Zamowienie publiczne 2-14/k

Zakończone:

2/SKA/2014

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 1.      Pełna nazwa zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku

Zaścianki

15-522 Białystok, Szosa Baranowicka 37

2.      Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

                  zadanie A: zaopatrzenie w benzynę, olej napędowy i oleje smarowe pojazdów i sprzętu drogowego biura Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku i Obwodu Drogowo – Mostowego w Białymstoku,

                  zadanie B: zaopatrzenie w benzynę, olej napędowy i oleje smarowe pojazdów i sprzętu drogowego w Powiatowego Zarządu Dróg Białymstoku tj. Obwodu Drogowo – Mostowego w Surażu,

     zadanie C:   zaopatrzenie w benzynę, olej napędowy i oleje smarowe pojazdów i sprzętu drogowego Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku tj. Obwodu Drogowo – Mostowego w Michałowie

przeprowadzono w trybie: przetargu nieograniczonego w dniu 07.01.2015 r.

3.      Ogłoszenie o przetargu zamieszczono:

Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku,                        Szosa Baranowicka 37 oraz na jego stronie internetowej oraz biuletynie UZP                                  – Nr 421766- 2014 w dniu 30.12.2014.

4.      Liczba otrzymanych ofert:

Zadanie A - 1 oferta,

Zadanie B – 2 oferty

Zadanie C – 1 oferta

Lp

Nazwa Oferenta

Siedziba  oferenta

Adres oferenta

Punktacja w

kryterium cena

Punktacja w

kryterium odległość

Punktacja łączna

Zadanie A

1

PLUS Spółka Jawna

Jurkiewicz i Syn

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Supraśl

m. Zaścianki

 

Zaścianki

Szosa Baranowicka 58

15-521 Białystok

 

 

80,00

 

 

20,00

 

 

100,00

Zadanie B

1

Stacja Paliw

Gąsowscy Sp.  Jawna

 FULMAX

Polska

woj. podlaskie

pow. białostocki

gm. Łapy

m. Łapy

 

ul. Płonkowska 119

18-100 Łapy

 

79,72

 

4,00

 

83,72

2

Spółdzielnia Usług Rolniczych

Polska

woj. podlaskie

pow. białostocki

gm. Suraż.

m. Suraż

 

ul. Spółdzielcza 1

18-105 Suraż.

 

80,00

 

12,00

 

92,00

Zadanie C

1

BEST

Łukaszuk &Rybiński Spółka j.

Polska

woj. podlaskie

pow. białostocki

gm. Michałowo

m. Michałowo

 

ul. Białostocka 68

16-050 Michałowo

 

 

80,00

 

 

12,00

 

 

92,00

                     

5.      Liczba ofert odrzuconych:

Zadanie A - 0 ofert,

Zadanie B – 0 ofert

Zadanie C – 0 ofert

 6.      Kryteria wyboru ofert: oferta cenowa  - upust               80%

   odległość                                   20%

 

7.      Wybrano następujące oferty:

 

Zadanie A:   PLUS Spółka Jawna

                       Jurkiewicz i Syn                    

                       15-521 Białystok

                                Zaścianki

                      Szosa Baranowicka 58

Cena wybranej oferty obowiązująca w dniu, w dniu złożenia oferty na stacji paliw na której zamawiający będzie realizował zamówienie wynosi:

-      1l  benzyny bezołowiowej 95 oktanowej 4,35 zł  brutto,

od tej kwoty udzielono upustu w wysokości 0,4 %

-        1l oleju napędowego  4,34 zł brutto,

     od tej kwoty udzielono upustu w wysokości 0,4 %

            Odległość od stacji paliw 0,4  km

Była to jedyna oferta złożona na to zadanie i  spełniała wszystkie warunki.

Umowa na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1) ppkt a) ustawy PZP zostanie podpisana w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

 

Zadanie B:                                                                                                                   

Spółdzielnia Usług Rolniczych

18-105 Suraż

ul. Spółdzielcza 1

Cena wybranej oferty obowiązująca w dniu złożenia oferty na stacji paliw na której zamawiający będzie realizował zamówienie wynosi:

za 1l benzyny – 4,32 zł brutto;

      od tej kwoty udzielono upustu w wysokości 0,5 %

za 1l oleju napędowego 4,29 zł brutto;

od tej kwoty udzielono upustu w wysokości 0,5 %

Odległość od stacji paliw 3 km

Była to oferta która  spełniała wszystkie warunki i uzyskała najwyższą punktację

Umowa na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3) ppkt a) ustawy PZP  zostanie podpisana w terminie uzgodnionym z Zamawiającym

