Zamowienie publiczne 19-19/d

Zakończone:


Treść:

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377 B w m. Łopuchowo (gm. Tykocin)”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich
wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób
będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust.
2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe
numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej –
mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 50668101000000, ul. Zaścianki,
Szosa Baranowicka 37 , 15-522 Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, e-mail
pzd@pzd.bialystok.pl, faks (085) 740-22-19.
Adres strony internetowej (URL): www.pzd.bialystok.pl
Adres profilu nabywcy:
Ogłoszenie nr 586705-N-2019 z dnia 2019-08-14 r.
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f3f8d7...
1 z 13 14.08.2019, 14:25
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie
dostępne www.pzd.bialystok.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku
wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z
zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.pzd.bialystok.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pzd.bialystok.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera
Adres:
15-522 Białystok, Zaścianki, Szosa Baranowicka 37 pok. nr 9
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f3f8d7...
2 z 13 14.08.2019, 14:25
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377 B w m. Łopuchowo
(gm. Tykocin)”
Numer referencyjny: PZD.I.ZP.3431/19/D/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: I. Zamawiający oczekuje wykonania n/w robót na odc. 892 m : Odtworzenie trasy i
punktów wysokościowych Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni i karczowanie krzaków Mechaniczne usunięcie warstwy
ziemi urodzjanej (humusu) Roboty rozbiórkowe Roboty ziemne Regulacja pionowa urządzeń Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne
podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Wykonanie warstwy mrozochronnej z piasku gr. 20 cm Mechaniczne oczyszczenie i
skropienie nawierzchni Warstwy mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym
Wyrównanie podbudowy kruszywem naturalnym Nawierzchnie z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna)
Humusowanie skarp z obsianiem Umocnienie skarp brukowcem Ułożenie przepustów rurowych z tworzyw sztucznych pod zjazdami
Oznakowanie pionowe Krawężniki i obrzeża betonowe Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6c Zjazdy gospodarcze z
nawierzchnią z kostki brukowej betonowej Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią z betonu asfaltowego Wykonanie
zjazdów na drogi boczne z nawierzchnią z betonu asfaltowego Kanalizacja deszczowa dł. 521m (kanał glówny) + 42m (przykanaliki)
Przełożenie kabla telefonicznego Układanie rur ochronnych śr. 110mm
II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45232130-2
45233290-8
45232150-8
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f3f8d7...
3 z 13 14.08.2019, 14:25
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie
obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który
został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-07-31
II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: 31.07.2020 r. z zastrzeżeniem, że pierwszy odbiór wykonanych robót oraz
płatność za wykonane roboty będzie mogła nastąpić nie wcześniej niż w dniu 29 lutego 2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać się, że: a) wykonał (zakończona
robota) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu , a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: - 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni z betonu
asfaltowego (warstwa wiążąca lub ścieralna) w ilości min. 3 000 m2 każda; - 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu
kanalizacji deszczowej lub kanału krytego o długości min. 300 mb. b) dysponuje lub będzie dysponował: - osobą, którą skieruje do
realizacji niniejszego zamówienia, jako kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2019 poz. 1186, z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów albo odpowiadające im kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
posiadającą min. 24 miesiące doświadczenia przy budowie, przebudowie lub rozbudowie dróg/ulic na stanowisku kierownika
budowy lub kierownika robót (należy wskazać do oferty); -osobą, którą skieruje do realizacji niniejszego zamówienia, jako
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f3f8d7...
4 z 13 14.08.2019, 14:25
kierownika robót kanalizacyjnych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (bez
ograniczeń), w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186, z późn. zm.) lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiadające im
kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, posiadająca min. 24 miesiące
doświadczenia przy budowie lub przebudowie kanalizacji deszczowej lub kanalizacji sanitarnej na stanowisku kierownika budowy,
kierownika robót kanalizacyjnych lub kierownika robót sanitarnych; -osobą, którą skieruje do realizacji niniejszego zamówienia,
jako kierownika robót teletechnicznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186, z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów albo odpowiadające im kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w
przepisach odrębnych, posiadająca min. 24 miesiące doświadczenia przy budowie lub przebudowie sieci telefonicznej na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika robót teletechnicznych; -osobą, którą skieruje do realizacji niniejszego zamówienia do
geodezyjnej obsługi inwestycji, posiadającą uprawnienia geodezyjne w specjalności geodezyjna obsługa inwestycji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i
nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub
doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje
następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE
NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA
KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 3 USTAWY PZP:
8.1. Wykonawca składa: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. (w przypadku wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym lub polskiej
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zamawiający dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f3f8d7...
5 z 13 14.08.2019, 14:25
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych). 8.2.
Dokumenty podmiotów zagranicznych: 8.2.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 8.2.2. Jeżeli w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem, zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8.2.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu
złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu. 8.3. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu
wymienionego w pkt. 8.1. Zapisy pkt. 8.2 stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: 9.1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane
(na lub wg załącznika nr 5 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – inne dokumenty; 9.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i
doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (na lub wg załącznika nr 6 do SIWZ); 9.3. oświadczenie, że osoby
wymienione w wykazie spełniają warunki wymagane przez Zamawiającego – załącznik nr 7 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
11.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy wykonawca, w celu wstępnego
potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć do
oferty oddzielnie oświadczenia wstępne, o których mowa w pkt. 7.1 SIWZ (na lub wg załącznika nr 1 i 2 do SIWZ). 11.2. W
przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych
podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest: 11.2.1. zamieścić informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu
wykonawcy, składanym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f3f8d7...
6 z 13 14.08.2019, 14:25
niepodlegania wykluczeniu – w załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ, 11.2.2. złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego
zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania – w załączniku nr 1 do SIWZ,
11.2.3. złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia (na lub wg załącznika nr 3 do SIWZ), które określa w szczególności: 11.2.3.1. zakres dostępnych
wykonawcy zasobów innego podmiotu; 11.2.3.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego; 11.2.3.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego; 11.2.3.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi,
których wskazane zdolności dotyczą. 11.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 11.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy – nie
dotyczy. 11.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego
zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 11.5.1. zastąpił
ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 11.5.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części
zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 11.6. Wykonawca, w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z
innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu – Załącznik nr 4 do SIWZ. 11.7. W przypadku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 15.9. Na ofertę składają się: 15.9.1.
wypełniony formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego Rozdział II SIWZ; 15.9.2. kosztorysy ofertowe sporządzone
metodą uproszczoną zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 16 SIWZ wraz z zał. Nr 4.1 do kosztorysu ofertowego tj. wykazem
stawek i narzutów; 15.9.3. informacja o części zamówienia jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy na formularzu
oferty; 15.9.4. oświadczenia, o których mowa w pkt. 7 SIWZ; 15.9.5. oświadczenie umożliwiające dokonanie oceny ofert odnośnie
kryteriów- na formularzu oferty; 15.9.6. pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) w przypadku, gdy
upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o
zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 15.9.7. zaleca się
dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium; 15.9.8. oświadczenie Wykonawcy, że wypełnił obowiązki informacyjne dot. art. 13 lub
14 RODO, na formularzu oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
13.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 36 000,00 złotych. 13.2. Wadium musi obejmować okres związania
ofertą. 13.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 13.3.1. pieniądzu, 13.3.2. poręczeniach
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f3f8d7...
7 z 13 14.08.2019, 14:25
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym, 13.3.3. gwarancjach bankowych, 13.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 13.3.5. poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości. 13.4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 13.5. Wadium wnoszone w pieniądzu
należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP SA 69 1020 1332 0000 1502 0385 7950 13.6. Wadium w
pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 13.7. W przypadku wnoszenia
wadium w formie innej niż w pieniądzu, oryginał dokumentu wadium należy złożyć w pok. Nr 17 Powiatowego Zarządu Dróg w
Białymstoku, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok, w terminie wyznaczonym na złożenie ofert, a kopię należy zamieścić w
ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia do oferty (luzem) oryginału dokumentu wraz z jego kopią wpiętą do oferty.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f3f8d7...
8 z 13 14.08.2019, 14:25
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy
ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich
udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli
licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie zawodowe kierownika budowy 20,00
okres gwarancji 20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f3f8d7...
9 z 13 14.08.2019, 14:25
