Zamowienie publiczne 15-2016/d

Zakończone:

 15/D/2016

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY

1.      Pełna nazwa zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
15 – 522 Białystok, Zaścianki, 15-522 Białystok
ul. Szosa Baranowicka 37, tel. 740-22-17,740-21-49, fax. 740-22-19
Sekcja Techniczna.

 

2.      Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie ścinki poboczy na wybranych                 odcinkach dróg powiatowych w roku 2016

Zadanie I – na terenie działania ODM Białystok

Zadanie II – na terenie działania ODM Michałowo

Zadanie II – na terenie działania ODM Suraż

przeprowadzono w trybie: przetargu  nieograniczonego w dniu:  26.02.2016 r

3.      Ogłoszenie o przetargu zamieszczono:

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku,
   ul. Szosa Baranowicka 37,  na stronie internetowej oraz w  biuletynie  ZP nr 13403 - 2016;   w dniu 09.02.2016,

4.      Liczba otrzymanych ofert:          Zadanie I  - 5 ofert
                                                                 Zadanie II  - 5 ofert

                                                                Zadanie III  - 5 ofert

 

5.      Liczba ofert odrzuconych:           Zadanie I  - 1 oferta

                                                                 Zadanie II - 1 oferta

                                                                 Zadanie III - 1 oferta

 

6.      Kryteria wyboru ofert: - cena ofertowa – 95 %

                                         - termin płatności -  5%

 

7.      W postępowaniu oferty złożyli wymienieni niżej Oferenci i uzyskali punktację :

 

Zadanie I

Lp

Nazwa Oferenta

Siedziba  oferenta

Adres oferenta

Cena

brutto zł

pkt

Płatność

pkt

Pkt

razem

1

P.P.H.U. RAFIT

Mieczysław Szpilewicz

 

Polska

woj. Lubelskie

pow. Bialski

gm. Wisznice 

m. Wisznice

21-580 Wisznice

ul. Włodawska 4

 

24 468,02

95,00

30

5,00

 

 

100,00

2

FERD

Firma Robót

Inżynieryjnych i Drogowych

Ryszard Bianek

 

Polska

woj. Wielkopolskie

pow. Średzki

gm. Środa Wlkp.

m. Środa Wlkp.

63-000 Środa Wlkp.

ul. Szarych Szeregów 25

35 255,00

65,93

30

5,00

 

 

70,93

3

 

Zakład Usługowo

– Handlowy

Damian Wojtkowiak

Polska

woj. Wielkopolskie

pow. Krotoszyński

gm. Krotoszyn

m. Bożacin

 

63-700 Krotoszyn

ul. Ogrodowa 59

 

77 613,62

29,95

30

5,00

 

 

34,95

4

JWR

Jacek Waszkiewicz

 

Polska

woj. Mazowieckie

pow. Pułtuski

gm. Zatory

m. Burlaki

 

07-217 Zatory

Burlaki 19

47 357,46

49,08

30

5,00

 

 

54,08

5

Firma Budowlano Usługowa

EKO-BUD s.c. 

Elżbieta, Jacek Majdeccy

 

Polska

woj. Wielkopolskie

pow. Wrzesiński

gm. Pyzdry

m. Lisewo

 

 

      Lisewo 39

63-310 Pyzdry

28 965,22

 

30

 

Oferta

odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 -  nie wyjaśniono  prawidłowo rażąco niskiej ceny

 

Zadanie II

Lp

Nazwa Oferenta

Siedziba  oferenta

Adres oferenta

Cena

brutto zł

pkt

Płatność

pkt

Pkt

razem

1

P.P.H.U. RAFIT

Mieczysław Szpilewicz

 

Polska

woj. Lubelskie

pow. Bialski

gm. Wisznice 

m. Wisznice

21-580 Wisznice

ul. Włodawska 4

 

25 528,95

95,00

30

5,00

100,00

2

FERD

Firma Robót

Inżynieryjnych i

Drogowych

Ryszard Bianek

 

Polska

woj. Wielkopolskie

pow. Średzki

gm. Środa Wlkp.

m. Środa Wlkp.

