Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
BIP

Zamówienie publiczne 01-17/k

Zakończone:

01/SKA/2017

Ogłoszenie nr 107002 - 2017 z dnia 2017-07-12 r.

Białystok: Dostawa samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 528440-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 96827-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej  nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 5066810100000, ul. Zaścianki, Szosa Baranowicka  37, 15522   Białystok, państwo Polska, woj. podlaskie, tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, faks (085) 740-22-19, e-mail pzd@pzd.bialystok.pl
Adres strony internetowej (URL): www.pzd.bialystok.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  01/SKA/2017

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony o poniższych parametrach 1. Samochód ciężarowy 2 – osiowy fabrycznie nowy, rok produkcji 2017, spełniający warunki dopuszczenia do ruchu drogowego na terenie RP wraz z wyciągiem świadectwa homologacji 2. Silnik wysokoprężny o mocy minimum 180 kW, spełniający normę emisji spalin EURO 6 3. Kabina kierowcy 3-osobowa (łącznie z kierowcą), dzienna 4. Kolor kabiny biały 5. Rozstaw osi nie mniejszy niż 4 000 mm 6. Długość pojazdu nie więcej niż 7 500 mm 7. Szerokość pojazdu nie więcej niż 2 600 mm 8. Masa całkowita pojazdu nie mniej niż 17 000 kg i nie więcej niż 18 500 kg 9. Ładowność pojazdu nie mniej niż 10 000 kg i nie więcej niż 12 500 kg 10. Skrzynia ładunkowa samowyładowcza z wywrotem 3-stronnym, stalowa 11. Wymiar zabudowy zewnętrznej - długość nie mniej niż 5 000 mm, szerokość nie mniej niż 2 500 mm, wysokość burt nie mniej niż 600 mm 12. Manualna skrzynia biegów minimum 6-biegowa 13. Napęd na oś tylną z mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego 14. Zawieszenie tylne pneumatyczne 15. ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania 16. ASR – system zapobiegający poślizgowi kół podczas ruszania 17. Rozmiar opon nie mniej niż 315/70 R22.5 18. Ostrzegawczy sygnał cofania 19. Regulacja nachylenia i wysokości kolumny kierownicy z zamkiem sterowanym pneumatycznie 20. Klimatyzacja 21. Dywaniki podłogowe, gumowe wewnątrz kabiny 22. Centralny zamek sterowany pilotem 23. Autoalarm, immobiliser w kluczyku 24. Radioodtwarzacz 25. Sygnalizacja ostrzegawcza zespolona na dachu – pomarańczowa lampa z czarnym napisem SŁUŻBA DROGOWA 26. Wymagana co najmniej 1 autoryzowana stacja obsługi w odległości nie większej niż 50 km w linii prostej od siedziby Zamawiającego 27. Gwarancja na: - silnik i podzespoły mechaniczne na okres nie mniej niż 24 miesiące, - powłokę lakierową i perforację nadwozia na okres nie mniej niż 48 miesięcy od daty podpisania przez upoważnionych pracowników Stron bez zastrzeżeń protokołu odbioru pojazdu 28. Płatność w złotych polskich, przelew, 30 dni 29. Termin dostawy do 31 sierpnia 2017r. 30. Odbiór - Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia na adres Zamawiającego tj. Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części: Nie

II.5) Główny Kod CPV: 34130000-7
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAPostępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/07/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 280487.80
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert 1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  nie
WTC sp. z o.o.,  k.kalita@grupadbk.com,  Długołęka ul. Polna 31,  55-095,  Mirków, 

kraj/woj. dolnośląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 331854,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 331854,00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 331854,00
Waluta: PLN

 Dyrektor PZD w Białymstoku

mgr inż. Marek Jędrzejewski

 

 


Treść:

