała wszystkie warunki.

Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż pięć dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia i wysłania pism powiadamiających faxem lub poczta elektroniczną.

Białystok, dnia 2016-06-14

 

Dyrektor PZD w Białymstoku

mgr inż. Marek Jędrzejewski


Treść:

46/D/2016

Białystok: Opracowanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1440 B na odcinku ulicy Polnej w Gródku (Gm. Gródek)
Numer ogłoszenia: 61441 - 2016; data zamieszczenia: 31.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku , Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok, woj. podlaskie, tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, faks (085) 740-22-19.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.bialystok.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1440 B na odcinku ulicy Polnej w Gródku (Gm. Gródek).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Stan istniejący Ulica w miejscowości Gródek - jezdnia bitumiczna szer. 6,0m, przekrój szlakowy - stan dobry.

2. Dane wyjściowe do projektowania Początek opracowania - skrzyżowanie z ul. Michałowską (droga gminna) w Gródku. Koniec opracowania - skrzyżowanie z ul. Białostocką (droga powiatowa) i Rzemieślniczą (droga gminna) w Gródku. Opracować projekt rozbudowy drogi polegającej na: 1. budowie chodnika z kostki betonowej typu Polbruk (bez faski) gr. 6cm na podsypce piaskowej - strona prawa na odcinku od ul. Michałowskiej do działki nr geod. 1266 (droga gminna), za rowem przydrożnym, na oddzielnym korpusie, przy murze cmentarza; szerokość chodnika 1,5m lub zmniejszenie do 1,0m; dł. odcinka ok. 300m; - strona lewa na odcinku od działki nr geod. 1547 do skrzyżowania z ul. Białostocką (droga powiatowa), za rowem przydrożnym, na oddzielnym korpusie; może wystąpić na krótkich odcinkach potrzeba usytuowania chodnika przy jezdni drogi, za krawężnikiem; szerokość chodnika 1,5m, dł. odcinka ok. 700m; 2. budowie/przebudowie zjazdów indywidualnych i publicznych z czerwonej kostki betonowej typu Polbruk gr. 8cm lub z betonu asfaltowego, na podbudowie z kruszywa łamanego - jeden zjazd do jednej działki na wysokości projektowanego chodnika i niżej wymienionych skrzyżowań, 3. przebudowie skrzyżowania z ul. Michałowską (droga gminna) - przebudowa ul. Michałowskiej na długości ok. 100m celem wyeliminowania niewłaściwych spadków na skrzyżowaniu z ul. Polną (droga powiatowa Nr 1440 B), 4. przebudowie skrzyżowania z ul. ul. Białostocką (droga powiatowa) i Rzemieślniczą (droga gminna) - skrzyżowanie skanalizowane w postaci ronda, 5.budowie odcinkowej kanalizacji deszczowej w obrębie ronda z wyprowadzeniem do zbiornika rozsączaąco - odparowującego, 6.Przewidzieć do wycinki wszystkie drzewa kolidujące z rozbudową drogi. Drzewa przewidziane do wycinki należy ponumerować na mapie syt.-wys. Przewidzieć do wycinki zbędne zakrzaczenie. 7.Przewidzieć bariery ochronne w miejscach uznanych za niebezpieczne. 8.Nie przewiduje się przebudowy urządzeń obcych. W przypadku stwierdzenia kolizji, ustalić z Zamawiającym zakres przełożenia urządzeń obcych oraz formę zapłaty za opracowanie branżowe.

