Zamowienie publiczne 39-15/d

Zakończone:

 

 

39/D/2015

Ogłoszenie   o  WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 1. Pełna nazwa Zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku

Zaścianki, 15 – 522 Białystok,

ul. Szosa Baranowicka  37, tel. 740-22-17, 740-21-49, fax.740-22-19

Sekcja  Techniczna

2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

       na świadczenie usług  przy zimowym utrzymaniu dróg   

       powiatowych w sezonie 2015/2016 r. na terenie gminy Czarna Białostocka

przeprowadzono w trybie: przetargu nieograniczonego w dniu 18.09.2015 r

3.     Ogłoszenie o przetargu zamieszczono:

na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Zarządzie Dróg w Białymstoku,

Szosa Baranowicka  37 oraz na stronie internetowej i biuletynie ZP pod Nr 235720-2015  w dniu 10.09.2015 r

4.     Liczba otrzymanych ofert :

Zadanie I -  1 oferta

Zadanie II – 1 oferta

      Liczba odrzuconych ofert :

      Zadanie I – 0 ofert

     Zadanie II – 0 ofert

5.   Kryteria wyboru ofert:     cena ofertowa                      -  95 %

                                                termin płatności                -  5%

6  Zestawienie ofert biorących udział w postępowaniu  przetargowym na świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie  gminy Czarna Białostocka

 

Zadanie I

Lp

Nazwa Oferenta

Siedziba  oferenta

Adres oferenta

Cena  Brutto

 

Punkt

łączna

1

TRANSMAT

Andrzej Guziejko

 

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Czarna Białostocka

m. Czarna Białostocka

16-020 Czarna Białostocka

ul. Młynowa 55

 

Nośnik z piaskarką -  102,04 zł/godz.

Nośnik (samochód) z pługiem dwustronnym – 85,06 zł/godz.

Nośnik (samochód) z pługiem jednostronnym – 86,40 zł/godz.

Nośnik (ciągnik) z pługiem dwustronnym – 85,08 zł/godz.

Koparko Ładowarka – 85,08 zł/godz.

Równiarka – 75,60 zł/godz.

Spycharka – 75,60 zł/godz.

Mieszanka Piaskowo – solna  - 102,56 zł/Mg

Termin płatności – 30 dni

100,00

 

Zadanie II

Lp

Nazwa Oferenta

Siedziba  oferenta

Adres oferenta

Cena  Brutto

 

Punkt

łączna

1

TRANSMAT

Andrzej Guziejko

 

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Czarna Białostocka

m. Czarna Białostocka

16-020 Czarna Białostocka

ul. Młynowa 55

 

 

 

Odśnieżanie chodników 0,30 zł/mb

Termin płatności – 30 dni

 

 

 

100,00

 

8  Na świadczenie usług  przy zimowym utrzymaniu dróg  powiatowych w sezonie 2015/2016 r. na terenie gminy Czarna Białostocka wybrano ofertę firmy:

 

Zadanie I

TRANSMAT

Andrzej Guziejko

16-020 Czarna Białostocka

ul. Młynowa 55

za poniższe ceny 

1.          -  Nośnik Oferenta z piaskarką Oferenta

               Praca sprzętu brutto – 102,04 zł /godz.

              Godz. dyżuru brutto – 16,20 zł/godz.

 

      2.    -  Nośnik oferenta (samochód) z pługiem dwustronnym oferenta

              Praca sprzętu brutto – 85,06 zł /godz.

              Godz. dyżuru brutto – 16,20 zł/godz.

      

      3.    -  Nośnik oferenta (samochód) z pługiem jednostronnym oferenta

             Praca sprzętu brutto – 86,40 zł /godz.

              Godz. dyżuru brutto – 16,20 zł/godz.

.

      4.    -  Nośnik oferenta (ciągnik) z pługiem dwustronnym oferenta

              Praca sprzętu brutto – 85,08 zł /godz.

              Godz. dyżuru brutto – 16,20 zł/godz.

      

      5.    -  Koparko - ładowarka  oferenta

             Praca sprzętu brutto – 85,08 zł /godz.

              Godz. dyżuru brutto – 16,20 zł/godz.

 

6.  -  Równiarka  oferenta

              Praca sprzętu brutto –  75,60 zł/godz.

              Godz. dyżuru brutto – 16,20 zł/godz.

7.   -  Spycharka  oferenta

              Praca sprzętu brutto –  75,60 zł/godz.

              Godz. dyżuru brutto – 16,20 zł/godz.

 

8.  -  Mieszanka piaskowo - solna brutto – 102,36 zł/Mg

 

  Była to jedyna  oferta  złożona na to zadanie i spełniała wszystkie warunki

   Podpisanie umowy nastąpi w terminie uzgodnionym z zamawiającym.

 

Zadanie II – odśnieżanie chodników

TRANSMAT

Andrzej Guziejko

16-020 Czarna Białostocka

ul. Młynowa 55

za  cenę -  0,30 zł za 1 mb

 

  Była to jedyna  oferta  złożona na to zadanie i spełniała wszystkie warunki

   Podpisanie umowy nastąpi w terminie uzgodnionym z zamawiającym.

