Zamowienie publiczne 32-20/d

Zako鎍zone:


Tre嗆:Og這szenie nr 544757-N-2020 z dnia 2020-05-28 r.

Powiatowy Zarz康 Dróg w Bia造mstoku: „Poprawa przejezdno軼i dróg powiatowych o nawierzchni 篤irowej na terenie powiatu bia這stockiego w 2020 r.” - ZP.2620.32.2020
OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe
Og這szenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó貨inansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
 
O zamówienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, które b璠 realizowa造 zamówienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj osób b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych
Nie

Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia osób nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, osób zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y
Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y
Nie
Post瘼owanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:  
Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj帷ych
Nie

Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, którzy wspólnie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania post瘼owania wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej – maj帷e zastosowanie krajowe prawo zamówie publicznych:  
Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarz康 Dróg w Bia造mstoku, krajowy numer identyfikacyjny 50668101000000, ul. Za軼ianki, Szosa Baranowicka  37   , 15-522  Bia造stok, woj. podlaskie, pa雟two Polska, tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, e-mail pzd@pzd.bialystok.pl, faks (085) 740-22-19.
Adres strony internetowej (URL): www.pzd.bialystok.pl
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub formatów plików, które nie s ogólnie dost瘼ne  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Jednostki organizacyjne administracji samorz康owej
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je瞠li dotyczy):
Podzia obowi您ków mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zamówienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):
 
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokumentów z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)
Tak
www.pzd.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pzd.bialystok.pl

Dost瘼 do dokumentów z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem
Nie
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
Elektronicznie
Nie
adres
 

Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
 
Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofert nale篡 z這篡 osobi軼ie, za po鈔ednictwem operatora pocztowego lub kuriera
Adres:
15-522 Bia造stok, Za軼ianki, Szosa Baranowicka 37 pok. nr 9

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub formatów plików, które nie s ogólnie dost瘼ne
Nie
Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: „Poprawa przejezdno軼i dróg powiatowych o nawierzchni 篤irowej na terenie powiatu bia這stockiego w 2020 r.” - ZP.2620.32.2020
Numer referencyjny: ZP.2620.32.2020
Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz窷ci:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:

Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

Maksymalna liczba cz窷ci zamówienia, na które mo瞠 zosta udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia s roboty budowlane polegaj帷e na poprawie przejezdno軼i dróg powiatowych o nawierzchni 篤irowej na terenie powiatu bia這stockiego w 2020 r. Zamówienie podzielone jest na 2 zadania tj.: Zadanie I - Obwód Drogowo-Mostowy w Bia造mstoku Zadanie II - Obwód Drogowo- Mostowy w Micha這wie Przewidywana powierzchnia do poprawy przejezdno軼i: 10 000,00 m2 na ka盥ym zadaniu.

