Zamowienie publiczne 1-2016/d

Zakończone:

01/D/2016

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY

1.     Pełna nazwa zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
15 – 522 Białystok, Zaścianki, 15-522 Białystok
ul. Szosa Baranowicka 37, tel. 740-22-17,740-21-49, fax. 740-22-19
Sekcja Techniczna.

2.     Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mieszanki mineralno – asfaltowej 

wytwarzanej na zimno do usuwania ubytków  w nawierzchniach bitumicznych

      przeprowadzono w trybie: przetargu nieograniczonego w dniu 14.01.2016 r

3.     Ogłoszenie o przetargu zamieszczono:

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku,
ul. Szosa Baranowicka 37, w dniu: 05-01-2016 ,  na stronie internetowej oraz w  biuletynie ZP

nr 5168-2015

4.     Liczba otrzymanych ofert:                       4 oferty

5.     Liczba ofert odrzuconych:                       0 ofert

6.     Kryteria wyboru ofert:

cena ofertowa – 80 %

 jakość             - 20 %

7.     W postępowaniu udział wzięli wymienieni niżej Oferenci i uzyskali punktację :

Lp

Nazwa Oferenta

Siedziba  oferenta

Adres oferenta

Cena

brutto

1 Mg

 

Punkt

w kryt.

 cena

Punktacja

w kryt. jakość

Punk

tacja łączna

1

Agnieszka Górniak

Zakład Usługowo –

Handlowy

DEGAMEX

Polska

woj. Świętokrzyskie

pow. Staszowski

gm. Połaniec

m. Kamieniec

 

Kamieniec 8

28-230 Połaniec

 

 

 

 

485,23 zł

 

 

 

73,00

 

 

 

20,00

 

 

 

93,00

2

Rejon Robót

 Drogowych

DROG-BUD Sp. z o.o.

Polska

woj. Małopolskie

pow. Chrzanowski

gm. Alwernia

m. Alwernia

 

ul. Krasickiego 18A

32-566 Alwernia

 

 

 

 

452,64 zł

 

 

 

78,26

 

 

 

20,00

 

 

 

98,20

3

Przedsiębiorstwo

 Robót Drogowych

w Ełku sp. z o.o.

 

Polska

woj. Warminsko - Mazurskie

pow.Ełcki

gm. Ełk

m. Ełk

 

 

ul. Kolonia 1

19-300 Ełk

 

 

 

 

442,80 zł

 

 

 

80,00

 

 

 

20,00

 

 

 

100,00

4

ReDrog s.c.

Bożena Krzyżak

Wojciech Krzyżak

Polska

woj. Małopolskie

pow. Brzeski

gm. Iwkowa

m. Porąbka Iwkowska

 

Porąbka Iwkowska 32

32-862 Porąbka Iwkowska

 

 

 

473,55 zł

 

 

 

74,81

 

 

 

20,00

 

 

 

94,91

 

8.      Oferta z najniższą ceną –  442,80  zł/Mg (słownie: czterysta czterdzieści dwa złote i 80/100 )

                                                                     z 23% VAT

    Oferta z najwyższą  ceną – 485,23 zł/Mg (słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć złotych i 23/100)

                                                                                  z 23%VAT

9.Wybrano ofertę Firmy:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o.

19-300 Ełk , ul. Kolonia 1

Cena netto za 1Mg mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno  –     360,00 zł                                       

Podatek VAT 23%                                                                -       82,80 zł                                                   

Cena brutto za 1Mg mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno –     442,80 zł

Była to oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów i spełniała wszystkie warunki.

Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż pięć dni od dnia przesłania pism powiadamiających faksem.