 

Zadanie C:

„BEST” Łukaszuk & Rybiński Sp.J

16-050 Michałowo

ul. Białostocka 68

Cena wybranej oferty obowiązująca w dniu w dniu złożenia oferty na stacji paliw na której zamawiający będzie realizował zamówienie wynosi:

za 1l benzyny – 4,49 zł brutto; zaoferowano 0% upust

za 1l oleju napędowego 4,40 zł brutto;  zaoferowano 0% upust

                 Odległość od stacji paliw ok. 2 km

Była to jedyna oferta złożona na to zadanie i  spełniała wszystkie warunki.

Umowa na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1) ppkt a) ustawy PZP zostanie podpisana w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

 

 Dyrektor PZD w Białymstoku

mgr inż. Marek Jędrzejewski

 

 

 

 

 

 

Białystok, dn. 07.01.2015 r.


Treść:

2/SKA/2014

Białystok: Zaopatrzenie z benzynę , olej napędowy i oleje smarowe pojazdów i sprzętu drogowego PZD w Białymstoku
Numer ogłoszenia: 421766 - 2014; data zamieszczenia: 30.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku , Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok, woj. podlaskie, tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, faks (085) 740-22-19.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.bialystok.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaopatrzenie z benzynę , olej napędowy i oleje smarowe pojazdów i sprzętu drogowego PZD w Białymstoku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zaopatrzenie z benzynę , olej napędowy i oleje smarowe pojazdów i sprzętu drogowego PZD w Białymstoku.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • W przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych wartość dostaw uzupełniających może wynieść nie więcej niż o 20 % z kwoty 180 000,00 zł brutto na wszystkie zadania

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.40.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Dostawca powinien posiadać koncesję na handel paliwami płynnymi
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Nie dotyczy
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Dostawca zapewni możliwość dokonywania zakupów przez co najmniej 5 dni roboczych w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 18.00.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 •  
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Odległość stacji paliw - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku pozyskania dodatkowych środków możliwe jest zwiększenie aneksem wartości maksymalnej umowy, ale nie więcej niż o 20 %.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.bialystok.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na wyżej podanej stronie internetowej, w siedzibie Zamawiającego pokój nr 17 lub za pośrednictwem poczty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.01.2015 godzina 08:50, miejsce: siedziba Zamawiającego pokój nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZADANIE A : ZAOPATRZENIE W BENZYNĘ, OLEJ NAPĘDOWY I OLEJE SMAROWE POJAZDÓW I SPRZĘTU DROGOWEGO BIURA POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W BIAŁYMSTOKU I OBWODU DROGOWO-MOSTOWEGO W BIAŁYMSTOKU.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

wartość tej części - 60 000,00 zł brutto.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.40.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 80
  • 2. Odległość od siedziby Zamawiającego - 20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZADANIE B : ZAOPATRZENIE W BENZYNĘ, OLEJ NAPĘDOWY I OLEJE SMAROWE POJAZDÓW I SPRZĘTU DROGOWEGO POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W BIAŁYMSTOKU TJ. OBWODU DROGOWO-MOSTOWEGO W SURAŻU.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

wartość tej części - 60 000,00 zł. brutto

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.40.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 80
  • 2. Odległość stacji paliw od siedziby ODM Suraż - 20

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ZADANIE C ZAOPATRZENIE W BENZYNĘ, OLEJ NAPĘDOWY I OLEJE SMAROWE POJAZDÓW I SPRZĘTU DROGOWEGO PZD W BIAŁYMSTOKU TJ. OBWODU DROGOWO-MOSTOWEGO W MICHAŁOWIE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

wartość tej części - 60 000,00 zł brutto.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.40.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 80
  • 2. Odległość stacji paliw od siedziby ODM Michałowo - 20

 Dyrektor PZD w Białymstoku

mgr inż. Marek Jędrzejewski

Załączniki:

SIWZ - rozdziały I-III ODM Białystok - SIWZ__dostawa_paliwa_zad._A_Bialystok.doc pobierz
SIWZ - rozdzały I-III ODM Suraż - SIWZ__dostawa_paliwa_zad._B_Suraz.doc pobierz
SIWZ - rozdziały I-III ODM Michałowo - SIWZ__dostawa_paliwa_zad._C_Michalowo.doc pobierz