II.5) Gówny kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Ca趾owita warto嗆 zamówienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje si udzielenie zamówie, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunków na jakich zostan udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiaj帷y przewiduje udzielania zamówie, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Warto嗆 tych zamówie nie przekroczy warto軼i 73 170,73 z netto na wszystkie zadania, w tym Zadanie 1: 36 585,36 z, Zadanie 2: 36 585,36 z.
II.8) Okres, w którym realizowane b璠zie zamówienie lub okres, na który zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi帷ach:    lub dniach:
lub
data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia: 2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepisów
Okre郵enie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre郵enie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
Okre郵enie warunków: 5.1.3. zdolno軼i technicznej lub zawodowej – w celu potwierdzenia spe軟ienia warunku wykonawca winien wykaza si, 瞠: DOTYCZY ZADANIA 1-2 a) wykona (zako鎍zona robota) w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert w niniejszym post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty polegaj帷ej na poprawie przejezdno軼i/naprawie/wykonaniu nawierzchni 篤irowej o warto軼i robót min. 35 000,00 z brutto (Zadanie I)/35 000,00 z brutto (Zadanie II).
Zamawiaj帷y wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk osób wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zamówienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI
O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu
Tak
O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
W zakresie warunku dotycz帷ego zdolno軼i technicznej lub zawodowej: 9.1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zosta造 wykonane (na lub wg za陰cznika nr 5 do SIWZ), z za陰czeniem dowodów okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczególno軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów – inne dokumenty;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
11.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj帷ych si o udzielenie zamówienia ka盥y wykonawca, w celu wst瘼nego potwierdzenia, 瞠 Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu, zobowi您any jest z這篡 do oferty oddzielnie o鈍iadczenia wst瘼ne, o których mowa w pkt. 7.1 SIWZ (na lub wg za陰czników nr 1 i 2 do SIWZ). 11.2. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spe軟iania warunków udzia逝 w post瘼owaniu polega na zasobach innych podmiotów, Wykonawca zobowi您any jest: 11.2.1. zamie軼i informacje o tych podmiotach we wst瘼nych o鈍iadczeniach wykonawcy, sk豉danych na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotycz帷ych spe軟ienia warunków udzia逝 w post瘼owaniu i niepodlegania wykluczeniu – w za陰cznikach nr 1 i 2 do SIWZ, 11.2.2. z這篡 o鈍iadczenie, 瞠 w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powo逝je si w niniejszym post瘼owaniu, nie zachodz podstawy wykluczenia z post瘼owania – w za陰czniku nr 1 do SIWZ, 11.2.3. z這篡 dokumenty, w szczególno軼i zobowi您anie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na lub wg za陰cznika nr 3 do SIWZ), które okre郵a w szczególno軼i: 11.2.3.1. zakres dost瘼nych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 11.2.3.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawc, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 11.2.3.3. zakres i okres udzia逝 innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 11.2.3.4. czy podmiot, na zdolno軼iach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub us逝gi, których wskazane zdolno軼i dotycz. 11.3. W odniesieniu do warunków dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia, wykonawcy mog polega na zdolno軼iach innych podmiotów, je郵i podmioty te zrealizuj roboty budowlane lub us逝gi, do realizacji których te zdolno軼i s wymagane. 11.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowi您a si do udost瘼nienia zasobów, za szkod poniesion przez zamawiaj帷ego powsta陰 wskutek nieudost瘼nienia tych zasobów, chyba 瞠 za nieudost瘼nienie zasobów nie ponosi winy – nie dotyczy. 11.5. Je瞠li zdolno軼i techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, nie potwierdzaj spe軟ienia przez wykonawc warunków udzia逝 w post瘼owaniu lub zachodz wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiaj帷y 膨da b璠zie, aby wykonawca w terminie okre郵onym przez zamawiaj帷ego: 11.5.1. zast徙i ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 11.5.2. zobowi您a si do osobistego wykonania odpowiedniej cz窷ci zamówienia, je瞠li wyka瞠 zdolno軼i techniczne lub zawodowe lub sytuacj finansow lub ekonomiczn. 11.6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiaj帷emu o鈍iadczenie o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy z這篡li oferty w tym post瘼owaniu – Za陰cznik nr 4 do SIWZ. 11.7. W przypadku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wykonawca mo瞠 z這篡 wraz z o鈍iadczeniem dokumenty b康 informacje potwierdzaj帷e, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zakócenia konkurencji w post瘼owaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej

Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa b璠zie zawarta:

Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
Nale篡 poda adres strony internetowej, na której aukcja b璠zie prowadzona:

Nale篡 wskaza elementy, których warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zamówienia:

Nale篡 poda, które informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
termin p豉tno軼i 40,00
cena ofertowa 60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
Minimalne wymagania, które musz spe軟ia wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale篡 poda informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko軼i nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
Nale篡 poda informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj帷e minimalne wymagania, którym musz odpowiada wszystkie oferty:

Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dost瘼ny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:
Sposób post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
Termin sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w ni瞠j wymienionych przypadkach: 1) w zakresie wynagrodzenia: a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez w豉dz ustawodawcz w trakcie trwania Umowy, wynikaj帷ej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i us逝g oraz podatku akcyzowego, okre郵onej w § 4 ust. 1 Umowy; b) w przypadku ustawowej zmiany wysoko軼i minimalnego wynagrodzenia za prac ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 Ustawy z dnia 10 pa寮ziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac (Dz. U. 2018 r., poz. 2177 z pó幡. zm.) - je瞠li zmiany te b璠 mia造 wp造w na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawc - o warto嗆 wynikaj帷 z tych zmian; c) w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spo貫cznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko軼i stawki sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne lub zdrowotne - je瞠li zmiany te b璠 mia造 wp造w na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawc - o warto嗆 wynikaj帷 z tych zmian; d) Zwi瘯szenie warto軼i zamówienia w przypadku wyst徙ienia robót o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp 2) w zakresie terminu w przypadku wyst徙ienia ni瞠j wymienionych okoliczno軼i niezale積ych od Wykonawcy skutkuj帷ych niemo磧iwo軼i dotrzymania terminu okre郵onego w § 2 ust. 1, nie wi璚ej jednak, ni o czas trwania tych okoliczno軼i; a) w przypadku wyst徙ienia warunków atmosferycznych nie pozwalaj帷ych na prowadzenie prac lub uniemo磧iwiaj帷ych zapewnienie ich odpowiedniej jako軼i ( opady atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura powietrza) trwaj帷ych d逝瞠j ni 3 dni przesuni璚ie terminu nie d逝瞠j ni 7 dni; b) wyst徙ienia okoliczno軼i niezale積ych od Wykonawcy (w szczególno軼i opó幡ienia w wydawaniu decyzji, zezwole, uzgodnie itp., do wydania których w豉軼iwe organy s zobowi您ane na mocy przepisów prawa, je瞠li opó幡ienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zosta wydane oraz nie s nast瘼stwem okoliczno軼i, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialno嗆), skutkuj帷ych niemo磧iwo軼i dotrzymania terminu wykonania dokumentacji projektowej, dopuszcza si mo磧iwo嗆 wyd逝瞠nia tego terminu, nie wi璚ej jednak ni o czas trwania tych okoliczno軼i; c) wyst徙ienia warunków terenu budowy odbiegaj帷ych w sposób istotny od przyj皻ych w dokumentacji projektowej, w szczególno軼i napotkania niezinwentaryzowanych lub b喚dnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, lub innych przeszkód w gruncie np. niewybuchów, wykopalisk, przeszkód geologicznych; d) wyst徙ienia przerw w realizacji robót budowlanych, powsta造ch z przyczyn zale積ych od Zamawiaj帷ego, dopuszcza si mo磧iwo嗆 wyd逝瞠nia terminu zako鎍zenia realizacji robót budowlanych, nie wi璚ej jednak ni o czas trwania tych okoliczno軼i; e) zlecenia robót zamiennych, je瞠li terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemo磧iwiaj dotrzymanie pierwotnego terminu umownego; f) wyst徙ienia okoliczno軼i wynikaj帷ych z dzia豉nia si造 wy窺zej (przez któr rozumie si wydarzenia, które w chwili podpisania umowy nie mog造 by przez Strony przewidziane i zosta造 spowodowane przez okoliczno軼i od nich niezale積e takie jak wojna, po瘸r, wiatro這my, susza, powód, inne naturalne kl瘰ki, restrykcje lub prawne rozporz康zenia, rz康u, strajki itp.), uniemo磧iwiaj帷ych wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie, dopuszcza si mo磧iwo嗆 wyd逝瞠nia ka盥ego z terminów o których mowa w § 2, nie wi璚ej jednak ni o czas trwania tych okoliczno軼i; g) zmiany/wprowadzenia podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zg這szenia i po akceptacji Zamawiaj帷ego; h) tak瞠 w innych przypadkach wymienionych w art. 144 ustawy Pzp 2. Zmiany wymienione w ust. 1 pkt. 2 nie stanowi zobowi您ania do wyra瞠nia zgody na ich wprowadzenie do umowy. W przypadku ka盥ej zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 po stronie wnosz帷ego propozycj zmian le篡 udokumentowanie powsta貫j okoliczno軼i i czasu jej trwania. 3. Wszystkie zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie powinny by wprowadzone do umowy aneksem z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewa積o軼i.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
Data: 2020-06-16, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu sk豉dania wniosków, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
Nie
Wskaza powody:

J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
> polski
IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków, które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH


Cz窷 nr: 1 Nazwa: Zadanie I - Obwód Drogowo-Mostowy w Bia造mstoku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia s roboty budowlane polegaj帷e na poprawie przejezdno軼i dróg powiatowych o nawierzchni 篤irowej na terenie powiatu bia這stockiego w 2020 r.Zadanie I - Obwód Drogowo-Mostowy w Bia造mstoku. Przewidywana powierzchnia 10 000 m2
2) Wspólny S這wnik Zamówie(CPV): 45233142-6,

3) Warto嗆 cz窷ci zamówienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi帷ach:
okres w dniach:
data rozpocz璚ia:
data zako鎍zenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa 60,00
termin p豉tno軼i 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Cz窷 nr: 2 Nazwa: Zadanie II - Obwód Drogowo- Mostowy w Micha這wie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia s roboty budowlane polegaj帷e na poprawie przejezdno軼i dróg powiatowych o nawierzchni 篤irowej na terenie powiatu bia這stockiego w 2020 r. Zadanie II - Obwód Drogowo- Mostowy w Micha這wie. Przewidywana powierzchnia: 10 000 m2
2) Wspólny S這wnik Zamówie(CPV): 45233142-6,

3) Warto嗆 cz窷ci zamówienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi帷ach:
okres w dniach:
data rozpocz璚ia:
data zako鎍zenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa 60,00
termin p豉tno軼i 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Za陰czniki:

- 32-ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pobierz
- 32-SIWZ-__poprawa_przejezdnosci_Rozdzial_I-IV.doc pobierz
- SIWZ_Rozdzial_V_Specyfikacje_Techniczne.zip pobierz
- komunikat.pdf pobierz
- video.pdf pobierz
- 32-_info_z_otwarcia_ofert.pdf pobierz
- 32-_ogloszenie_o_wyborze.pdf pobierz