Zamowienie publiczne 35-16/d

Zakończone:

 35/D/2016

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY

1.     Pełna nazwa zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
15 – 522 Białystok, Zaścianki, 15-522 Białystok
ul. Szosa Baranowicka 37, tel. 740-22-17,740-21-49, fax. 740-22-19
Sekcja Techniczna.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę  drogi powiatowej Nr 1549 B na odcinku Klepacze - Turczyn (gm. Choroszcz)

 przeprowadzono w trybie: przetargu  nieograniczonego w dniu: otwarcie ofert –  01.06.2016 r.

2.     Ogłoszenie o przetargu zamieszczono:

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku,
ul. Szosa Baranowicka 37,  na stronie internetowej oraz w  biuletynie  ZP nr 54555 - 2016;                     w dniu 17.05.2016 r.

3.     Liczba otrzymanych ofert:      4 oferty

4.     Liczba ofert odrzuconych: - 0 ofert                                                        

5.     Kryteria wyboru ofert: - cena ofertowa – 95 %

                                                okres gwarancji -  5%

6.     W postępowaniu oferty złożyli wymienieni niżej Oferenci i uzyskali punktację :

Lp

Nazwa Oferenta

Siedziba  oferenta

Adres oferenta

Cena

Brutto zł

punktacja

Gwarancja

Miesiące

punktacja

Punktacja

razem

1

Przedsiębiorstwo

Eksploatacji

Ulic i Mostów Sp. z o.o.

 

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

15-680 Białystok

ul. Produkcyjna 102

 

 

345 502,25

 

 

48

5,00

 

 

100,00

2

STRABAG Sp. z o.o.

 

Polska

woj. Mazowieckie

pow. Pruszkowski

gm. Pruszków

m. Pruszków

05-800 Pruszków

ul. Parzniewska 10

 

 

384 376,17

85,39

 

 

48

5,00

 

 

90,39

3

BK TRAS Roboty Drogowe

Borsukiewicz SJ

 

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białostocki

gm. Juchnowiec Kościelny

m. Hryniewicze

 

15-378 Białystok

Hryniewicze 66

 

 

 

419 129,77

78,31

 

 

48

5,00

 

 

83,31

4

Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo – Mostowych

TRAKT Sp. z o.o.

Polska

woj. Podlaskie

pow. Wysokomazowiecki

gm. Wysokie Mazowieckie

m. Wysokie Mazowieckie

18-200

Wysokie Mazowieckie

ul. 1 Maja 8

 

 

 

384 193,82

85,43

 

48

5,00

 

 

90,43

7. Oferta  z  najniższą ceną:  –       345 502,25 zł z 23% podatkiem VAT                      

Oferta  z najwyższą  ceną:  -      419 129,77 zł  z 23% podatkiem VAT

8 .Wybrano ofertę  firmy:

Przedsiębiorstwo Eksploatacji

Ulic i Mostów

15-680 Białystok

ul. Produkcyjna 102

za cenę –  345 502,25  zł (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwa złote i dwadzieścia pięć groszy) łącznie z podatkiem VAT.

Oferta ta spełniała wszystkie warunki i uzyskała największą ilość punktów.

Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż pięć dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia i wysłania pism powiadamiających faxem.

 

Białystok, dnia 2016-06-02

 

 Dyrektor PZD w Białymstoku

mgr inż. Marek Jędrzejewski


Treść:

Białystok: Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 B na odcinku Klepacze - Turczyn (Gm. Choroszcz)
Numer ogłoszenia: 54555 - 2016; data zamieszczenia: 17.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku , Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok, woj. podlaskie, tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, faks (085) 740-22-19.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.bialystok.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 B na odcinku Klepacze - Turczyn (Gm. Choroszcz).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Zamawiający oczekuje wykonania n/w robót na odc 535 m: Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) Roboty rozbiórkowe (przepusty, ścianki czołowe, stodoła) Roboty ziemne (wykopy, nasypy) Ułożenie przepustów pod koroną drogi Regulacja pionowa urządzeń Wykonanie kanalizacji deszczowej na odc. 50 m Profilowanie i zagęszczenie podłoża Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego; w-wa wiążąca i ścieralna Humusowanie z obsianiem skarp oraz umocnienie skarp brukowcem Ułożenie przepustów pod zjazdami Ustawienie krawężników betonowych i obrzeży betonowych Wykonanie chodników z płyt betonowych Zjazdy z betonowej kostki brukowej oraz zjazdy z betonu asfaltowego Przebudowa sieci teletechnicznej.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.24.52-5, 45.23.23.10-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.07.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wpłaty wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w jednej z wybranych form: 1) pieniądzu na konto PZD w PKO BP SA 69 1020 1332 0000 1502 0385 7950 2) gwarancjach bankowych, 3) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: - 3 robót budowlanych polegających na: - wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego ( warstwa wiążąca lub ścieralna) w ilości min. 3 000 m2, każda - wykonanie kanalizacji deszczowej lub kanału krytego na odcinku w ilości min. 50 m każda