Białystok, dnia 2016-01-22

 


 Dyrektor PZD w Białymstoku

mgr inż. Marek Jędrzejewski


Treść:

Białystok: Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej wytwarzanej na zimno do usuwania ubytków w nawierzchniach bitumicznych.
Numer ogłoszenia: 89 - 2016; data zamieszczenia: 05.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku , Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok, woj. podlaskie, tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, faks (085) 740-22-19.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.bialystok.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej wytwarzanej na zimno do usuwania ubytków w nawierzchniach bitumicznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy mieszanki mineralno-asfaltowej przeznaczonej do usuwania ubytków w nawierzchniach bitumicznych sposobem na zimno. Mieszanka mineralno-bitumiczna musi spełniać n/w wymagania: 1/ wykonana z kruszywa łamanego (w 100%) o wymiarach ziaren do 8 mm; 2/ lepiszcze modyfikowane; 3/ zawartość asfaltu w mieszance zgodnie z Aprobatą Techniczną danego wyrobu; 4/ szybkie i trwałe naprawy nawierzchni bitumicznych przy jej użyciu (przygotowana do bezpośredniego zastosowania z opakowania); 5/ doskonałą przyczepność do podłoża i wypełnienia ubytków mieszanką mineralno- asfaltową o jednorodnym wyglądzie; 6/ wbudowanie nie wymagające smarowania krawędzi ubytków nawierzchni oraz nadawania regularnego kształtu krawędziom; 7/ wykonywanie remontów w temperaturze od -10 o C do +30oC; 8/ prowadzenie remontu nawierzchni bez zastosowania specjalistycznego sprzętu np. walców drogowych ( zagęszczenie płytą wibracyjną lub kołami samochodu); 9/ oddanie remontowanej nawierzchni do eksploatacji natychmiast po wbudowaniu mieszanki mineralno-asfaltowej; 10/ możliwość przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej przez okres 12 miesięcy bez utraty jej właściwości fizyko-chemicznych; (data produkcji na każdym worku); 11/ posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w drogownictwie wydanej przez IBDM w Warszawie - należy załączyć do oferty. Mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno powinna być pakowana w worki o masie 20-35 kg i dostarczana do: Obwodu Drogowo-Mostowego w Białymstoku, ul. Borsucza 2 Obwodu Drogowo-Mostowego w Michałowie, ul. Białostocka 70 Obwodu Drogowo-Mostowego w Surażu, ul. Piłsudskiego 61 Mieszanka mineralno-asfaltowa będzie dostarczana transportem dostawcy sukcesywnie w miarę potrzeb PZD w Białymstoku w ciągu całego roku, tj. do 31.12.2016 r. Jednorazowa dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej będzie wynosić ok. 25 Mg, a dostawca zostanie poinformowany o jej odbiorze w odpowiednim terminie. Zamawiający przewiduje, że ogólna wartość dostaw mieszanki mineralno-asfaltowej nie przekroczy kwoty 125.000,00 zł. Uwaga. W przypadku uzyskania dodatkowych środków finansowych na ten cel Zamawiający może aneksem do umowy zwiększyć max kwotę brutto - nie więcej jednak niż o 20 %.

II.1.5)

x
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Dostawa mieszanki o wartości nie większej niż 25 000,00 zł. brutto                                                    

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.37.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dostawy musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, a) co najmniej 1 dostawy w każdym roku odpowiadającej swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia (dostawa mieszanki mineralno asfaltowej na zimno) o wartości min. 100 000,00 zł brutto. b)Wykonawca musi posiadać aktualną aprobatę techniczną wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub inny dokument równoważny potwierdzające, że dostarczana mieszanka odpowiada wymaganiom zawartym w opisie przedmiotu zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował środkami transportu do przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej w ilości zapewniającej dostawy zgodnie z potrzebami Zamawiającego

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  w wykazie podać dostawy na potwierdzenie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia;;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Aktualną aprobatę techniczną dla produkowanej mieszanki mineralno-asfaltowej wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, lub inny dokument równoważny

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - jakość dotychczasowych dostaw dla PZD - 20

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych wartość dostawy zostanie zwiększona aneksem max. 20 %

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.bialystok.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na wyżej podanej stronie internetowej, w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17 lub za pośrednictwem poczty..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.01.2016 godzina 09:50, miejsce: siedziba Zamawiającego pok. nr 9..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

mgr inż. Marek Jędrzejewski

Dyrektor PZD w Białymstoku

Załączniki:

SIWZ Rozdziały I-IV - SIWZ_dostawa_mieszanki_mineralno-asfaltowej_na_zimno_2016.doc pobierz