Zamowienie publiczne 02-18/m

Zako鎍zone:

Og這szenie nr 500185374-N-2018 z dnia 06-08-2018 r.
Powiatowy Zarz康 Dróg w Bia造mstoku: Przebudowa przepustu w ci庵u drogi powiatowej Nr 1291B w miejscowo軼i Woronicze (gm. Supra郵) - pe軟ienie obowi您ków inspektora nadzoru

OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Us逝gi
Zamieszczanie og這szenia:  obowi您kowe 
Og這szenie dotyczy:  zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó貨inansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej nie
Zamówienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zamówie Publicznych:  tak
Numer og這szenia: 581946-N-2018
Og這szenie o zmianie og這szenia zosta這 zamieszczone w Biuletynie Zamówie Publicznych:  nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarz康 Dróg w Bia造mstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 5066810100000, ul. Za軼ianki, Szosa Baranowicka  37, 15522   Bia造stok, woj. podlaskie, pa雟two Polska, tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, e-mail pzd@pzd.bialystok.pl, faks (085) 740-22-19.
Adres strony internetowej (url): www.pzd.bialystok.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorz康owej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego:
Przebudowa przepustu w ci庵u drogi powiatowej Nr 1291B w miejscowo軼i Woronicze (gm. Supra郵) - pe軟ienie obowi您ków inspektora nadzoru
Numer referencyjny(je瞠li dotyczy): 02/M/2018
II.2) Rodzaj zamówienia: Us逝gi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:
Pe軟ienie nadzoru inwestorskiego obejmuje: - roboty w zakresie przebudowy przepustu i drogi w obr瑿ie rozkopu. Orientacyjne terminy pe軟ienia nadzoru: - od dnia zawarcia umowy do odbioru ko鎍owego i pogwarancyjnego robót budowlanych, - okres gwarancyjny – 84 miesi璚y od daty potwierdzenia usuni璚ia wad stwierdzonych przy odbiorze ko鎍owym przedmiotu umowy na roboty budowlane. Planowany okres realizacji robót: - rozpocz璚ie nie pó幡iej ni – w dniu przekazania placu budowy - zako鎍zenie robót – do dnia 01.10.2018r. W sytuacji przed逝瞠nia okresu realizacji zadania, inspektor / inspektorzy/ nadzoru inwestorskiego zobowi您ani s równie do sprawowania nadzoru nad robotami w tym dodatkowym okresie bez zmiany wysoko軼i wynagrodzenia.
II.4) Informacja o cz窷ciach zamówienia:
Zamówienie by這 podzielone na cz窷ci: nie
II.5) Gówny Kod CPV: 71247000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony
III.2) Og這szenie dotyczy zako鎍zenia dynamicznego systemu zakupów nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/07/2018
IV.2) Ca趾owita warto嗆 zamówienia
Warto嗆 bez VAT 3 658.54
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z pa雟tw nieb璠帷ych cz這nkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drog elektroniczn:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zosta這 udzielone wykonawcom wspólnie ubiegaj帷ym si o udzielenie: nie
Nazwa wykonawcy: Budownictwo Komunikacyjne in. Maria Gawryluk
Email wykonawcy: gawmaria@interia.pl
Adres pocztowy: ul. Transportowa 16/24
Kod pocztowy: 15-399
Miejscowo嗆: Bia造stok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest ma造m/鈔ednim przedsi瑿iorc:tak
Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa cz這nkowskiego Unii Europejskiej:  nie
Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa nie b璠帷ego cz這nkiem Unii Europejskiej:nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO列I ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto嗆 umowy 6 998.70
Oferta z najni窺z cen/kosztem 6 998.70
Oferta z najwy窺z cen/kosztem 6 998.70
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

 Dyrektor PZD w Bia造mstoku

mgr in. Marek J璠rzejewski


Tre嗆:

02/M/2018

Og這szenie nr 581946-N-2018 z dnia 2018-07-02 r.

