Zamowienie publiczne 37-19/d

Zako鎍zone:


Tre嗆:

Og這szenie nr 625002-N-2019 z dnia 2019-11-21 r.

Powiatowy Zarz康 Dróg w Bia造mstoku: 安iadczenie us逝g przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w I kwartale 2020 r. na terenie gminy Wasilków
OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - Us逝gi
Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe
Og這szenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó貨inansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
 
O zamówienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, które b璠 realizowa造 zamówienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj osób b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych
Nie

Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia osób nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, osób zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y
Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y
Nie
Post瘼owanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:  
Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj帷ych
Nie

Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, którzy wspólnie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania post瘼owania wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej – maj帷e zastosowanie krajowe prawo zamówie publicznych:  
Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarz康 Dróg w Bia造mstoku, krajowy numer identyfikacyjny 50668101000000, ul. Za軼ianki, Szosa Baranowicka  37   , 15-522  Bia造stok, woj. podlaskie, pa雟two Polska, tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, e-mail pzd@pzd.bialystok.pl, faks (085) 740-22-19.
Adres strony internetowej (URL): www.pzd.bialystok.pl
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub formatów plików, które nie s ogólnie dost瘼ne  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Jednostki organizacyjne administracji samorz康owej
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je瞠li dotyczy):
Podzia obowi您ków mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zamówienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):
 
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokumentów z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pzd.bialystok.pl

Dost瘼 do dokumentów z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofert nale篡 z這篡 osobi軼ie, za po鈔ednictwem operatora pocztowego lub kuriera
Adres:
15-522 Bia造stok, Za軼ianki, Szosa Baranowicka 37 pok. nr 9

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub formatów plików, które nie s ogólnie dost瘼ne
Nie
Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: 安iadczenie us逝g przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w I kwartale 2020 r. na terenie gminy Wasilków
Numer referencyjny: PZD.I.ZP.3431/37/D/2019
Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Us逝gi
II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz窷ci:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:
wszystkich cz窷ci
Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

Maksymalna liczba cz窷ci zamówienia, na które mo瞠 zosta udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: 安iadczenie us逝g przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w I kwartale 2020 r. na terenie gminy Wasilków

II.5) Gówny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90630000-2

II.6) Ca趾owita warto嗆 zamówienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje si udzielenie zamówie, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunków na jakich zostan udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie zamówie, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP warto嗆 tych zamówie nie przekroczy warto軼i 46 296,30 z netto.
II.8) Okres, w którym realizowane b璠zie zamówienie lub okres, na który zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi帷ach:    lub dniach:
lub
data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia: 2020-04-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepisów
Okre郵enie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre郵enie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
Okre郵enie warunków: W celu potwierdzenia spe軟ienia warunku wykonawca winien wykaza si, 瞠 dysponuje lub b璠zie dysponowa niezb璠nymi do realizacji zamówienia jednostkami sprz皻owo-transportowymi, zgodnymi z opisem przedmiotu zamówienia i formularzami cenowym
Zamawiaj帷y wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk osób wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zamówienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI
O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu
Tak
O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Wykonawca sk豉da: odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. (w przypadku wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze S康owym lub polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, zamawiaj帷y dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajduj帷ych si w ogólnie dost瘼nych bazach danych). 8.2. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 8.2.1. Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.1 - sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e, 瞠 nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert; 8.2.2. Je瞠li w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje si dokumentów, o których mowa powy瞠j, zast瘼uje si je dokumentem, zawieraj帷ym odpowiednio o鈍iadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o鈍iadczenie osoby, której dokument mia dotyczy, z這穎ne przed notariuszem lub przed organem s康owym, administracyjnym albo organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego w豉軼iwym ze wzgl璠u na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert. 8.2.3. W przypadku w徠pliwo軼i co do tre軼i dokumentu z這穎nego przez wykonawc, zamawiaj帷y mo瞠 zwróci si do w豉軼iwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezb璠nych informacji dotycz帷ych tego dokumentu. 8.3. Zamawiaj帷y 膨da od wykonawcy, który polega na zdolno軼iach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach okre郵onych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt. 8.1. Zapisy pkt. 8.2 stosuje si odpowiednio
III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
W zakresie warunku dotycz帷ego zdolno軼i technicznej lub zawodowej: 9.1. Wykaz potencja逝 technicznego – sprz皻u potwierdzaj帷y spe軟ienie warunku, o którym mowa 5.1.3 z którego b璠zie korzysta Wykonawca wraz z informacj o podstawie dysponowania tym potencja貫m technicznym - za陰cznik Nr 5; 9.2. O鈍iadczenie o zapoznaniu si ze standardami zimowego utrzymania dróg – za陰cznik nr 6
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
11.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj帷ych si o udzielenie zamówienia ka盥y wykonawca, w celu wst瘼nego potwierdzenia, 瞠 Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu, zobowi您any jest z這篡 do oferty oddzielnie o鈍iadczenie wst瘼ne, o którym mowa w pkt. 7.1 SIWZ (na lub wg za陰cznika nr 1 i 2 do SIWZ). 11.2. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spe軟iania warunków udzia逝 w post瘼owaniu polega na zasobach innych podmiotów, Wykonawca zobowi您any jest: 11.2.1. zamie軼i informacje o tych podmiotach we wst瘼nym o鈍iadczeniu wykonawcy, sk豉danym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotycz帷ym spe軟ienia warunków udzia逝 w post瘼owaniu i niepodlegania wykluczeniu – w za陰czniku nr 1 i 2 do SIWZ, 11.2.2. z這篡 o鈍iadczenie, 瞠 w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powo逝je si w niniejszym post瘼owaniu, nie zachodz podstawy wykluczenia z post瘼owania – w za陰czniku nr 1 i 2 do SIWZ, 11.2.3. z這篡 dokumenty, w szczególno軼i zobowi您anie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na lub wg za陰cznika nr 3 do SIWZ), które okre郵a w szczególno軼i: 11.2.3.1. zakres dost瘼nych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 11.2.3.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawc, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 11.2.3.3. zakres i okres udzia逝 innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 11.2.3.4. czy podmiot, na zdolno軼iach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub us逝gi, których wskazane zdolno軼i dotycz. 11.3. W odniesieniu do warunków dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia, wykonawcy mog polega na zdolno軼iach innych podmiotów, je郵i podmioty te zrealizuj roboty budowlane lub us逝gi, do realizacji których te zdolno軼i s wymagane. 11.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowi您a si do udost瘼nienia zasobów, za szkod poniesion przez zamawiaj帷ego powsta陰 wskutek nieudost瘼nienia tych zasobów, chyba 瞠 za nieudost瘼nienie zasobów nie ponosi winy – nie dotyczy. 11.5. Je瞠li zdolno軼i techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, nie potwierdzaj spe軟ienia przez wykonawc warunków udzia逝 w post瘼owaniu lub zachodz wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiaj帷y 膨da b璠zie, aby wykonawca w terminie okre郵onym przez zamawiaj帷ego: 11.5.1. zast徙i ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 11.5.2. zobowi您a si do osobistego wykonania odpowiedniej cz窷ci zamówienia, je瞠li wyka瞠 zdolno軼i techniczne lub zawodowe lub sytuacj finansow lub ekonomiczn. 11.6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiaj帷emu o鈍iadczenie o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy z這篡li oferty w tym post瘼owaniu – Za陰cznik nr 4 do SIWZ. 11.7. W przypadku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wykonawca mo瞠 z這篡 wraz z o鈍iadczeniem dokumenty b康 informacje potwierdzaj帷e, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zakócenia konkurencji w post瘼owaniu. 15.9.1. wype軟iony formularz oferty sporz康zony wg wzoru stanowi帷ego Rozdzia II SIWZ; 15.9.2. wype軟iony formularz cenowy; 15.9.3. informacja o cz窷ci zamówienia jak Wykonawca zamierza powierzy podwykonawcy na formularzu oferty; 15.9.4. o鈍iadczenia, o których mowa w pkt. 7.1 SIWZ; 15.9.5. o鈍iadczenie umo磧iwiaj帷e dokonanie oceny ofert odno郾ie kryteriów- na formularzu oferty, o którym mowa w pkt. 7.2. 15.9.6. pe軟omocnictwo (orygina lub notarialnie potwierdzona kopia) w przypadku, gdy upowa積ienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegaj帷ych si o zamówienie pe軟omocnictwo (orygina lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 15.9.7. o鈍iadczenie Wykonawcy, 瞠 wype軟i obowi您ki informacyjne dot. art. 13 lub 14 RODO.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej

Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa b璠zie zawarta:

Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
Nale篡 poda adres strony internetowej, na której aukcja b璠zie prowadzona:

Nale篡 wskaza elementy, których warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zamówienia:

Nale篡 poda, które informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas rozpocz璚ia us逝gi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
Minimalne wymagania, które musz spe軟ia wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale篡 poda informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko軼i nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
Nale篡 poda informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj帷e minimalne wymagania, którym musz odpowiada wszystkie oferty:

Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dost瘼ny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:
Sposób post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
Termin sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana postanowie zawartej umowy mo瞠 nast徙i za zgod obu stron z zachowaniem warunków okre郵onych w art. 144 ustawy Prawo zamówie publicznych wyra穎n na pi鄉ie pod rygorem niewa積o軼i takiej zmiany. 2. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w poni窺zych przypadkach: Wyd逝瞠nie lub skrócenie terminu wykonania us逝g mo瞠 nast徙i w zale積o軼i od wyst瘼uj帷ych warunków atmosferycznych .Warto嗆 umowy mo瞠 zosta zmieniona w oparciu o zapisy § 6 ust. 3 i 4 Istotnych postanowie umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
Data: 2019-11-29, godzina: 09:50,
Skrócenie terminu sk豉dania wniosków, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
Nie
Wskaza powody:

J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
> polski
IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odków z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zamówie na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia, nie zosta造 mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH
Cz窷 nr: 1 Nazwa: zimowe utrzymanie dróg - Wasilków

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:安iadczenie us逝g przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w I kwartale 2020 r. na terenie gminy Wasilków
2) Wspólny S這wnik Zamówie(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Warto嗆 cz窷ci zamówienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi帷ach:
okres w dniach:
data rozpocz璚ia:
data zako鎍zenia: 2020-04-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas rozpocz璚ia us逝gi 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cz窷 nr: 2 Nazwa: zimowe utrzymanie chodników - Wasilków

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:安iadczenie us逝g przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w I kwartale 2020 r. na terenie gminy Wasilków
2) Wspólny S這wnik Zamówie(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Warto嗆 cz窷ci zamówienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi帷ach:
okres w dniach:
data rozpocz璚ia:
data zako鎍zenia: 2020-04-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas rozpocz璚ia us逝gi 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Za陰czniki:

- 37_-SIWZ_Rozdzial_I-VI_-__siwz_zima_Wasilkow.doc pobierz
- 37D-_info_z_otwarcia_ofert.pdf pobierz
- 37D_-_ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf pobierz