Zamowienie publiczne 29-16/d

Zakończone:

 29/D/2016

 OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY

1.      Pełna nazwa zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
15 – 522 Białystok, Zaścianki, 15-522 Białystok
ul. Szosa Baranowicka 37, tel. 740-22-17,740-21-49, fax. 740-22-19
Sekcja Techniczna.

2.      Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pionowych znaków  drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu do oznakowania dróg powiatowych w roku 2016

             przeprowadzono w trybie: przetargu nieograniczonego w dniu 15.04.2016 r
          Ogłoszenie o przetargu zamieszczono:

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku,
ul. Szosa Baranowicka 37,  na stronie internetowej oraz w  biuletynie  ZP 35707-2016

w dniu 07.04.2016 r,

3.      Liczba otrzymanych ofert:                       7 ofert

4.      Liczba ofert odrzuconych:                       1 oferta

 

5.      Kryteria wyboru ofert:    -  cena ofertowa – 95 %

                                          - termin płatności - 5 %

 

6.      W postępowaniu udział wzięli wymienieni niżej Oferenci i uzyskali punktację :

Lp

Nazwa Oferenta

Siedziba  oferenta

Adres oferenta

  cena

brutto zł

punkty

Termin płatności

punkty

Punktacja

razem

1

 

Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe

„BiG”  Sp. z o.o.

 

Polska

woj. Lubuskie

pow. Świebodziński

gm. Świebodzin

m. Ługów

 

Ługów 18

66-200 Świebodzin

 

 

157 495,08

95,00

30 dni

5,00

 

 

100,00

2

 

JD –Inżynieria Ruchu

Dominik Jerzy

Polska

woj. Mazowieckie

pow. Wołomiński

gm. Zielonka

m. Zielonka

 

 

05-220 Zielonka

ul. Sienkiewicza 45

 

 

179 736.83

30 dni

Oferta odrzucona na podst. art. 89 ust.1 pkt. 2 – jest niezgodna z SIWZ – do oferty załączono niezmieniony kosztorys ofertowy

3

 

CZMUDA GROUP

Sp. z o.o.

 

Polska

woj. Warmińsko

 - Mazurskie

pow. Olsztyński

gm. Dobre Miasto

m. Dobre Miasto

 

11-040 Dobre Miasto

ul. Spichrzowa 1

 

 

 

162 507,48

92,07

30 dni

5,00

 

 

97,07

4

 

TIOMAN

Sp. z o.o. Sp. kom.

 

Polska

woj. Kujawsko

- Pomorskie

pow. Toruń

gm. Łysomice

m. Ostaszewo

 

87-148 Łysomice

Ostaszewo 57E

 

 

181 098,07

82,62

30 dni

5,00

 

 

87,62

5

GZD

Sp. z o.o. Sp. kom.

 

Polska

woj. Warmińsko

- Mazurskie

pow. Olsztyński

gm. Jonkowo

m. Jonkowo

 

11-042 Jonkowo

ul. Lipowa 49a

 

 

168 125,01

88,99

30 dni

5,00

 

 

93,99

6

 

WIMED

Oznakowania Dróg

Sp. z o.o.

 

Polska

woj. Małopolskie

pow. Tarnowski

gm. Tuchów

m. Tuchów

 

33-170 Tuchów

ul. Tarnowska 48

 

 

164 823,69

90,78

30 dni

5,00

 

 

95,78

7

 

ERPLAST Sp. z o.o

Polska

woj. Kujawsko

-Pomorskie

pow. m. Bydgoszcz

gm. m. Bydgoszcz

m. Bydgoszcz

 

85-778 Bydgoszcz

ul. Witebska 27

 

 

 

167 401,77

89,38

30 dni

5,00

 

 

94,38

7. Oferta z najniższą ceną –   157 495,08  zł ( słownie : sto pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i osiem groszy ) z 23% VAT 

    Oferta z najwyższą  ceną –  181 098,07 zł  (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych i siedem groszy   z 23%  VAT)  

8.Wybrano ofertę Firmy:

Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe

„BiG”  Sp. z o.o.

Ługów 18

66-200 Świebodzin

   Za cenę :  157 495,08  zł ( słownie : sto pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i osiem groszy ) z 23% VAT 

Oferta uzyskała najwięcej punktów i spełniała wszystkie warunki.

                              

Białystok, dnia 2016-04-27

 

Dyrektor PZD w Białymstoku

mgr inż. Marek Jędrzejewski


Treść:


Białystok: Dostawa pionowych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu do oznakowania dróg powiatowych w roku 2016 

 

Numer ogłoszenia: 35707 - 2016; data zamieszczenia: 07.04.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok, woj. podlaskie, tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, faks (085) 740-22-19.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.bialystok.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pionowych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu do oznakowania dróg powiatowych w roku 2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa pionowych znaków drogowych do oznakowania dróg powiatowych zgodnie z wykazem załączonym na stronie internetowej Zamawiającego..

II.1.5)

 

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Dostawa znaków drogowych o wartości nie większej niż 29 500,00 zł netto

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.99.22.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.05.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium..

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, (min. 3 zamówień na dostawę znaków, każde o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN (brutto) z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
   Wykazać dostawy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Certyfikat Zgodności WE lub Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych, Deklarację Właściwości Użytkowych lub Aprobatę Techniczną i Krajowy Certyfikat Zgodności z tą aprobatą lub Krajową Deklaracje Zgodności.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena - 95
 • 2. Termin płatności - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.bialystok.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na wyżej podanej stronie internetowej, w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17 lub za pośrednictwem poczty..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2016 godzina 09:50, miejsce: siedziba Zamawiającego pokój nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dyrektor PZD w Białymstoku

 

mgr inż. Marek Jędrzejewski

Załączniki:

SIWZ Rozdział I-V - SIWZ_rozdzialy_I-V_dostawa_znakow_pionowych_2016_-_II_przetarg.doc pobierz
Kosztorys ofertowy zm. 11.04.2016 - kosztorys_ofertowy_2016.xls pobierz
Odpowiedz nr 1 na zapytania oferenta z dn. 12.04.2016 - odpowiedz_na_zapytanie_oferenta_z_dn._12.04.2016_dostawa_pionowych_znakow_na_strone.pdf pobierz
Kosztorys ofertowy zm. 13.04.2016 - kosztorys_ofertowy_2016_oznakowanie_pionowe_zm._13.04.2016.xls pobierz
Kosztorys ofertowy zm. 13.04.2016 (dł. U-20a) - kosztorys_ofertowy_2016_oznakowanie_pionowe_zm._13.04.2016.xls pobierz
Odpowiedz nr 1 na zapytania oferenta z dn. 13.04.2016 - odpowiedz_na_zapytanie_oferenta_z_dn._13.04.2016_dostawa_pionowych_znakow_na_strone.pdf pobierz