Zamowienie publiczne 35-15/d

Zakończone:

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY

1.     Pełna nazwa zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku

15 – 522 Białystok, Zaścianki, 15-522 Białystok
ul. Szosa Baranowicka 37, tel. 740-22-17,740-21-49, fax. 740-22-19
Sekcja Techniczna.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1509 B Zawyki – Zawyki Ferma przeprowadzono w trybie: przetargu  nieograniczonego w dniu: otwarcie ofert – 14.09.2015 r.

2.     Ogłoszenie o przetargu zamieszczono:

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku,
ul. Szosa Baranowicka 37,  na stronie internetowej oraz w  biuletynie  ZP nr 128037 - 2015  w dniu 28.08.2015 r.

3.     Liczba otrzymanych ofert:      5 ofert
4.     Liczba ofert odrzuconych: - 0 ofert   

  5.     Kryteria wyboru ofert: - cena ofertowa – 95 %

                                                  okres gwarancji -  5%

  6.     W postępowaniu oferty złożyli wymienieni niżej Oferenci i uzyskali punktację :

  Lp

  Nazwa Oferenta

  Siedziba  oferenta

  Adres oferenta

  Cena

  brutto

  Gwarancja

  miesiące

  Punktacja

  1

  INŻYNIERIA

   LĄDOWA

  Bracia Jurczuk s.c.

   

  Polska

  woj. Podlaskie

  pow. Białystok

  gm. Supraśl

  m. Zaścianki

   

  15-521 Zaścianki

  ul. Tadeusza

  Rejtana 8

   

  492 246,00

   

   

  48

   

   

  86,71

  2

                  

   UNIBEP S.A.

   

  Polska

  woj. Podlaskie

  pow. Bielski

  gm. Bielsk Podlaski

  m. Bielsk Podlaski

   

  17-100 Bielsk

  Podlaski

  ul. 3 Maja 19

  634 691,94

  48

   

   

  68,37

  3

  STRABAG Sp. z o.o.

   

  Polska

  woj. Mazowieckie

  pow. Pruszkowski

  gm. Pruszków

  m. Pruszków

  05-800 Pruszków

  ul. Parzniewska 10

  658 825,31

  48

   

   

  66,05

   

  4

  Przedsiębiorstwo

  Drogowo - Mostowe

  MAKSBUD Sp. z o.o.

   

  Polska

  woj. Podlaskie

  pow. Bielsk Podlaski

  gm. Bielsk Podlaski

  m. Bielsk Podlaski

  17-100 Bielsk

  Podlaski

  ul. Mickiewicza 183

  423 394,79

  48

   

   

  100,00

   

  5

  Konsorcjum

  Lider

  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe DRABENT

  partner

  B.K. TRAS Roboty Drogowe

  Borsukiewicz Sp.j

   

  Polska

  woj. Podlaskie

  pow. Białostocki

  gm. Białystok

  m. Białystok

  Polska

  woj. Podlaskie

  pow. Białostocki

  gm. Juchnowiec Kościelny

  m. Hryniewicze

  15-157 Białystok

  ul. Rycerska 1 L, Ł

  15-378 Białystok

  Hryniewicze 66

   

  603 417,99

  48

   

   

   

   

   

  71,66

   

   7. Oferta z najniższą ceną:  –         423 394,79 zł z 23% podatkiem VAT                      

  Oferta  z najwyższą  ceną:  -      658 825,31 zł  z 23% podatkiem VAT

   

  8 .Wybrano ofertę  firmy:

  Przedsiębiorstwo

  Drogowo - Mostowe

  MAKSBUD Sp. z o.o.

  ul. Mickiewicza 183

  17-100 Bielsk Podlaski

  za cenę –  423 394,79  zł  (słownie: czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt dziewięć groszy) łącznie z podatkiem VAT.

  Oferta ta spełniała wszystkie warunki i uzyskała największą ilość punktów.

  Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż pięć dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia i wysłania pism powiadamiających faxem.

  mgr inż. Marek Jędrzejewski

  Dyrektor PZD w Białymstoku

  Białystok, dnia 2015-09-15
  Treść:

  Białystok: Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1509 B Zawyki - Zawyki Ferma
  Numer ogłoszenia: 128037 - 2015; data zamieszczenia: 28.08.2015
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku , Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok, woj. podlaskie, tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, faks (085) 740-22-19.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.bialystok.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1509 B Zawyki - Zawyki Ferma.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I.   Zamawiający oczekuje wykonania n/w robót na odcinku 200m (kanalizacja na odc. 487,5m): Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym Karczowanie pni drzew i karczowanie krzaków Roboty rozbiórkowe Roboty ziemne Ułożenie przepustów pod koroną drogi Wykonanie kanalizacji deszczowej Profilowanie i zagęszczenie podłoża Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa C50/30 Nawierzchnia żwirowa Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w-wa wiążąca i ścieralna Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 10cm Ustawienie balustrady ochronnej sztywnej wykonanej z płaskowników Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej wraz z ustawieniem krawężników i obrzeży Wjazdy i wyjazdy z bram z betonowej kostki brukowej (zjazdy gospodarcze) Zabezpieczenie kabli oraz przepusty kablowe Przebudowa kabli telekomunikacyjnych.