Powiatowy Zarz康 Dróg w Bia造mstoku: Przebudowa przepustu w ci庵u drogi powiatowej Nr 1291 B w miejscowo軼i Woronicze (gm. Supra郵) - pe軟ienie obowi您ków inspektora nadzoru
OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - Us逝gi

Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

Og這szenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó貨inansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, które b璠 realizowa造 zamówienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj osób b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych Nie
Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia osób nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, osób zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y Nie

Post瘼owanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj帷ych Nie
Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, którzy wspólnie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania post瘼owania wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej – maj帷e zastosowanie krajowe prawo zamówie publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarz康 Dróg w Bia造mstoku, krajowy numer identyfikacyjny 5066810100000, ul. Za軼ianki, Szosa Baranowicka  37 , 15522   Bia造stok, woj. podlaskie, pa雟two Polska, tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, e-mail pzd@pzd.bialystok.pl, faks (085) 740-22-19.
Adres strony internetowej (URL): www.pzd.bialystok.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub formatów plików, które nie s ogólnie dost瘼ne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Jednostki organizacyjne administracji samorz康owej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je瞠li dotyczy):

Podzia obowi您ków mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zamówienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokumentów z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL) Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.pzd.bialystok.pl
Dost瘼 do dokumentów z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
Elektronicznie Nie
adres

Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: Ofert nale篡 z這篡 osobi軼ie, za po鈔ednictwem operatora pocztowego lub kuriera
Adres: 15-522 Bia造stok, Za軼ianki, Szosa Baranowicka 37 pok. nr 9
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub formatów plików, które nie s ogólnie dost瘼ne Nie
Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Przebudowa przepustu w ci庵u drogi powiatowej Nr 1291 B w miejscowo軼i Woronicze (gm. Supra郵) - pe軟ienie obowi您ków inspektora nadzoru
Numer referencyjny:
2/M/2018
Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Us逝gi
II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz窷ci: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:

Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:
Maksymalna liczba cz窷ci zamówienia, na które mo瞠 zosta udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Pe軟ienie nadzoru inwestorskiego obejmuje: - roboty w zakresie przebudowy przepustu i drogi w obr瑿ie rozkopu. Orientacyjne terminy pe軟ienia nadzoru: - od dnia zawarcia umowy do odbioru ko鎍owego i pogwarancyjnego robót budowlanych, - okres gwarancyjny – 84 miesi璚y od daty potwierdzenia usuni璚ia wad stwierdzonych przy odbiorze ko鎍owym przedmiotu umowy na roboty budowlane. Planowany okres realizacji robót: - rozpocz璚ie nie pó幡iej ni – w dniu przekazania placu budowy - zako鎍zenie robót – do dnia 01.10.2018r. W sytuacji przed逝瞠nia okresu realizacji zadania, inspektor / inspektorzy/ nadzoru inwestorskiego zobowi您ani s równie do sprawowania nadzoru nad robotami w tym dodatkowym okresie bez zmiany wysoko軼i wynagrodzenia.
II.5) Gówny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Ca趾owita warto嗆 zamówienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje si udzielenie zamówie, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunków na jakich zostan udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane b璠zie zamówienie lub okres, na który zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi帷ach:    lub dniach:
lub
data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia: 2018-10-01
II.9) Informacje dodatkowe: Pe軟ienie obowi您ków inspektora nadzoru do odbioru ko鎍owego oraz w okresie gwarancji

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepisów
Okre郵enie warunków: Zamawiaj帷y nie stawia w tym zakresie 瘸dnych wymaga
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre郵enie warunków: Zamawiaj帷y nie stawia w tym zakresie 瘸dnych wymaga
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
Okre郵enie warunków:

1. Wykonawca musi wykaza si do鈍iadczeniem w wykonaniu (zako鎍zeniu) w okresie 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy to w tym okresie co najmniej 2 us逝g, polegaj帷ych na pe軟ieniu nadzoru inwestorskiego nad budow/przebudow obiektu in篡nierskiego o konstrukcji z blachy karbowanej o 鈍ietle poziomym B = min. 1,00m, ka盥a. Jako wykonanie us逝gi nale篡 rozumie pe軟ienie obowi您ków inspektora nadzoru w ca造m okresie realizacji zadania tj. od dnia przekazania placu budowy do dnia wystawienia 安iadectwa Przej璚ia/Protoko逝 odbioru robót.

