Zamowienie publiczne 20-16/d

Zako鎍zone:

20/D/2016

OGΜSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY

1.     Pe軟a nazwa zamawiaj帷ego:

Powiatowy Zarz康 Dróg w Bia造mstoku
15 – 522 Bia造stok, Za軼ianki, 15-522 Bia造stok
ul. Szosa Baranowicka 37, tel. 740-22-17,740-21-49, fax. 740-22-19
Sekcja Techniczna.

2.     Post瘼owanie o udzielenie zamówienia publicznego na Oznakowanie poziome dróg  powiatowych na terenie Powiatu Bia這stockiego

 przeprowadzono w trybie: przetargu nieograniczonego w dniu 18.03.2016 r

3.     Og這szenie o przetargu zamieszczono:

na tablicy og這sze w siedzibie Powiatowego Zarz康u Dróg w Bia造mstoku,
ul. Szosa Baranowicka 37, na stronie internetowej oraz w  biuletynie ZP   nr 20879 -2016 w dniu 01.03.2016

4.     Liczba otrzymanych ofert:                  2 oferty

5.     Liczba ofert odrzuconych:                  1 oferta

6.     Kryteria wyboru ofert:     cena ofertowa – 95 %

                                           termin p豉tno軼i – 5%

7.     W post瘼owaniu oferty z這篡li wymienieni ni瞠j Oferenci i uzyskali punktacj

Lp

Nazwa Oferenta

Siedziba  oferenta

Adres oferenta

  cena

brutto z

Okres p豉tno軼i

Punktacja

Punktacja

razem

 

Przedsi瑿iorstwo

Budownictwa

Drogowo –

In篡nieryjnego S.A.

Polska

woj. Kujawsko - Pomorskie

pow. m. Toru

gm. m. Toru

m. Toru

 

87-100 Toru

ul. Wapienna 10

 

 

150 182,36

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 ustawy PZP ,jest niezgodna z ustaw w oparciu o art. 82 ust 2 ustawy PZP – oferta zosta豉 podpisana  podpisem niepozwalaj帷ym na zidentyfikowanie osoby podpisuj帷ej

2

 

BUDOMOST Sp. z o.o.

 

Polska

woj. Podlaskie

pow. Bia這stocki

gm. Supra郵

m. Za軼ianki

 

15-522 Bia造stok

Szosa Baranowicka 37

Za軼ianki

 

 

144 209,91

95,00

 

 

30 dni

5,00

 

 

 

100,00

 

8.     Oferta  z najni窺z cen:  –   144 209,91  z   z 23% podatkiem VAT                      

Oferta z najwy窺z  cen: –    150 182,36  z z 23% podatkiem VAT

 

9.     Wybrano ofert Firmy:

BUDOMOST Sp. z o.o.

Za軼ianki

Szosa Baranowicka 37

15-522 Bia造stok

za cen –  144 209,91  z  (s這wnie: sto czterdzie軼i cztery tysi帷e dwie軼ie dziewi耩 z這tych i dziewi耩dziesi徠 jeden groszy) 陰cznie z podatkiem VAT.

 

By豉 to jedyna niepodlegaj帷a odrzuceniu oferta z這穎na w tym post瘼owaniu

Podpisanie umowy nast徙i w terminie nie krótszym ni pi耩 dni od dnia przes豉nia niniejszego

 pisma faksem.

Bia造stok, dnia 2016-03-24

 

Dyrektor PZD w Bia造mstoku

mgr in. Marek J璠rzejewski


Tre嗆:

20/D/2016

Bia造stok: Oznakowanie poziome dróg powiatowych na terenie Powiatu Bia這stockiego
Numer og這szenia: 20879 - 2016; data zamieszczenia: 01.03.2016
OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarz康 Dróg w Bia造mstoku , Za軼ianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Bia造stok, woj. podlaskie, tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, faks (085) 740-22-19.

 • Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.pzd.bialystok.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE印ENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Oznakowanie poziome dróg powiatowych na terenie Powiatu Bia這stockiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zamówienia:

1. Wykonanie odnowy (remontu) oznakowania poziomego - materia豉mi cienkowarstwowymi (farbami), zgodnie z za陰czonym zestawieniem oznakowania poziomego dróg powiatowych w ilo軼i - 16 824,96 m²;

2. Wykonanie oznakowania poziomego - materia豉mi cienkowarstwowymi (farbami), zgodnie z za陰czonym zestawieniem oznakowania poziomego dróg powiatowych w ilo軼i - 1 266,52 m².

