Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
Powiatowy Zarząd Dróg » Procedury i dokumenty » Zezwolenie na lokalizację urządzeń w pasie drogowym

Zezwolenie na lokalizację urządzeń w pasie drogowym

 1. Wymagane dokumenty:
  • wniosek o uzgodnienie - pobierz,
  • projekt zagospodarowania terenu na mapie zasadniczej do celów projektowych w skali 1:500,
  • przekrój poprzeczny przejścia urządzenia obcego pod drogą powiatową
 2. Miejsce złożenia dokumentów:
  Sekretariat Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku
  Zaścianki
  ul. Szosa Baranowicka 37
  15-552 Białystok
 3. Opłata skarbowa:
  W przypadku gdy sprawę prowadzi pełnomocnik inwestora opłata wynosi 17 zł.
  Opłaty należy wnieść na rachunek:

  Urząd Miejski w Supraślu
  16-030 Supraśl ul. Piłsudskiego 58

  09 8060 0004 0680 0130 2000 0010

 4. Termin i sposób załatwienia sprawy:
  Decyzja w sprawie jest wydawana w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.
 5. Tryb odwoławczy
  Od Decyzji administracyjnej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
  Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Decyzja nie ulega wykonaniu, bo nie jest ostateczna. Wniesienie odwołania w terminie odwoławczym wstrzymuje wykonanie Decyzji. Nie wstrzymuje wykonania, jeżeli Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (Art. 108 Kpa).
  Decyzja podlega wykonaniu w okresie odwoławczym, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron (Art. 130, par. 4 - Oświadczenie).
 6. Informacje dodatkowe
 7. Akty prawne
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19 poz. 115 z 2007 - z późniejszymi zmaianmi)
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. Nr 156 poz 1118 z 2006 r. - z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 2000 r. Nr. 98 poz. 1071 - z późniejszymi zmianami)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. "o opłacie skarbowej" (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)