Zamowienie publiczne 1-18/d

Zako鎍zone:

01/D/2018

Og這szenie nr 500025787 –N- 2018 z dnia 2018-02-05 r.

Powiatowy Zarz康 Dróg w Bia造mstoku: Dostawa emulsji asfaltowej niemodyfikowanej szybkorozpadowej C65 B4 RC oraz kruszywa 豉manego 2/5 , 5/11 mm .

OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe

Og這szenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó貨inansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej nie

Zamówienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: tak
Numer og這szenia: 501446-N-2018

Og這szenie o zmianie og這szenia zosta這 zamieszczone w Biuletynie Zamówie Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiatowy Zarz康 Dróg w Bia造mstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 5066810100000, ul. Za軼ianki, Szosa Baranowicka 37, 15522 Bia造stok, woj. podlaskie, pa雟two Polska, tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, e-mail pzd@pzd.bialystok.pl, faks (085) 740-22-19.
Adres strony internetowej (url): www.pzd.bialystok.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorz康owej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego:

Dostawa emulsji asfaltowej niemodyfikowanej szybkorozpadowej C65 B4 RC oraz kruszywa 豉manego 2/5 , 5/11 mm .

Numer referencyjny(je瞠li dotyczy): 01/D/2017

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:

Zamówienie obejmuje dostawy kationowej emulsji asfaltowej niemodyfikowanej szybkorozpadowej C 65 B4 RC oraz kruszywa 豉manego o uziarnieniu 2/5, 5/11 mm. W zwi您ku z tym, i emulsja asfaltowa i kruszywo 豉mane b璠 odbierane od Dostawcy przez Zamawiaj帷ego, do zasobników pojazdu podstawionego przez Zamawiaj帷ego, odbiór w/w materiaów musi odbywa si na jednym placu. Dostawa obejmuje równie za豉dunek materiaów do podstawionego pojazdu Zamawiaj帷ego. Odleg這嗆 siedziby Dostawcy od bazy Obwodu Drogowo- Mostowego w Micha這wie, ul. Bia這stocka 80, od bazy Obwodu Drogowo-Mostowego w Sura簑, ul. Pi連udskiego 61 oraz od bazy Obwodu Drogowo- Mostowego w Bia造mstoku, ul. Borsucza 2 powinna by mniejsza od 50 km. Dostawy b璠 prowadzone w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2018r. Zamawiaj帷y przewiduje warto嗆 dostaw do kwoty 500.000,00 z.

II.4) Informacja o cz窷ciach zamówienia:
Zamówienie by這 podzielone na cz窷ci: nie

II.5) Gówny Kod CPV: 44113700-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Og這szenie dotyczy zako鎍zenia dynamicznego systemu zakupów nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/02/2018
IV.2) Ca趾owita warto嗆 zamówienia

Warto嗆 bez VAT 406504.07
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z pa雟tw nieb璠帷ych cz這nkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drog elektroniczn: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zosta這 udzielone wykonawcom wspólnie ubiegaj帷ym si o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: BUDOMOST Sp. o.o
Email wykonawcy: oferty@budomost.com.pl
Adres pocztowy: Za軼ianki, Szosa Baranowicka 37
Kod pocztowy: 15-522
Miejscowo嗆: Bia造stok
Kraj/woj.: podlaskie
Wykonawca jest ma造m/鈔ednim przedsi瑿iorc: tak

Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa cz這nkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa nie b璠帷ego cz這nkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO列I ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/warto嗆 umowy 500000.00
Oferta z najni窺z cen/kosztem 500000.00
Oferta z najwy窺z cen/kosztem 500000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie
Warto嗆 lub procentowa cz窷 zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Dyrektor PZD w Bia造mstoku

mgr in. Marek J璠rzejewski


Tre嗆:

Og這szenie nr 501446-N-2018 z dnia 2018-01-08 r.