II.1.5)

V

przewiduje si udzielenie zamówie uzupe軟iaj帷ych:

 • Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zamówie uzupe軟iaj帷ych
 • Wykonanie oznakowania poziomego o warto軼i nie wi瘯szej ni. 50 000,00 z netto

II.1.6) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 45.23.32.21-4.

II.1.7) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty cz窷ciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako鎍zenie: 20.05.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiaj帷y nie wymaga wp豉ty wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEΛIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i do鈍iadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

Wykonawca musi wykaza si do鈍iadczeniem, w wykonaniu (zako鎍zeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: - w ka盥ym roku wykona roboty polegaj帷e na oznakowaniu poziomym dróg ( nowe i odnowa) o powierzchni nie mniejszej ni 10 000 m2

 • III.3.3) Potencja techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

Wykonawca powinien posiada lub mie dost瘼 do oznakowania i zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym, zgodnie z:- za陰cznikiem 1 i 4 do rozporz康zenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó這wych warunków technicznych dla znaków i sygnaów drogowych oraz urz康ze bezpiecze雟twa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181), - rozporz康zeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze郾ia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

Wykonawca dysponuje lub b璠zie dysponowa osobami, które b璠 uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, legitymuj帷ymi si kwalifikacjami zawodowymi, do鈍iadczeniem i wykszta販eniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostan im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofert osoby, które spe軟iaj nast瘼uj帷e wymagania: jedna osoba proponowana do pe軟ienia funkcji kierownika budowy: minimalne kwalifikacje zawodowe, do鈍iadczenie i wykszta販enie : - posiadanie uprawnie budowlanych do kierowania robotami w specjalno軼i drogowej (bez ogranicze) lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane, które zosta造 wydane na podstawie obowi您uj帷ych przepisów

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

Wykonawca musi by ubezpieczony od Odpowiedzialno軼i Cywilnej w zakresie dzia豉lno軼i gospodarczej zwi您anej z przedmiotem zamówienia na kwot min. 200 000,00 z

III.4) INFORMACJA O O名IADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe軟iania przez wykonawc warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o鈍iadczenia o spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przed這篡:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz z za陰czeniem dowodów dotycz帷ych najwa積iejszych robót, okre郵aj帷ych, czy roboty te zosta造 wykonane w sposób nale篡ty oraz wskazuj帷ych, czy zosta造 wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid這wo uko鎍zone;
 • okre郵enie robót budowlanych, których dotyczy obowi您ek wskazania przez wykonawc w wykazie lub z這瞠nia po鈍iadcze, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienale篡cie
  W wykazie wykaza roboty na potwierdzenie spe軟ienia warunku udzia逝 w post瘼owaniu;
 • wykaz osób, które b璠 uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, w szczególno軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zamówienia, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • o鈍iadczenie, 瞠 osoby, które b璠 uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, posiadaj wymagane uprawnienia, je瞠li ustawy nak豉daj obowi您ek posiadania takich uprawnie;
 • op豉con polis, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale篡 przed這篡:

 • o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;
 • wykonawca powo逝j帷y si przy wykazywaniu spe軟iania warunków udzia逝 w post瘼owaniu na zasoby innych podmiotów, które b璠 bra造 udzia w realizacji cz窷ci zamówienia, przedk豉da tak瞠 dokumenty dotycz帷e tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre郵onym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk豉da:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj帷y, 瞠:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zamówienie - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz帷e przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej

 • lista podmiotów nale膨cych do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 瞠 nie nale篡 do grupy kapita這wej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- O鈍iadczenie o posiadanym oznakowaniu robót

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi您ane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin p豉tno軼i - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okre郵enie warunków zmian

W przypadku wyst徙ienia okoliczno軼i niezale積ych od Wykonawcy skutkuj帷ych niemo積o軼i dotrzymania terminu wykonania robót, termin ten mo瞠 ulec przed逝瞠niu, nie wi璚ej jednak, ni o czas trwania tych okoliczno軼i

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost瘼na specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.bialystok.pl
Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mo積a uzyska pod adresem: Na w/p stronie internetowej, w siedzibie Zamawiaj帷ego pokój nr 17 lub za po鈔ednictwem poczty.

IV.4.4) Termin sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert:

18.03.2016 godzina 08:50, miejsce: Siedziba Zamawiaj帷ego pokój nr 9.

IV.4.5) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz帷e finansowania projektu/programu ze 鈔odków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odków z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia: nie

 Dyrektor PZD w Bia造mstoku

mgr in. Marek J璠rzejewski

Za陰czniki:

SIWZ Rozdzia造 I-VI - SIWZ_Rozdzialy_I-VI__Oznakowanie_poziome.doc pobierz