 

 

Białystok, dnia: 2015-10-09

Dyrektor PZD w Białymstoku

mgr inż. Marek Jędrzejewski


Treść:

39/D/2015

Białystok: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2015/2016 r. na terenie Gminy Czarna Białostocka
Numer ogłoszenia: 235720 - 2015; data zamieszczenia: 10.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku , Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok, woj. podlaskie, tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, faks (085) 740-22-19.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.bialystok.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2015/2016 r. na terenie Gminy Czarna Białostocka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług sprzętowo- transportowych w zakresie zimowego utrzymania w ciągu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 r. obejmujących: a/ zwalczanie śliskości zimowej nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Białostockiego w V standardzie zimowego utrzymania przy użyciu 30%-wej mieszanki piaskowo-solnej; szerokość posypywania min. 5,0 m, zalecana ilość mieszanki piaskowo-solnej na 1 m2 nawierzchni wynosi 120 g - na odcinkach wyznaczonych do posypywania. b/ odśnieżanie w/w dróg przy użyciu lemieszy zainstalowanych na nośnikach samochodowych oraz sprzętu pomocniczego (równiarki, spycharki, koparki); c/ odśnieżanie chodników na szerokość 1,0 m Zadania obejmują zwalczanie śliskości i odśnieżanie na drogach powiatowych na terenie gminy Czarna Białostocka

2. Potrzeby sprzętowo- transportowe do realizacji przedmiotowych usług przedstawiają się następująco: - nośnik oferenta z piaskarką oferenta - 1 szt. - nośnik (samochód) oferenta z pługiem jednostronnym oferenta - 1 szt. - nośnik (samochód)oferenta z pługiem dwustronnym oferenta - 1 szt. - nośnik (ciągnik)oferenta z pługiem dwustronnym oferenta - 1 szt. - równiarka oferenta - 1 szt. - spycharka oferenta - 1 szt. - koparka- ładowarka oferenta - 1 szt. Do odśnieżania chodników, zatok, parkingów: - pługi ręczne - odśnieżarki

3. Do wykonawcy będzie należało : - odśnieżanie dróg (obejmuje zarówno odśnieżanie jezdni jak i poboczy); - odśnieżanie chodników, zatok, parkingów; - zwalczanie śliskości zimowej; - pełnienie dyżurów na żądanie zamawiającego; - przystosowanie nośników do montażu piaskarek oraz lemieszy pługów będących własnością zamawiającego; - podstawianie do dyspozycji zamawiającego na każde jego wezwanie w ciągu max. 2 godz. sprzętu sprawnego technicznie i przystosowanego do zwalczanie śliskości i odśnieżania; - zapewnienie stałej obsługi naprawczo- remontowej również dla osprzętu zamawiającego; za uszkodzenie osprzętu zamawiającego z winy wykonawcy koszt naprawy ponosić będzie w całości wykonawca; - wyposażenie nośników w lampy sygnalizacyjne i oświetlenie oraz łączność z kierującymi pracami zimowego utrzymania; - każdy sprzęt do zimowego utrzymania powinien posiadać telefon komórkowy z zestawem głośnomówiącym lub słuchawkowym, w celu zapewnienia bezpośredniego kontaktu Zamawiającego z kierowcą; kierowca każdorazowo informuje o rozpoczęciu i zakończeniu prac; - ceny wykazane w ofercie winny obejmować koszty dojazdów, przejazdów, przerzutów sprzętu jak również koszty związane z montażem i demontażem osprzętu na nośniki; - w przypadku wydania dyspozycji odśnieżania wraz z jednoczesnym zwalczaniem śliskości w miejscach wyznaczonych - do rozliczania wartości usług będą przyjmowane następujące ceny jednostkowe: 100% ceny jednostkowej za zwalczanie śliskości i 50% ceny jednostkowej za odśnieżanie.

4. Zwalczanie śliskości będzie się odbywać przy użyciu mieszanki piaskowo- solnej przygotowanej przez wykonawcę usług.

5. Okres realizacji robót zimowych ustala się od 1-go listopada 2015 r. do 15 kwietnia 2016 r. Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia lub skrócenia terminu wykonania przedmiotowych usług w zależności od warunków atmosferycznych. Decyzję o rozpoczęciu lub zakończeniu w/w usług podejmuje Dyrektor Zarządu Dróg. Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku sprawuje nadzór, dokonuje oceny stanu utrzymania dróg w okresie zimowym oraz dysponuje środkami sprzętowymi i materiałowymi i ustala technologię robót w zakresie zwalczania śliskości zimowej i odśnieżania dróg.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

    W przypadku trudnych warunków atmosferycznych wartości umów zostaną zwiększone aneksem.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował niezbędnymi do realizacji zamówienia jednostkami sprzętowo-transportowymi, zgodnymi z opisem przedmiotu zamówienia i formularzami cenowymi
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wymagane jest posiadanie ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenie o zapoznaniu się ze standardami utrzymania zimowego dróg w sezonie 2015/2016

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

   IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

           2 – Termin płatności –  5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia lub skrócenia terminu wykonania przedmiotowych usług oraz zmianę ich wartości aneksem do umowy w zależności od warunków atmosferycznych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.bialystok.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

W siedzibie Zamawiającego pokój nr 17, za pośrednictwem poczty, na wyżej wymienionej stronie internetowej.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

18.09.2015 godzina 11:20, miejsce: W siedzibie Zamawiającego pokój nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Gminy Czarna Białostocka - w zakresie zimowego utrzymania dróg.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Gminy Czarna Białostocka - w zakresie zimowego utrzymania dróg.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.

          4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia

 • 1 - Cena - 95
 • 2 – Termin płatności - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Gminy Czarna Białostocka - w zakresie zimowego utrzymania chodników.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Gminy Czarna Białostocka - w zakresie zimowego utrzymania chodników.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.

            4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia

 • 1 - Cena - 95
 • 2 – Termin płatności - 5

 

 Dyrektor PZD w Białymstoku

mgr inż. Marek Jędrzejewski

Załączniki:

SIWZ Rozdziały I-VI - SIWZ_zim.utrzym.drog_2015-2016_Czarna_Bialostocka.doc pobierz