63-000 Środa Wlkp.

ul. Szarych Szeregów 25

36 616,41

66,23

30

5,00

71,23

3

 

Zakład Usługowo

– Handlowy

Damian Wojtkowiak

Polska

woj. Wielkopolskie

pow. Krotoszyński

gm. Krotoszyn

m. Bożacin

 

63-700 Krotoszyn

ul. Ogrodowa 59

 

80 296,37

30,20

30

5,00

35,20

4

JWR

Jacek Waszkiewicz

 

Polska

woj. Mazowieckie

pow. Pułtuski

gm. Zatory

m. Burlaki

 

07-217 Zatory

Burlaki 19

49 186,22

49,30

30

5,00

54,30

5

Firma Budowlano

Usługowa

EKO-BUD s.c. 

Elżbieta, Jacek Majdeccy

 

Polska

woj. Wielkopolskie

pow. Wrzesiński

gm. Pyzdry

m. Lisewo

 

 

      Lisewo 39

63-310 Pyzdry

28 175,77

30

5,00

Oferta

odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 -  nie wyjaśniono prawidłowo rażąco niskiej ceny

Zadanie III

Lp

Nazwa Oferenta

Siedziba  oferenta

Adres oferenta

Cena

brutto zł

pkt

Płatność

pkt

Pkt

razem

1

P.P.H.U. RAFIT

Mieczysław Szpilewicz

 

Polska

woj. Lubelskie

pow. Bialski

gm. Wisznice 

m. Wisznice

21-580 Wisznice

ul. Włodawska 4

 

24 720,26

95,00

30

5,00

100,00

2

FERD

Firma Robót

Inżynieryjnych i

 Drogowych

Ryszard Bianek

 

Polska

woj. Wielkopolskie

pow. Średzki

gm. Środa Wlkp.

m. Środa Wlkp.

63-000 Środa Wlkp.

ul. Szarych Szeregów 25

35 618,43

66,23

30

5,00

71,23

3

 

Zakład Usługowo

– Handlowy

Damian Wojtkowiak

Polska

woj. Wielkopolskie

pow. Krotoszyński

gm. Krotoszyn

m. Bożacin

 

63-700 Krotoszyn

ul. Ogrodowa 59

 

79 211,13

30,20

30

5,00

35,20

4

JWR

Jacek Waszkiewicz

 

Polska

woj. Mazowieckie

pow. Pułtuski

gm. Zatory

m. Burlaki

 

07-217 Zatory

Burlaki 19

47 845,65

49,30

30

5,00

54,30

5

Firma Budowlano

Usługowa

EKO-BUD s.c. 

Elżbieta, Jacek Majdeccy

 

Polska

woj. Wielkopolskie

pow. Wrzesiński

gm. Pyzdry

m. Lisewo

 

 

      Lisewo 39

63-310 Pyzdry

27 888,28

30

 

Oferta

odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 -  nie wyjaśniono prawidłowo rażąco niskiej ceny

 

8. Oferta z najniższą ceną:

                        Zadanie I  –     24 468,02   zł  z 23% podatkiem VAT                      

                        Zadanie II -     25 528,95  zł z 23%  podatkiem VAT

                        Zadanie III -    24 720,26 zł  z 23%  podatkiem VAT                                       

Oferta z najwyższą ceną:

                         Zadanie I  –         77 613,62 zł  z 23% podatkiem VAT

                         Zadanie II -         80 296,37 zł  z 23% podatkiem VAT

                         Zadanie III -       79 211,13 zł  z 23%  podatkiem VAT                                      

 

9.Wybrano ofertę Firmy:

    Zadanie I

                                                            P.H.U. RAFIT

Mieczysław Szpilewicz

21-580 Wisznice

ul. Włodawska 4

za cenę –  24 468,02  zł  (słownie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych i dwa grosze) łącznie z podatkiem VAT.