  II.1.5)

  V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • W przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających nie więcej niż 50 % zamówienia podstawowego.

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.24.52-5, 45.23.23.00-5.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2015.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wpłaty wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w jednej z wybranych form: 1) pieniądzu na konto PZD w PKO BP SA 69 1020 1332 0000 1502 0385 7950 2) gwarancjach bankowych, 3) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami).

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: - 3 robót budowlanych polegających na: - wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego ( warstwa wiążąca lub ścieralna) w ilości min. 1 000 m2, każda - wykonanie kanalizacji deszczowej lub kanału krytego na odcinku w ilości min. 300 m każda

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • 1) Wykonawca powinien posiadać lub mieć dostęp do wytwórni mas bitumicznych posiadającej certyfikat zakładowej kontroli produkcji zlokalizowanej w odległości nie większej niż 75 km od miejsca prowadzonych robót 2) wykonawca powinien posiadać lub mieć dostęp do laboratorium wykonującego badania laboratoryjne w trakcie wykonywania zamówienia 3) wykonawca powinien posiadać lub mieć dostęp do oznakowania i zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym, zgodnie z:- załącznikiem 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181), - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729).

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby, które spełniają następujące wymagania: 1) jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika budowy: minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie : - min. 2 lata doświadczenia przy budowie lub przebudowie dróg na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych, posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalności drogowej (bez ograniczeń) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów, 2) jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika robót instalacyjnych: minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie : - min.2 lata doświadczenia przy budowie lub przebudowie kanalizacji deszczowej na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót kanalizacyjnych, posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (bez ograniczeń ) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów, 3) jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika robót teletechnicznych: minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie : - min.2 lata doświadczenia przy budowie lub przebudowie sieci telefonicznej na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót teletechnicznych,, posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej (bez ograniczeń) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów, 4)obsługa geodezyjna min 1 osoba posiadająca, uprawnienia w zakresie geodezyjna obsługa inwestycji

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca powinien posiadać ważną polisę ubezpieczeniową, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę nie niższą niż 400 000,00 PLN w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
   W wykazie należy wykazać roboty na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania doświadczenia;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3.2)

  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1. oświadczenie o posiadaniu oznakowania (wg wzoru Zamawiającego) 2. oświadczenie o laboratorium (wg wzoru Zamawiającego) 3. oświadczenie o oznakowaniu materiałów brukarskich znakiem CE (wg wzoru Zamawiającego)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 95
  • 2 - Gwarancja - 5

   

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu zakończenia robót, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. Inne zmiany zostały określone w SIWZ - Rozdział V Istotne dla stron postanowienia umowy

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.bialystok.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego pokój nr 17 lub za pośrednictwem poczty lub na w/p stronie internetowej..

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.09.2015 godzina 09:50, miejsce: W siedzibie Zamawiającego pokój nr 9.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Dyrektor PZD w Białymstoku

  mgr inż. Marek Jędrzejewski

  Załączniki:

  SIWZ Rozdziały I-V - SIWZ_Rozdzial_I-V_Przebudowowa_dr._pow._Nr_1509_B_Zawyki-Zawyki_Ferma.doc pobierz
  SIWZ Rozdział VI-1 Projekt wykonawczy - roboty drogowe - SIWZ_Rozdzial_VI-1_Projekt_wykonawczy_-_branza_drogowa.pdf pobierz
  SIWZ rozdział VI-2 projekt wykonawczy - kanalizacja deszczowa - SIWZ_Rozdzial_VI-2_Projekt_wykonawczy-kanalizacja_deszczowa.pdf pobierz
  SIWZ Rozdział VI-3 projekt wykonawczy - branża teletechniczna - SIWZ_Rozdzial_VI-3_Projekt_wykonawczy_branza_telekomunikacyjna.pdf pobierz
  SIWZ Rozdział VII Specyfikacje techniczne - SIWZ_Rozdzial_VII_-_specyfikacje_techniczne.pdf pobierz
  Odpowiedz na zapytania oferenta z dn. 04.09.2015 - Odpowiedz_na_zapytania_do_przetargu_z_dn._04.09.2015___Zawyki-Zawyki_Ferma.doc pobierz
  Odpowiedz na zapytania oferenta z dn. 08.09.2015 - Odpowiedz_na_zapytania_do_przetargu_z_dn._08.09.2015_Zawyki-Zawyki_Ferma..pdf pobierz
  Odpowiedz na zapytania oferenta z dn. 09.09.2015 - Odpowiedz_na_zapytania_do_przetargu_z_dn._09.09.2015_Zawyki-Zawyki_Ferma..pdf pobierz