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące
podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert
wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń
informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f3f8d7...
10 z 13 14.08.2019, 14:25
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo
ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron z zachowaniem warunków określonych w art. 144 ustawy
Prawo zamówień publicznych wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zamawiający przewiduje możliwość
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
2.1. Zmiana terminu realizacji umowy: a) wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających realizację kontraktu w
terminie poprzez wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, siły wyższej uniemożliwiającej prowadzenie robót, dokonywanie
odbioru. b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego: - wstrzymanie robót przez zamawiającego, -
konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, - nieterminowe
przekazanie terenu budowy, dokumentów budowy wymaganych przepisami prawa, c) będą miały miejsce uzasadnione zmiany w
zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego, d) zmiany będące następstwem działania organów administracji, e) jakiegokolwiek opóźnienia,
utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu
przez zamawiającego na terenie wykonywania prac budowlanych, f) działania osób trzecich, nie będących konsekwencją winy
którejkolwiek ze stron, uniemożliwią wykonywanie prac, g) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy
skutkujące niemożnością prowadzenia prac. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania umowy
może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej
jednak niż okres trwania tych okoliczności. 2.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: a) zmiany technologiczne, w szczególności
konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,b)
konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany
obowiązującego prawa lub z uwagi na postęp technologiczny, c) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla
danego elementu robót, d) zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia, e) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót
budowlanych, Ww. zmiany będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a
zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego
powodu kosztom. Wskazane zmiany mogą być powiązane z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych przez strony. 2.3.
Zmiany osobowe Zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej
równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f3f8d7...
11 z 13 14.08.2019, 14:25
zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą
spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2.4. Zmiana wynagrodzenia: a) w
przypadku rezygnacji przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy – w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące
wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty,
które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 2.5 Zmiana podwykonawców: Wystąpi
konieczność dokonania (za zgodą Zamawiającego) zmiany (nowy podwykonawca musi spełnić takie same warunki jak podwykonawca
pierwotny) lub wprowadzenia nowego podwykonawcy z zachowaniem wymagań dotyczących części, które nie mogą być powierzone
podwykonawcy lub tez całkowitej rezygnacji z udziału podwykonawcy. 2.6 Zmiana dokumentacji projektowej : a) Jeżeli zmiany o
których mowa w pkt 2.2 wymagają zmiany specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, strona inicjująca zmianę przedstawi
projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją – o konieczności lub nie – zmiany zgłoszenia oraz
przedmiar. Wymaga to akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez zamawiającego. b) jeżeli zmiana będzie miała wpływ na
wynagrodzenie wykonawcy podstawą obliczenia jej kosztów stanowi projekt zamienny, o którym mowa w pkt a oraz kalkulacja
uproszczona sporządzona w oparciu o uzgodniony z zamawiającym publikator cen jednostkowych robót budowlanych dla kwartału
poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. 2.7. Pozostałe zmiany: a) zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana
stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość
zmianę wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, 3.Wszystkie powyższe
postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być
wprowadzone poprzez zmianę do umowy – aneks. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży udokumentowanie powstałej
okoliczności. 4 Dokonanie nieistotnych zmian (zgodnie z definicją zawartą w art. 36a ust 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane) wynikających z zasad wiedzy technicznej nie stanowi zmiany tej umowy jeżeli nie powoduje istotnego zwiększenia
wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z art. 144 us. 1 pkt.6 ustawy Pzp 5. Inne zmiany określone w Istotnych dla stron postanowieniach
umowy Rozdział V SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-29, godzina: 09:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości
lub części zamówienia: Nie
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f3f8d7...
12 z 13 14.08.2019, 14:25
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na
badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f3f8d7...
13 z 13 14.08.2019, 14:25

Załączniki:

- 19D_-_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pobierz
- 19_D-SIWZ_-_ROZDZIAL_I-V.doc pobierz
- Rozdzial_IV-Kosztorysy__ofertowy,_przedmiary.zip pobierz
- Rozdzial_VI_-_Dokumentacja_projektowa.zip pobierz
- Rozdzial_VII-_Specyfikacje_techniczne.zip pobierz
- zal._nr_8_Lopuchowo.pdf pobierz
- opinia_ZUD_Lopuchowo.pdf pobierz
- odpowiedz___na_zapytania_oferenta__Lopuchowo__na_strone.pdf pobierz
- odpowiedz_nr_2__na_zapytania_oferenta__Lopuchowo_na_strone.pdf pobierz
- 19d_-_INFO_._Z_OTWARCIA_OFERT.pdf pobierz
- 19_D-_ogloszenie_o_wyborze.pdf pobierz