Oferta ta spełniała wszystkie warunki i uzyskała największą ilość punktów.

 

Zadanie II

P.H.U. RAFIT

Mieczysław Szpilewicz

21-580 Wisznice

ul. Włodawska 4

za cenę –   25 528,95 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych i

                                                       dziewięćdziesiąt pięć groszy) łącznie z  podatkiem VAT.

Oferta ta spełniała wszystkie warunki i uzyskała największą ilość punktów.

 

Zadanie III

P.H.U. RAFIT

Mieczysław Szpilewicz

21-580 Wisznice

ul. Włodawska 4

za cenę –   24 720,26 zł  (słownie: dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia złotych i dwadzieścia sześć groszy) łącznie z  podatkiem VAT.

Oferta ta spełniała wszystkie warunki i uzyskała największą ilość punktów.

Umowy będą podpisane w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wyborze oferty i przesłania pism powiadamiających faxem lub pocztą elektroniczna.

 

Białystok, dnia 2016-03-10

 

 Dyrektor PZD w Białymstoku

mgr inż. Marek Jędrzejewski


Treść:

Białystok: Wykonanie ścinki poboczy na wybranych odcinkach dróg powiatowych w roku 2016
Numer ogłoszenia: 13403 - 2016; data zamieszczenia: 09.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku , Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok, woj. podlaskie, tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, faks (085) 740-22-19.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.bialystok.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie ścinki poboczy na wybranych odcinkach dróg powiatowych w roku 2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie ścinki poboczy przy użyciu ścinarek wraz z transportem gruntu: grubość ścinania 15 cm - 12 780,00 m2; grubość ścinania 20 cm - 30 826,00 m2; grubość ścinania 25 cm - 21 610,50 m2;.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Wykonanie ścinki poboczy na wartość nie większą niż 50 % wartości zamówienia na każde zadanie

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.04.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, w każdym roku wykonać roboty stanowiące przedmiot zamówienia (mechaniczna ścinka poboczy dróg) o wartości min. 80 000,00 zł brutto lub wykonać ścinkę poboczy o wartości min. 300 000,00 zł brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien posiadać lub mieć dostęp do oznakowania i zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym, zgodnie z:- załącznikiem 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181), - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  W wykazie wykazać tylko roboty na potwierdzenie spełnienia warunku doświadczenia;;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o posiadanym oznakowaniu i zabezpieczeniu robót.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin płatności - 5

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 2, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.bialystok.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na ww. stronie internetowej, w siedzibie Zamawiającego pokój nr 17 lub za pośrednictwem poczty..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.02.2016 godzina 08:50, miejsce: Siedziba Zamawiającego pokój nr 9..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie ścinki poboczy na wybranych odcinkach dróg powiatowych w 2016 r - na terenie działania ODM Białystok..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie ścinki poboczy przy użyciu ścinarek wraz z transportem gruntu (grubość ścinania 20 cm) - 21 390 m;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin płatności - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie ścinki poboczy na wybranych odcinkach dróg powiatowych w 2016 r na terenie działania ODM Michałowo..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie ścinki poboczy przy użyciu ścinarek wraz z transportem gruntu (grubość ścinania 15 cm) - 12 780 m2. (grubość ścinania 20 cm) - 9 436 m2.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin płatności - 5

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wykonanie ścinki poboczy na wybranych odcinkach dróg powiatowych w 2016 r na terenie działania ODM Suraż..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie ścinki poboczy przy użyciu ścinarek wraz z transportem gruntu (grubość ścinania 25 cm) - 21 610,50 m2;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin płatności - 5

mgr inż. Marek Jędrzejewski

Dyrektor PZD w Białymstoku

Załączniki:

SIWZ Rozdziały I-VI - SIWZ_Rozdzialy_I-VI_Scinka_poboczy_2016_rok.doc pobierz