2. Wykonawca dysponuje lub b璠zie dysponowa osobami, które b璠 uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, legitymuj帷ymi si kwalifikacjami zawodowymi, do鈍iadczeniem i wykszta販eniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostan im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofert osoby, które spe軟iaj nast瘼uj帷e wymagania: a) jedn osob proponowan do pe軟ienia funkcji inspektora nadzoru, która posiada minimalne do鈍iadczenie i kwalifikacje:

1) wykonywa豉 samodzieln funkcj techniczn na: min. 2 zadaniach polegaj帷ych na budowie/ przebudowie obiektu in篡nierskiego o konstrukcji z blachy karbowanej o 鈍ietle poziomym B=min.1,00m, ka盥e, na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiaj帷y wymaga by powy窺ze zadania by造 prowadzone przy udziale tej osoby od przekazania placu budowy do co najmniej wystawienia 安iadectwa przej璚ia / Protokó逝 odbioru robót /

2) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalno軼i drogowej (bez ogranicze)/mostowej (bez ogranicze) lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane, które zosta造 wydane na podstawie obowi您uj帷ych przepisów
Zamawiaj帷y wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk osób wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zamówienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W ofercie wpisa imi i nazwisko inspektora nadzoru wraz z informacj o jego do鈍iadczeniu

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu Tak
O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1)odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
a) Wykaz us逝g nadzoru w zakresie niezb璠nym do wykazania spe軟iania warunku wiedzy i do鈍iadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto軼i, daty i miejsca wykonania, na formularzu zgodnym z tre軼i za陰cznika Nr 5 Nale篡 wykaza us逝gi potwierdzaj帷e spe軟ienie warunku, o którym mowa w pkt 5.1.2)c)1. Do wykazu nale篡 za陰czy dokumenty potwierdzaj帷e, 瞠 wskazane w wykazie us逝gi zosta造 wykonane nale篡cie.

b) Wykaz osób, które b璠 uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zamówienia, a tak瞠 zakresem wykonywanych przez nie czynno軼i, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami, na formularzu zgodnym z tre軼i za陰cznika Nr 6 . Wykaz musi potwierdza spe軟ienie warunku 5.1.2)c)2 . Do wykazu nale篡 za陰czy o鈍iadczenie , 瞠 osoby wymienione w wykazie spe軟iaj warunki wymagane przez zamawiaj帷ego- za陰cznik Nr 7
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Zobowi您anie wymagane postanowieniami punktu 7.4. Instrukcji dla oferentów, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolno軼iach innych podmiotów w celu potwierdzenia spe軟iania warunków udzia逝 w post瘼owaniu – do陰czone do oferty

2. Pe軟omocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegaj帷ych si o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o wspó責zia豉niu, z której b璠zie wynika przedmiotowe pe軟omocnictwo. Pe軟omocnik mo瞠 by ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w post瘼owaniu albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone w formie orygina逝 lub notarialnie po鈍iadczonej kopii;

3. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (orygina lub kopia potwierdzona za zgodno嗆 z orygina貫m przez notariusza) wzgl璠nie do podpisania innych o鈍iadcze lub dokumentów sk豉danych wraz z ofert, chyba, 瞠 Zamawiaj帷y mo瞠 je uzyska w szczególno軼i za pomoc bezp豉tnych i ogólnodost瘼nych baz danych, w szczególno軼i rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiotów realizuj帷ych zadania publiczne Dz. U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskaza to wraz ze z這瞠niem oferty. o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów z這穎nych wraz z ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej Nie
Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej: Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa b璠zie zawarta:
Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
Nale篡 poda adres strony internetowej, na której aukcja b璠zie prowadzona:
Nale篡 wskaza elementy, których warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zamówienia:
Nale篡 poda, które informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

do鈍iadczenie zawodowe inspektora nadzoru

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne – nie dotyczy
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem – nie dotyczy
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnegonie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnegonie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna – nie dotyczy

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):
字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
Data: 2018-07-10, godzina: 09:50,
Skrócenie terminu sk豉dania wniosków, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem): Nie
Wskaza powody:
J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu > polski
IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odków z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zamówie na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia, nie zosta造 mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 Dyrektor PZD w Bia造mstoku

mgr in. Marek J璠rzejewski

Za陰czniki:

SIWZ Rozdzia造 I-IV - SIWZ_Rozdzial_I-_IV__inspektor_nadzoru_przepust_w_m.__Woronicze.doc pobierz
Informacja z otwarcia ofert w dniu 10.05.2018 r - Informacja_z_otwarcia_ofert_nadzor_przepust_Woronicze.pdf pobierz
og這szenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 11.07.2018 r - Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_nadzor_przepust_Woronicze.pdf pobierz