01/SKA/2017

Ogłoszenie nr 528440-N-2017 z dnia 2017-06-09 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku: Dostawa samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 5066810100000, ul. Zaścianki, Szosa Baranowicka  37 , 15522   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, , e-mail pzd@pzd.bialystok.pl, , faks (085) 740-22-19.
Adres strony internetowej (URL): www.pzd.bialystok.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.pzd.bialystok.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera
Adres: 15-522 Białystok, Zaścianki, Szosa Baranowicka 37 pok. nr 9
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony
Numer referencyjny:
01/SKA/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony o poniższych parametrach 1. Samochód ciężarowy 2 – osiowy fabrycznie nowy, rok produkcji 2017, spełniający warunki dopuszczenia do ruchu drogowego na terenie RP wraz z wyciągiem świadectwa homologacji 2. Silnik wysokoprężny o mocy minimum 180 kW, spełniający normę emisji spalin EURO 6 3. Kabina kierowcy 3-osobowa (łącznie z kierowcą), dzienna 4. Kolor kabiny biały 5. Rozstaw osi nie mniejszy niż 4 000 mm 6. Długość pojazdu nie więcej niż 7 500 mm 7. Szerokość pojazdu nie więcej niż 2 600 mm 8. Masa całkowita pojazdu nie mniej niż 17 000 kg i nie więcej niż 18 500 kg 9. Ładowność pojazdu nie mniej niż 10 000 kg i nie więcej niż 12 500 kg 10. Skrzynia ładunkowa samowyładowcza z wywrotem 3-stronnym, stalowa 11. Wymiar zabudowy zewnętrznej - długość nie mniej niż 5 000 mm, szerokość nie mniej niż 2 500 mm, wysokość burt nie mniej niż 600 mm 12. Manualna skrzynia biegów minimum 6-biegowa 13. Napęd na oś tylną z mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego 14. Zawieszenie tylne pneumatyczne 15. ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania 16. ASR – system zapobiegający poślizgowi kół podczas ruszania 17. Rozmiar opon nie mniej niż 315/70 R22.5 18. Ostrzegawczy sygnał cofania 19. Regulacja nachylenia i wysokości kolumny kierownicy z zamkiem sterowanym pneumatycznie 20. Klimatyzacja 21. Dywaniki podłogowe, gumowe wewnątrz kabiny 22. Centralny zamek sterowany pilotem 23. Autoalarm, immobiliser w kluczyku 24. Radioodtwarzacz 25. Sygnalizacja ostrzegawcza zespolona na dachu – pomarańczowa lampa z czarnym napisem SŁUŻBA DROGOWA 26. Wymagana co najmniej 1 autoryzowana stacja obsługi w odległości nie większej niż 50 km w linii prostej od siedziby Zamawiającego 27. Gwarancja na: - silnik i podzespoły mechaniczne na okres nie mniej niż 24 miesiące, - powłokę lakierową i perforację nadwozia na okres nie mniej niż 48 miesięcy od daty podpisania przez upoważnionych pracowników Stron bez zastrzeżeń protokołu odbioru pojazdu 28. Płatność w złotych polskich, przelew, 30 dni 29. Termin dostawy do 31 sierpnia 2017r. 30. Odbiór - Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia na adres Zamawiającego tj. Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok
II.5) Główny kod CPV: 34130000-7
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-08-31
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1. Dostawca powinien wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 3 zamówień na dostawę fabrycznie nowych samochodów ciężarowych o wartości brutto nie mniejszej niż 300 000,00 zł z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.

 2. Dostawca powinien udzielić minimalnej gwarancji na silnik i podzespoły mechaniczne - na okres 2 lat 3. Dostawca powinien udzielić minimalnej gwarancji na powłokę lakierową i perforację nadwozia - na okres 4 lata
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1)Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz dostaw z podaniem ich wartości , dat wykonania i nazw odbiorców w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku określonego w punkcie 5.1.2) c), wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, na formularzu zgodnym z treścią zał. 4 Do informacji powinny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji zadania zostały wykonane należycie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1. Wykaz parametrów oferowanego pojazdu zał. do formularza oferty

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Zobowiązanie wymagane postanowieniami punktu 7.4. Instrukcji dla oferentów, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – dołączone do oferty

2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;

3. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: - nie dotyczy

IV.1.8) Aukcja elektroniczna – nie dotyczy
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja na silnik i podzespoły mechaniczne

20,00

gwarancja na powłokę lakierowaną i perforację nadwozia

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne – nie dotyczy
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem – nie dotyczy
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
– nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna – nie dotyczy

dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-19, godzina: 10:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  > polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Dyrektor PZD w Białymstoku

mgr inż. Marek Jędrzejewski

Załączniki:

SIWZ Rozdziały I-IV - SIWZ__Dostawa_samochodu_ciezarowego_powyzej_3,5_tony__Rozdzial_I-IV.doc pobierz
Zmiana ogłoszenia z dnia - Zmiana_ogloszenia_z_dnia_14.06.2017_r.pdf pobierz
Odpowiedź z dnia 14.06.2017 - Odpowiedz__z_dnia_14.06.2017_r..pdf pobierz
Modyfikacja SIWZ z dnia 14.06.2017 r - Modyfikacja_SIWZ_z_dnia_14.06.2017_r.doc pobierz
Informacja z otwarcia ofert z dnia 19.06.2017 r - Informacja_z_otwarcia_ofert_dostawa_samochodu_ciezarowego_z_dnia_19.06.2017_r..pdf pobierz
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 26.06.2017 - Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.26.06.2017.pdf pobierz