Powiatowy Zarz康 Dr鏬 w Bia造mstoku: Dostawa emulsji asfaltowej niemodyfikowanej szybkorozpadowej C65 B4 RC oraz kruszywa 豉manego 2/5 , 5/11 mm
OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Dostawy
Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe
Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego
Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej Nie
Nazwa projektu lub programu
O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych Nie
Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y
Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y Nie
Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania Nie
Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych Nie
Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej Nie
W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej – maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarz康 Dr鏬 w Bia造mstoku, krajowy numer identyfikacyjny 5066810100000, ul. Za軼ianki, Szosa Baranowicka 37 , 15522 Bia造stok, woj. podlaskie, pa雟two Polska, tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, e-mail pzd@pzd.bialystok.pl, faks (085) 740-22-19.
Adres strony internetowej (URL): www.pzd.bialystok.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Jednostki organizacyjne administracji samorz康owej
I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):
Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL) Nie
Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia
Tak
www.pzd.bialystok.pl
Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem
Tak
15-522 Bia造stok, Za軼ianki, Szosa Baranowicka 37 pok nr 17
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
Elektronicznie Nie
adres
Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏: Nie
Inny spos鏏:
Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏: Tak
Inny spos鏏:
Ofert nale篡 z這篡 osobi軼ie, za po鈔ednictwem operatora pocztowego lub za po鈔ednictwem pos豉鎍a
Adres:
15-522 Bia造stok, Za軼ianki, Szosa Baranowicka 37 pok. nr 9
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne Nie
Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA
II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Dostawa emulsji asfaltowej niemodyfikowanej szybkorozpadowej C65 B4 RC oraz kruszywa 豉manego 2/5 , 5/11 mm
Numer referencyjny: 1/D/2018
Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy
II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:
Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:
Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:
II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Zam闚ienie obejmuje dostawy kationowej emulsji asfaltowej niemodyfikowanej szybkorozpadowej C 65 B4 RC oraz kruszywa 豉manego o uziarnieniu 2/5, 5/11 mm. W zwi您ku z tym, i emulsja asfaltowa i kruszywo 豉mane b璠 odbierane od Dostawcy przez Zamawiaj帷ego, do zasobnik闚 pojazdu podstawionego przez Zamawiaj帷ego, odbi鏎 w/w materia堯w musi odbywa si na jednym placu. Dostawa obejmuje r闚nie za豉dunek materia堯w do podstawionego pojazdu Zamawiaj帷ego. Odleg這嗆 siedziby Dostawcy od bazy Obwodu Drogowo- Mostowego w Micha這wie, ul. Bia這stocka 80, od bazy Obwodu Drogowo-Mostowego w Sura簑, ul. Pi連udskiego 61 oraz od bazy Obwodu Drogowo- Mostowego w Bia造mstoku, ul. Borsucza 2 powinna by mniejsza od 50 km. Dostawy b璠 prowadzone w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2018r. Zamawiaj帷y przewiduje warto嗆 dostaw do kwoty 500.000,00 z.
II.5) G堯wny kod CPV: 44113700-2
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:
(w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 – szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)
II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Dostawa emulsji asfaltowej niemodyfikowanej szybkorozpadowej C65 B4RC oraz kruszywa 豉manego o uziarnieniu 2/5 , 5/11 mm o warto軼i nie wi瘯szej ni 100 000,00 z brutto.
II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
miesi帷ach: lub dniach:
lub
data rozpocz璚ia: lub zako鎍zenia: 2018-11-30
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie stawia w tym zakresie warunk闚
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie stawia w tym zakresie warunk闚
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
Okre郵enie warunk闚:
Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: Nie
Informacje dodatkowe: 1/ Emulsja powinna posiada krajow ocen techniczn lub aprobat techniczn wydan przez uprawnion jednostk i Certyfikat Zak豉dowej Kontroli Produkcji wydany przez jednostk notyfikacyjn wyznaczon przez UE – Instytut Testowania i Certyfikacji i spe軟ia warunki okre郵one w „Wymaganiach technicznych. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT- 3 Emulsje asfaltowe 2009.” – IBDiM – Warszawa 2009. 2/ Kruszywo powinno by zgodne z „WT-1 2010 Wymaganiami technicznymi. Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowych i powierzchniowych utrwale na drogach krajowych.” Ponadto kruszywo powinno by czyste i suche.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI
O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
Tak
O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji Nie
III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:
III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Dla emulsji za陰czy krajow ocen techniczn lub aprobat techniczn wydan przez uprawnion jednostk i Certyfikat Zak豉dowej Kontroli Produkcji wydany przez jednostk notyfikacyjn wyznaczon przez UE – Instytut Testowania i Certyfikacji.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia: Nie
Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych: Nie
Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej nie
Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawc闚
Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
Maksymalna liczba wykonawc闚
Kryteria selekcji wykonawc闚:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:
Umowa ramowa b璠zie zawarta:
Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:
Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:
Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:
Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:
Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin p豉tno軼i 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:
Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:
Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:
Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:
Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:
Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:
Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W przypadku pozyskania dodatkowych 鈔odk闚 Zamawiaj帷y zwi瘯szy warto嗆 umowy o kwot nie wi瘯sz ni 100 000,00 z brutto.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):
字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
Data: 2018-01-17, godzina: 09:50,
Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem): Nie
Wskaza powody:
J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
> polski
IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH
Dyrektor PZD w Bia造mstoku
mgr in. Marek J璠rzejewski

Za陰czniki:

SIWZ Rozdzia造 I-V - SIWZ__Dostawa_emulsji_i_kruszywa__2018_r_Rozdzial_I-V.doc pobierz
Informacja z otwarcia ofert w dniu 17.01.2018 r - Informacja_z_otwarcia_ofert_dostawa_emulsji_i_kruszywa_17.01.2018..pdf pobierz
Og這szenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_emulsja_i_kruszywo.pdf pobierz