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) Wykonawca powinien posiadać lub mieć dostęp do wytwórni mas bitumicznych posiadającej certyfikat zakładowej kontroli produkcji zlokalizowanej w odległości nie większej niż 75 km od miejsca prowadzonych robót 2) wykonawca powinien posiadać lub mieć dostęp do laboratorium wykonującego badania laboratoryjne w trakcie wykonywania zamówienia 3) wykonawca powinien posiadać lub mieć dostęp do oznakowania i zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym, zgodnie z:- załącznikiem 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181), - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby, które spełniają następujące wymagania: 1) jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika budowy: minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie : - min. 2 lata doświadczenia przy budowie lub przebudowie dróg na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych, posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalności drogowej (bez ograniczeń) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów, 2) jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika robót instalacyjnych: minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie : - min.2 lata doświadczenia przy budowie lub przebudowie kanalizacji deszczowej na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót kanalizacyjnych, posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (bez ograniczeń ) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów, 3) jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika robót teletechnicznych: minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie : - min.2 lata doświadczenia przy budowie lub przebudowie sieci telefonicznej na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót teletechnicznych,, posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej (bez ograniczeń) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów, 4) obsługa geodezyjna min 1 osoba posiadająca, uprawnienia w zakresie geodezyjna obsługa inwestycji

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien posiadać ważną polisę ubezpieczeniową, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę nie niższą niż 400 000,00 PLN w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  W wykazie należy wykazać roboty na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania doświadczenia;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o posiadaniu oznakowania (wg wzoru Zamawiającego) 2. oświadczenie o laboratorium (wg wzoru Zamawiającego) 3. oświadczenie o oznakowaniu materiałów brukarskich znakiem CE (wg wzoru Zamawiającego)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Gwarancja - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu zakończenia robót, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. Inne zmiany zostały określone w SIWZ - Rozdział V Istotne dla stron postanowienia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.bialystok.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego pokój nr 17 lub za pośrednictwem poczty lub na w/p stronie internetowej..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2016 godzina 09:50, miejsce: W siedzibie Zamawiającego pokój nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

mgr inż. Marek Jędrzejewski

Dyrektor PZD w Białymstoku

Załączniki:

SIWZ Rozdział I-V - SIWZ_Rozdzial_I-V_Przebudowowa_dr._pow._Nr_1549_B_na_odcinku_Klepacze-Turczyn.doc pobierz
SIWZ rozdział VI-1 projekt wykonawczy - roboty drogowe i kanalizacja deszczowa - SIWZ_Rozdzial_VI-1_Projekt_wykonawczy-_roboty_drogowe_i_kanalizacja_deszczowa.zip pobierz
SIWZ Rozdział VI-2 Projekt wykonawczy - przebudowa kabli telekomunikacyjnych - SIWZ_Rozdzial_VI-2_Projekt_wykonawczy-_przebudowa_kabli_telekomunikacyjnych.zip pobierz
SIWZ Rozdział VII specyfikacje techniczne - SIWZ_Rozdzial_VII_Specyfikacje_techniczne.zip pobierz
Pozwolenie na budowę - pozwolenie_na_budowe_Klepacze-Turczyn.pdf pobierz
Pozwolenie na rozbiórkę stodoły - pozwolenie_na_rozbiorke_stodoly.pdf pobierz
Odpowiedz nr 1 na zapytania oferenta z dn. 23.05.2016 - Odpowiedz_na_zapytania_oferenta_z_dn._23.05.2016_Klepacze-Turczyn_na_strone.pdf pobierz