3. ZAKRES OPRACOWANIA 3.1 Opracować wszystkie niezbędne materiały i uzyskać wszystkie uzgodnienia do pozwolenia na budowę. Zamawiający przewiduje uzyskanie zgody na realizację inwestycji drogowej w ramach Specustawy drogowej. Projekt wykonać na aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1:500. Tytuł projektu budowlanego uzgodnić z Zamawiającym. Prawidłowe wykonanie mapy obejmuje następujące czynności: - porównanie istniejącej mapy z terenem i naniesienie na nią istniejących i projektowanych elementów infrastruktury technicznej oraz obiektów inżynierskich, rowów przydrożnych, ogrodzeń trwałych i nietrwałych, - obliczenie współrzędnych punktów granicznych do wkartowania na mapę pasa drogowego, - wykonanie pomiarów aktualizacyjnych (sytuacyjno - wysokościowych), - opracowanie mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 - rejestracja opracowania w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Białymstoku. Zamawiający wymaga, aby do mapy do celów projektowych były dołączone dokumenty dotyczące lokalizacji i rzędnych reperów państwowych/roboczych, w odniesieniu do których określono rzędne wykazane na mapie oraz układu odniesienia. 3.2. Dodatkowo należy opracować: - operat wodnoprawny - zbiornik rozsączajaco - odparowujacy, odprowadzenie wód opadowych do ziemi ew. wylot odcinkowej kanalizacji deszczowej, - badania geotechniczne podłoża (w tym dla zbiornika rozsączajaco - odparowującego) - projekt stałej organizacji ruchu, Dokumentację należy przekazać: 1. Materiały do opiniowania ze Specustawy drogowej wraz z naniesionymi na mapę projektowanymi podziałami działek - 7 egz. 2. mapa do celów projektowych w skali 1:500 - 1 egz. 3. Projekt budowlany - 4 egz. 4. Projekt wykonawczy (techniczny) branża drogowa z częścią przedmiarową i ST - 5 egz. 5. Projekt wykonawczy (techniczny) branża sanitarna (odcinkowa kanalizacja deszczowa, zbiornik rozsączajaco - odparowujący z częścią przedmiarową i ST - 5 egz. 6. Operat wodnoprawny wersja papierowa - 3egz. + wersja elektroniczna - 2 płytki 7. Badania geotechniczne podłoża - 2 egz. 8. Plan wyrębu drzew i krzewów - 3 egz. 9. Projekt stałej organizacji ruchu - 4 egz. Obowiązuje wersja elektroniczna całej dokumentacji projektowej - 1 płyta Obowiązuje przedstawienie do dnia 15.07.2016r. koncepcji zagospodarowania terenu w wersji papierowej, do której Zamawiający ustosunkuje się w ciągu pięciu dni roboczych. Koncepcja może być opracowana na mapach zasadniczych dostępnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku, Białystok ul. Mickiewicza 3 Obowiązuje przedstawienie do dnia 19.08.2016r. koncepcji w wersji papierowej zawierającej rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe (zagospodarowanie terenu, profil podłużny z projektowaną niweletą, przekroje normalne, wybrane przekroje poprzeczne) oraz propozycje podziałów działek do przekazania Geodecie, celem przygotowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Pozostałe Wymagania w stosunku do dokumentacji projektowej podano w Rozdziale 6. 3.3. Terminy przekazania Zamawiającemu elementów zamówienia zostały określone w formularzu cenowym..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: - 2 dokumentacji projektowych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. każda dokumentacja dotyczące projektu budowy lub przebudowy drogi/ulicy o długości min. 500,00 m wraz z kanalizacją deszczową o dług. min. 50 m dla których uzyskano pozwolenie na budowę

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby, które spełniają następujące wymagania:

 1) min. jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta posiadająca minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie : - projektant powinien posiadać uprawnienia projektowe w specjalności drogi (bez ograniczeń) lub im równoważne. - projektant powinien zrealizować min.2 dokumentacje projektowe dotyczące każda projektu budowy lub przebudowy drogi/ulicy o długości min. 500,00 m każda dla których uzyskano pozwolenie na budowę,

2) min jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta posiadająca minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie - projektant powinien posiadać uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych , wentylacyjnych, gazowych ,wodociągowych i kanalizacyjnych (bez ograniczeń ) lub im równoważne i opracować min. 1 dokumentację projektowa dotycząca projektu budowy lub przebudowy kanalizacji deszczowej o dług. min. 50 m. dla której uzyskano pozwolenie na budowę

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykazać usługi na potwierdzenie spełnienia warunku doświadczenia;;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminów określonych w formularzu cenowym, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.bialystok.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie zamawiającego, pokój nr 17 lub za pośrednictwem poczty lub na w/p stronie internetowej.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

08.06.2016 godzina 10:50, miejsce: Siedziba Zamawiającego pokój nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Dyrektor PZD w Białymstoku

mgr inż. Marek Jędrzejewski

 

Załączniki:

SIWZ Rozdziały I-VI - SIWZ_Rozdzialy_I-VI_Opracowanie_dokumentacji_dr._pow._Nr_1440_B_ul._Polna_w_Grodku__doc.doc pobierz